Zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych – jak przygotować i przeprowadzić procedurę trybu podstawowego

Cele i korzyści

Kompleksowe omówienie nowych przepisów dotyczących udzielania zamówień o wartości poniżej progów unijnych oraz analiza porównawcza poszczególnych obowiązków w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy PZP w zakresie umożliwiającym prześledzenie ścieżki postępowania dla nowego trybu podstawowego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Planowanie w zamówieniach publicznych:
a. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
b. Polityka zakupowa.
c. Konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu postępowania.
d. Plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
2. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. Zasady szacowania wartości zamówienia:
- Agregowanie zamówień pod kątem łącznego szacowania wartości.
- Zasady dotyczące grupowania zamówień na podstawie tożsamości przedmiotowej, podmiotowej i czasowej.
- Tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług oraz w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego.
- Tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych.
- Tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
- Dopuszczalny i nieuprawniony podział zamówienia na części.
- Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
3. Prawo opcji w nowej ustawie PZP.
a. Prawo opcji w zamówieniach publicznych.
b. Ogłoszenia oraz specyfikacja warunków zamówienia – nowe zasady publikacji.
4. Tryb podstawowy - uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych:
a. Warianty trybu podstawowego:
- Tryb ofertowy, negocjacyjny, mieszany.
- Procedura krok po kroku dla poszczególnych wariantów trybu podstawowego.
- Zakres przepisów nowego PZP wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego.
- Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców.
- Warunki udziału w postępowaniu.
- Opis przedmiotu zamówienia.
- Kryteria oceny ofert.
- Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy PZP.
- Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.
b. Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert:
- Oferta w postępowaniu – forma i zasady składania w kontekście elektronizacji zamówień.
- Nowe zasady dot. wadium.
- Termin związania ofertą - czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania.
- Otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne.
- Oświadczenie o grupie kapitałowej.
- Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.
- Nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
- Przesłanki odrzucenia oferty.
- Nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania.
- Przesłanki unieważnienia postępowania.
- Oferty dodatkowe w postępowaniu.
- Wybór oferty najkorzystniejszej.
c. Pozostałe tryby postępowań dla zamówień poniżej progów unijnych:
- Tryb zamówienia z wolnej ręki – zasady stosowania, procedura krok po kroku.
- Negocjacje bez ogłoszenia – przesłanki stosowania, procedura krok po kroku.
- Dialog konkurencyjny – dla jakich zamówień, przesłanki stosowania trybu, specyfika postępowania.
5. Umowa w zamówieniach publicznych:
a. Klauzule niedozwolone.
b. Zaliczki oraz częściowe płatności.
c. Podwykonawstwo w umowie.
d. Waloryzacja wynagrodzeń.
e. Zasady dokonywania zmian w umowie.
f. Unieważnienie oraz odstąpienie od umowy.
g. Obowiązki informacyjne dot. Zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy.
h. Ewaluacja realizacji umowy.
6. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
7. Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane są do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line