Opłata skarbowa w praktyce urzędów administracji publicznej. Najnowsze zmiany ustawy wchodzące w życie od lipca i września 2020 r.

Cele i korzyści

Poznanie przepisów umożliwiających skuteczne domaganie się wniesienia należnej opłaty skarbowej od podmiotów zobowiązanych do jej zapłaty, poznanie zagadnień związanych z ewidencją dochodów z opłaty skarbowej, zwrotami tej opłaty a także jej egzekucją. Zapoznanie się z najnowszymi zmianami ustawy, wchodzącymi w życie od lipca i września 2020 r.

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych m.in. wybrane wzory pism, postanowień przydatnych w należytym wykonywaniu obowiązków służbowych oraz wzór procedury wewnętrznej dot. obowiązków wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

 
zwiń
rozwiń
Program

1. Aktualne regulacje prawne w zakresie opłaty skarbowej wynikające przepisów ustawy o opłacie skarbowej.

2. Zmiany w ustawie o opłacie skarbowej w niektórych sprawach z zakresu budownictwa wchodzące w życie w lipcu i wrześniu 2020 r.

3. Nowa kategoria zaświadczeń o milczącym załatwieniu sprawy a kwestia poboru opłaty skarbowej od takich zaświadczeń.

4. Poświadczanie przez pracowników organów administracji publicznej dokumentów za zgodność z oryginałem a problem poboru opłaty skarbowej za takie poświadczenie.

5. Pobór opłaty skarbowej od pełnomocnictw w tym pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

6. Zwolnienie z opłaty skarbowej niektórych pełnomocnictw w sprawach podatkowych.

7. Zakres podmiotowy opłaty skarbowej: Kto i kiedy wnosi opłatę skarbową? Kto i w jakich sprawach jest zwolniony z opłaty skarbowej?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do:

Pracowników urzędów administracji publicznej, pracowników urzędów stanu cywilnego, organów architektoniczno-budowlanych, ochrony środowiska i gospodarki komunalnej, działów księgowości podatkowej w urzędach gmin odpowiedzialnych za ewidencje i zwroty należności opłaty skarbowej, a także kierowanie spraw do egzekucji w przypadku niezapłacenia opłaty skarbowej.

 
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, zarówno cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-ca Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń