Przetwarzanie danych osobowych podczas rekrutacji oraz w trakcie trwania zatrudnienia

Miejsce
Internet
Termin
20 października 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
319 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie dedykowane pracownikom działów kadr i płac dotyczące prawidłowego sposobu przetwarzania danych osobowych pracowników.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach na których omówimy najważniejsze zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych podczas rekrutacji i w trakcie trwania zatrudnienia. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jakie dane osobowe pracodawca może przetwarzać bez zgody kandydatów do pracy oraz pracowników. Wskażemy okoliczności, w jakich wymagana jest zgoda osób zainteresowanych na przetwarzanie ich danych osobowych. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości dotyczące zasad monitorowania pracowników (np. monitoring wizyjny, monitoring służbowej poczty elektronicznej, inne dopuszczalne formy monitoringu). Doprecyzujemy jak długo można przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy, zwłaszcza pod kątem zabezpieczenia się przed ewentualnymi roszczeniami osób odrzuconych w trakcie rekrutacji. Omówimy również wybrane stanowiska Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące zagadnień związanych z obszarem prawa pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Poza ułatwieniem wykonywania swoich czynności służbowych Uczestnicy otrzymają informacje odnośnie unikania ponoszenia przez pracodawcę odpowiedzialności z tytułu naruszenia przepisów dotyczących postępowania z danymi osobowymi podczas rekrutacji i w trakcie trwania zatrudnienia.
  • Uczestnicy będą mogli również dużo lepiej przygotować się na ewentualne postępowania kontrolne w obszarze danych osobowych. Ponadto, poruszane zagadnienia pozwolą na zażegnanie wszelkich potencjalnie konfliktowych i spornych sytuacji odnośnie danych osobowych, które mogą pojawić się w relacji pracodawca – pracownik. 
  • Materiały wykorzystywane w trakcie szkolenia: aktualny stan prawny, stanowiska urzędów ze szczególnym uwzględnieniem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
zwiń
rozwiń
Program

I. Dane osobowe podczas rekrutacji:
1. Dane wymagane od kandydatów w toku rekrutacji.
2. Jakie dane mogą być przetwarzane bez zgody kandydatów do pracy?
3. W jakich sytuacjach potencjalny pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?
4. Dane osobowe a prowadzenie rekrutacji on-line.
5. Czy można poszukiwać pracowników w ramach tzw. rekrutacji ukrytej (ślepej)?
6. Możliwości kontaktu z poprzednimi pracodawcami pod kątem weryfikacji informacji o kandydatach do pracy.
7. Jak długo można przetwarzać dane osobowe kandydatów do pracy? Czy pracodawca może przetwarzać dane osobowe odrzuconych kandydatów po zakończonej rekrutacji w celu zabezpieczenia się przed ich ewentualnymi roszczeniami w przyszłości?
8. Czy można przechowywać dane kandydatów do pracy na potrzeby przyszłych rekrutacji?
9. Czy można tworzyć tzw. „czarne listy” osób ubiegających się o zatrudnienie?
10. Czy potencjalny pracodawca może pozyskiwać dane osobowe kandydatów do pracy z portali społecznościowych?

II. Dane osobowe podczas trwania zatrudnienia:
1. Jakie dane mogą być przetwarzane bez zgody osób zatrudnionych?
2. W jakich sytuacjach pracodawca musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych od pracowników?
3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników pod kątem relacji na linii pracodawca – zakładowa organizacja związkowa.
4. Przetwarzanie danych osobowych pracowników w ramach realizacji zadań ciążących na pracodawcy w kontaktach z podmiotami medycyny pracy.
5. Dane osobowe w kontekście szkoleń organizowanych przez pracodawcę.
6. Przekazywanie danych osobowych w sytuacji oferowania przez pracodawcę dodatkowych świadczeń pracowniczych.
7. Zasady monitorowania pracowników: między innymi monitoring wizyjny, monitoring służbowej poczty elektronicznej, inne dopuszczalne formy monitoringu.
8. Wpływ nowoczesnych metod ewidencjonowania czasu pracy na dane osobowe pracowników.
9. Czy pracodawca może udostępniać dane osobowe pracowników podmiotom zewnętrznym?
10. Przetwarzanie danych osobowych w kontekście przyznawania przez pracodawcę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
11. Zasady postępowania z danymi osobowymi w razie zatrudnienia na innej podstawie niż stosunek pracy: np. umowa zlecenie, umowa o świadczenie usług.

III. Omówienie wybranych stanowisk Urzędu Ochrony Danych Osobowych:
1. Badanie trzeźwości pracownika.
2. Umieszczanie w treści umowy o pracę zawartej na czas zastępstwa imienia i nazwiska osoby zastępowanej.
3. Prawidłowe postępowanie odnośnie danych kontaktowych wskazanych przez kandydatów do pracy lub osoby zatrudnione.
4. Usuwanie danych osobowych pozyskanych w latach wcześniejszych.
5. Dane osobowe pracowników legitymujących się stopniem niepełnosprawności.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy, pracownicy działów kadrowo-płacowych, osoby kierujące pracownikami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w Szkole Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego w Chorzowie, a także studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Wieloletni pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Ma doświadczenie zawodowe w charakterze rzecznika prasowego oraz w pracy w dziale kadr. Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy (przede wszystkim czas pracy, ze szczególnym uwzględnieniem czasu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, urlopy wypoczynkowe, uprawnienia związane z rodzicielstwem, mobbing i nierówne traktowanie w zatrudnieniu, dokumentacja pracownicza) dla rozmaitych grup odbiorców (m.in. osoby kierujące pracownikami, pracownicy działów kadr, społeczni inspektorzy pracy, studenci).

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Maja Pawlak
Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. +48 42 307 32 65
m.pawlak@frdl-lodz.pl
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 319 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl do 15 października 2021 r.