• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Forum Oświaty: Powierzenie stanowiska dyrektora szkoły, przedszkola i innych placówek oświatowych od 1 września 2024

online
Miejsce
Internet
Termin
25 kwietnia 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Te zajęcia realizowane będą w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty. Zajęcia online.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Oświaty. Zapraszamy do udziału w najbliższej sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum. Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu oraz do zrzeszenia się w Forum!

Przedmiot sesji konsultacyjno-szkoleniowej

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zasad działania organu prowadzącego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły, zespołu szkół, placówki oświatowej.
• Poznanie terminów i czynności jak powinien podjąć organ prowadzącego w zakresie powierzenia stanowiska dyrektora w szkołach i placówkach oświatowych samorządowych, przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora, czy powierzenia innych stanowisk kierowniczych w tych placówkach.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości problemy organizacyjne, proceduralne i praktyczne dotyczące przedmiotu zajęć.
• Otrzymanie pakietu przykładowych wzorów dokumentów - uchwał, zarządzeń, dokumentacji w sprawach prawa pracy, przydatnych do wykorzystania i ułatwiające realizację ww. zadania.

zwiń
rozwiń
Program sesji konsultacyjno-szkoleniowej

1. Analiza obowiązujących (zaktualizowanych / planowanych) przepisów prawnych:
• Konkurs w aktualizacji przepisów prawa oświatowego.
• Obowiązujące zmiany w wymaganiach wobec kandydatów na stanowisko dyrektorów, wicedyrektorów i inne stanowiska kierownicze w samorządowych placówkach oświatowych.
• Wybór dyrektora w trybie konkursowym oraz możliwości powierzenia stanowiska dyrektora/ pełnienia obowiązków dyrektora w wyniku nie wyłonienia dyrektora w postępowaniu konkursowym.
• Aktualizacja oceny pracy w trybie obowiązujących zmian w awansie zawodowym po 6 września 2023 r.
• Istota porozumienia z organem sprawującym nadzór pedagogiczny w ocenie pracy dyrektora.
2. Konkurs na stanowisko dyrektora przedszkola, szkoły podstawowej, zespołu szkół, szkoły ponadpodstawowej, placówki oświatowej:
• W jakim terminie zaplanować ogłoszenie i przeprowadzenie postępowania konkursowego?
• Jak przebiega system wyznaczenia, zgłaszania i powiadamiania członków komisji konkursowej?
• W jakiej postaci jest przyjmowana dokumentacja kandydatów na stanowisko dyrektora?:
- ogłoszenie o konkursie - wzór zarządzenia wójta/ burmistrza/uchwały zarządu powiatu,
- doprecyzowanie wymaganej treści w ogłoszeniu o konkursie, informacji o sposobie organizacji konkursu,
- informacja o sposobie dostarczenia dokumentacji konkursowej przez kandydatów, w tym ustawowy wymóg dokumentacji w formie elektronicznej,
- zawiadomienie wymaganych instytucji i organizacji o imiennym wyznaczeniu członków do pracy w komisji konkursowej,
- wymagania/zmiany prawne w zakresie powołania członków komisji konkursowej - przykłady obowiązujących zmian w doręczeniach i obiegu dokumentów, uwierzytelnienie elektronicznej korespondencji - wzory,
- wyznaczenie członków komisji z ramienia jst, ze zmianą wprowadzoną z 28 lipca 2023 r.,
- zarządzenie dotyczące zatwierdzenia składu imiennego komisji konkursowej z uwzględnieniem ochrony danych osobowych - przykład zarządzenia,
- związki zawodowe w składzie komisji konkursowej stosownie do sądowych stanowisk orzeczniczych,
- analiza formalna dokumentacji złożonej przez kandydatów - uchwała dopuszczająca kandydata lub uchwała w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do postępowania konkursowego- wzory),
- zadania i czynności przewodniczącego komisji konkursowej - przykład procedury, kolejność czynności prac komisji konkursowej, zakres odpowiedzialności, przykładowy wzór protokołu z przebiegu prac komisji konkursowej.
3. Czynności przewodniczącego komisji konkursowej po zakończeniu obrad komisji:
• Jaki jest zakres czynności i zadań przewodniczącego komisji konkursowej?
• Na co należy zwrócić uwagę podczas przebiegu postępowania konkursowego?
• Jakie wzory pism/dokumentów należy przygotować przed rozpoczęciem konkursu?
- powiadomienie organu wykonawczego jst o wyniku postępowania konkursowego,
- przekazanie dokumentacji postępowania konkursowego,
- uwzględnienie wymaganego czasu na zgłaszanie zastrzeżeń i wgląd kandydatów do dokumentacji z przebiegu postępowania konkursowego,
- przygotowanie dokumentacji związanej z rozstrzygnięciem konkursu na stanowisko dyrektora lub dokumentacji, wynikającej z nierozstrzygnięcia konkursu - przykłady dokumentów.
4. Zatwierdzenie wyników konkursu przez organ prowadzący:
• W jakim czasie należy przekazać organowi wykonawczemu dokumentację po przeprowadzonym konkursie?
• Wzór zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta/ uchwały zarządu powiatu.
• Powierzenie stanowiska dyrektora - wzór zarządzenia wójta, burmistrza, prezydenta/uchwały zarządu powiatu.
5. Unieważnienie konkursu:
• Uzasadnienie, wzór zarządzenia/ uchwały zarządu powiatu,
• Ponowne ogłoszenie konkursu,
• Alternatywa powierzenia stanowiska dyrektora na czas określony, nie dłuższy niż 10 miesięcy.
6. Czynności organu prowadzącego podejmowane w związku z powierzeniem stanowiska dyrektora w trybie pozakonkursowym:  
• Przepisy wynikające z UPO.
• Zmiany w zakresie powierzania i odwoływania dyrektora.
7. Archiwizowanie akt sprawy - wzory pism.
8. Wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do dyrektora szkoły lub placówki, w tym zakres zadań organu prowadzącego - przykłady dokumentów
.

zwiń
rozwiń
Prezentowane spotkanie realizowane jest w ramach sesji konsultacyjno-szkoleniowej Forum Oświaty

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. To także możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami zajmującymi się tą samą tematyką w innej jednostce w województwie. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach.

Szczegółowe informacje dotyczące Forum znajdujące się w serwisie www FRDL w zakładce Fora - Forum Oświaty.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Informacje dodatkowe

Cena udziału: 449 PLN dla osoby niezrzeszonej w Forum/w przypadku członka Forum wynosi 200 PLN

Cena obejmuje: Udział w profesjonalnej sesji konsultacyjno-szkoleniowej, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia, możliwość konsultacji z trenerem.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl  do 20 kwietnia 2024 r.