• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Samorządowe prawo pracy. Od naboru do nawiązania stosunku pracy

Miejsce
Internet
Termin
23 lipca 2024
Czas trwania
09:00 - 13:00
Cena
449 zł
Zapisz się na szkolenie

Przy zgłoszeniu do  14 czerwca 2024 r. promocyjna cena wynosi 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem jest prawo pracy w 2024 roku, uwzględniające najważniejsze uregulowania kodeksu pracy dotyczące naboru i zatrudnienia.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponowane szkolenie to praktyczne warsztaty w zakresie przeprowadzania naboru przez pracodawców samorządowych w oparciu o ustawę o pracownikach samorządowych. Podejmowane zostaną kwestie definicji pracownika i pracodawcy samorządowego, szczególnie zwracając uwagę na praktyczne problemy związane z błędnym oznaczaniem pracodawcy w dokumentacji pracowniczej. W zakresie danych osobowych zwrócimy uwagę na dokumenty potwierdzające dane osobowe, jakie pracodawca może żądać od osób ubiegających się o zatrudnienie. W obszarze naboru na stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze, omówione zostaną liczne aspekty praktyczne oraz wymagania formalne ogłoszeń o naborze. Ponadto, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat umowy o pracę, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 26 kwietnia 2023 roku. Szkolenie skupia się również na wybranych aspektach prowadzenia dokumentacji pracowniczej, prezentując podstawy prawne i praktyczne problemy z tym związane. Analizuje zmiany w rozporządzeniu dotyczącym dokumentacji pracowniczej, uwzględniając nowelizacje Kodeksu pracy związane z pracą zdalną, kontrolą trzeźwości oraz nowymi uprawnieniami pracowników.
W czasie Webinarium przeanalizowane zostaną przykładowe nieprawidłowe i prawidłowe treści ogłoszeń o naborze, a także ekspert zaprezentuje orzecznictwo sądowe w tym obszarze.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Omówienie zagadnień związanych z naborami na wolne stanowisko urzędnicze.
  • Przedstawienie wybranych kwestii związanych z nawiązaniem stosunku pracy i prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym w związku z nowelizacją Kodeksu pracy w 2023 r.
  • Analiza i wymiana doświadczeń dotyczących ochrony danych osobowych w procedurze naboru oraz przy nawiązywaniu stosunku pracy, zapoznanie się z prawidłowymi praktykami w tym zakresie.
  • Konsultacje z prowadzącą szkolenie.
zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja pracownika i pracodawcy samorządowego – praktyczne problemy, błędne oznaczanie pracodawcy w treści dokumentacji pracowniczej – orzecznictwo sądowe w tym zakresie.
2. Dane osobowe, których można żądać od osoby ubiegającej się̨ o zatrudnienie:
a. dokumenty potwierdzające dane osobowe, które mogą być żądane przez pracodawcę w procedurze naboru, 
b. problemy praktyczne związane z zakresem danych i sposobem ich pozyskiwania oraz potwierdzania – wyjaśnienia Urzędu Ochrony Danych w tym zakresie. 
3. Nabór na stanowiska urzędnicze w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze – praktyczne problemy: 
a. wymogi formalne ogłoszenia o naborze,
b. czy pracodawca samorządowy może nie tworzyć opisu stanowiska pracy? 
c. możliwość zatrudnienia osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego na stanowisku urzędniczym – przykładowe klauzule z treści ogłoszenia o naborze,
d. dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, w jakich przypadkach kandydaci zwolnieni są z obowiązku potwierdzania znajomości języka polskiego,
e. preferencje kandydatów niepełnosprawnych – kiedy osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu – obowiązkowe klauzule w treści ogłoszenia o naborze, 
f. jak prawidłowo sformułować ogłoszenie o naborze, by nie narazić się na zarzut dyskryminacji, 
g. miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze, 
h. rodzaje dokumentów i termin składania dokumentów w procedurze naboru – praktyczne problemy, przykładowe klauzule ogłoszenia o naborze w odniesieniu do wymagań niezbędnych i dodatkowych,
i. charakter rozstrzygnięć podejmowanych w ramach procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze – uprawnienia kandydatów – orzecznictwo sądowe w tym zakresie, 
j. informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, przykładowe uzasadnienia dokonanego wyboru, 
k. termin publikacji, nierozstrzygnięcie naboru, czy można unieważnić nabór,
l. sankcje dla pracodawcy samorządowego w przypadku naruszenia przepisów prawa dotyczących procedury naboru. 
4. Umowa o pracę, zmiana jej treści  i praktyczny wymiar tej zmiany dla pracodawców samorządowych; rodzaje umów, które mogą być zawarte przez pracownika i pracodawcę samorządowego zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych i projektowanymi zmianami przepisów Kodeksu pracy – praktyczne problemy z określaniem dat w umowie o pracę oraz wyborem rodzaju umowy o pracę.
5. Wybrane zagadnienia prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne i praktyczne problemy z tym związane:
a. wyjaśnienia organów stanowiących przepisy oraz organów kontroli,
b. zmiana rozporządzenia w sprawie prowadzenia dokumentacji pracowniczej w związku z nowelizacją Kodeksu pracy w zakresie pracy zdalnej, kontroli trzeźwości, a także nowych uprawnień pracowników (m.in. siła wyższa, urlop opiekuńczy, elastyczna organizacja pracy). 
6. Podsumowanie szkolenia.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się sprawami kadrowymi u Pracodawców samorządowych, od których wymaga się znajomości ustawy o pracownikach samorządowych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawniczka, która specjalizuje się w problematyce zatrudniania, zbiorowym prawie pracy oraz pragmatykach urzędniczych. Przez 17 lat była pracownikiem Państwowej Inspekcji Pracy. W trakcie pracy przygotowała ponad 600 opinii prawnych. W działalności kontrolnej koncentrowała się na problematyce czasu pracy, naliczenia i wypłaty wynagrodzeń oraz współpracy pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Prowadzi szkolenia, warsztaty i konferencje, w tym m.in. w ramach Kongresu Sekretarzy, Forów Sekretarzy i Pracowników Kadr, które to Fora działają w całej Polsce przy FRDL im. Jerzego Regulskiego. W działalności szkoleniowej zwraca uwagę przede wszystkim na praktyczny wymiar stosowania przepisów prawa, co umożliwia jej wypracowanie optymalnych form przekazu wiedzy. Od 2010 roku jest wykładowcą akademickim, który współpracuje z Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Wyższą Szkołą Zarządzania Ochroną Pracy, a także Uniwersytetem Łódzkim. W latach 2004-2011 r. była wykładowcą akademickim w Uniwersytecie Śląskim Wydział Prawa i Administracji.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Milena Dudek
Kierownik Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki we Wrocławiu
tel. 507 450 179
milena.dudek@okst.pl
Katarzyna Nowak
Kierownik działu sprzedaży
tel. 32 253 63 77
katarzyna.nowak@okst.pl
Anna Rawza
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 32 253 84 09
anna.rawza@okst.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. Przy zgłoszeniu do  14 czerwca 2024 r. promocyjna cena wynosi 409 zł netto/os.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 19 lipca 2024 r.