Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3. Zadania i odpowiedzialność opiekunów, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych podmiotów realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Cele i korzyści

• Podniesienie i uporządkowanie wiedzy i kompetencji przedstawicieli JST i podmiotów niegminnych prowadzących i realizujących instytucjonalne formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun, niania).
• Przybliżenie wiedzy o standardach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, kwalifikacjach i kompetencjach opiekunów i osób prowadzących i zarządzających instytucjonalnymi formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
• Omówienie znowelizowanych przepisów i procedury dotyczącej zasad organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz warunków i aspektów finansowych funkcjonowania opieki nad dziećmi do lat 3. 
• Otrzymanie wzorów i schematów obowiązujących dokumentów.
• Możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ogólne informacje dotyczące systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – formy opieki i sposób ich organizacji, podmioty prowadzące, akty prawne, na podstawie których funkcjonują.
 2. Funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w świetle zmiany przepisów ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzeń do ustawy, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.
 3. Zadania żłobka i klubu dziecięcego – zapewnienie opieki zbliżonej do warunków domowych, opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych.
 4. Warunki, jakie powinien spełnić lokal na żłobek i klub dziecięcy, w tym warunki sanitarno-lokalowe oraz kwestie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 5. Rejestracja każdej instytucjonalnej formy opieki: wpis żłobka i klubu dziecięcego do ogólnopolskiego rejestru żłobków i klubów dziecięcych, zmiana danych w rejestrze, wykreślenie instytucji z rejestru za pośrednictwem ministerialnej strony portalu Empatia.
 6. Wyżywienie w zgodności z normami żywienia opracowanymi przez Instytut Żywności i Żywienia.
 7. Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego - zakres wymagań, zadań, sprawozdawczość.
 8. Personel żłobka/klubu dziecięcego, w tym personel zajmujący się dziećmi niepełnosprawnymi i wymagającymi szczególnej opieki.
 9. Kwalifikacje, wymagania, kompetencje osób opiekujących się dziećmi, w tym zasady współdziałania z rodzicami.
 10. Zatrudnienie/rejestr/kwalifikacje/zadania dziennego opiekuna – zapewnienie opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, współpraca z rodzicami.
 11. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3, w tym dzieci z niepełnosprawnościami w świetle wymogów.
 12. Nadzór i kontrola gminy nad żłobkiem lub klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki.
 13. Obowiązek sporządzania sprawozdań oraz gromadzenia przez gminy sprawozdań podmiotów innych niż gminy.
 14. Finansowanie tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 15. Współpraca z sektorem prywatnym w sferze usług publicznych – zlecenie przez gminę dostarczania usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 podmiotowi prywatnemu.
 16. Zakończenie i podsumowanie szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin/miast nadzorujących sprawy opieki/oświaty w samorządach, pracownicy centrów usług wspólnych (zespołów obsługi) oraz inni pracownicy samorządowi odpowiedzialni za organizację, finansowanie i kontrolę opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, osoby prowadzące żłobki, kluby dziecięce, opiekunowie i kandydaci na opiekunów dzieci w wieku do lat 3. Osoby odpowiedzialne za realizację w JST programu "Maluch+" oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z uczelniami wyższymi, gminami i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line