Forum Oświaty: Racjonalna i skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna w czasie pandemii - zadania JST, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz zasady współpracy z  poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Cele i korzyści

Przekazanie uporządkowanej wiedzy o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach organizacji racjonalnej i skutecznej pomocy psychologiczno - pedagogicznej dot. zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez JST, w tym realizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej w czasie kształcenia stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego. Pragmatyka wypracowania zasad finansowania i monitorowania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez jst. Informacja zwrotna dot. jakości i skuteczności świadczonej pomocy w ramach zajęć dodatkowych. Doskonalenie umiejętności korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Współdziałanie organów prowadzących ze szkołami i przedszkolami w organizacji wspierania dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, zarówno w zakresie wspomagania rozwoju uczniów, jak i kształcenia uczniów o szczególnych uzdolnieniach.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawe dot. racjonalnej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współdziałaniu organu prowadzącego z dyrektorami i rodzicami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych trybów organizacji pracy szkoły, przedszkola.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako obligatoryjne zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola. Zasady organizacji, monitorowania, ewaluacji w progresywnym działaniu na rzecz uczniów wymagających wsparcia.
3. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu – organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym procesie edukacyjnym szkoły/przedszkola w kształceniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.
4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola- zasady współpracy, w tym w czasie epidemicznym.
5. Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, w tym w warunkach kształcenia zdalnego.
6. Lokalna diagnoza potrzeb dzieci/uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych danej jst w planowaniu i realizacji zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynikających z bieżącej pracy każdego nauczyciela oraz zajęć dodatkowych pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
7. Umiejętność wykorzystania aktualnych instrumentów prawnych i finansowych
w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
8. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w realizacji zadań państwa i gminy jako organu prowadzącego szkoły/przedszkola.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym.
10. Realizacja w lokalnych systemach oświaty optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych do zatwierdzenia racjonalnej i skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i przedszkolach.
11. Wypracowanie w jst ujednoliconego systemu organizacji pomocy psychologiczno—pedagogicznej oraz zasad przydziału i realizacji godzin rewalidacji indywidualnej lub grupowej w ramach kształcenia uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, w tym w razie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły.
12. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jako pierwszy element systemowego wsparcia rozwoju dzieci w gminie. Czynności zespołu ds. wczesnego wspomagania w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem w czasie kształcenia na odległość- zasady, efektywność realizacji i wynagradzania.
13. Edukacja włączająca, klasa integracyjna, klasa specjalna w szkole ogólnodostępnej- przydział zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych, a ich realizacja i skuteczność w czasie kształcenia na odległość .
14. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021.
15. Zatrudnianie specjalistów: pedagoga, psychologa, doradcy zarodowego, nauczycieli współorganizujących kształcenie integracyjne i specjalistów – kwalifikacje, zakres zadań i organizacja ich pracy w czasie zmiennych form kształcenia.
16. Planowanie doskonalenia nauczycieli w uzyskiwaniu pożądanych specjalistycznych kwalifikacji w danej JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń