Zasady udzielania zamówień poniżej 130 tys. zł i innych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP z uwzględnieniem zasad tworzenia procedur wewnętrznych w zakresie zamówień publicznych

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

FRDL serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie z zamówień publicznych. Proponowane szkolenie zamówienia publiczne będzie prowadzone przez wybitnego eksperta. Z naszej propozycji powinien skorzystać każdy specjalista ds. zamówień publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Przy udzielaniu zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp, Zamawiającego, pomimo dość dużej swobody w doborze metod i środków, ściśle wiążą zasady związane z dysponowaniem i wydatkowaniem środków publicznych. Zasady te będą miały fundamentalne znaczenie dla organizacji „małych zamówień publicznych” w kontekście racjonalności, efektywności, oszczędności oraz jawności wydatkowania finansów publicznych. Podczas proponowanego szkolenia omówimy zagadnienia oraz przedstawimy praktyczne rozwiązania w zakresie udzielania zamówień wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł oraz innych wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy Pzp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy w zakresie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 tys. zł oraz innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp.
  • Nabycie umiejętności zastosowania w codziennej praktyce rozwiązań dostosowanych do jednostki zamawiającej, jak również do rodzaju i przedmiotu zamówienia.
  • Poznanie zasad tworzenia i stosowania adekwatnych i skutecznych procedur wewnętrznych umożliwiających efektywne i oszczędne wydatkowanie środków publicznych oraz racjonalne i celowe dokonywanie zakupów.
  • Podczas zajęć odpowiemy na kilka ważnych pytań m.in.:
  • które przepisy prawa musimy stosować w zakresie zamówień wyłączonych,
  • czy i w jakim zakresie zamawiający zobowiązani są stosować zasady udzielania zamówień,
  • czy jednostka sektora publicznego ma obowiązek wdrożyć wewnętrzne procedury udzielania zamówień oraz jaki jest cel tych procedur.
zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady dotyczące zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy: prawo finansów publicznych na straży celowości, racjonalności, efektywności i oszczędności wydatkowania środków publicznych, zasady udzielania zamówień publicznych i wydatkowania środków publicznych w kontekście zamówień wyłączonych z Pzp.
2. Zasady szacowania wartości zamówienia:
• zasady agregowania potrzeb zakupowych w kontekście szacowania wartości zamówienia,
• nowe zasady definiowania tzw. „zamówień podobnych” (tożsamych) na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej,
• szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
3. Ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania nowej ustawy Pzp:
• katalog i nowa struktura przepisów dot. zamówień wyłączonych z Pzp,
• procedura udzielania zamówień podprogowych – możliwe tryby udzielania zamówień: ofertowy, negocjacyjny, przetarg wg Kodeksu Cywilnego, zakupy „w sklepie - z półki”,
• pojęcie oferty w Kodeksie cywilnym w odniesieniu do zamówień wyłączonych,
• efektywne formy upublicznienia zamówienia,
• definicja najkorzystniejszej oferty,
• ocena ofert i wybór oferty najkorzystniejszej,
• dokumentowanie postępowania,
• szczególne zasady udzielania zamówień poniżej 130.000 zł w projektach unijnych.
4. Umowa w zamówieniach „podprogowych”: definicja umowy oraz podstawa prawna, forma oraz podstawa prawna zawarcia umowy o zamówienie publiczne – czy zawsze wymagana jest forma pisemna, opis warunków wykonania umowy, dopuszczalność zmian umowy.
5. Pozostałe zamówienia publiczne wyłączone z obowiązku stosowania ustawy, których wartość nie przekracza wartości progów unijnych:
• zamówienia publiczne w zakresie działalności badawczej, naukowej i rozwojowej,
• zamówienia w działalności kulturalnej,
• zamówienia w zakresie działalności oświatowej,
• zamówienia realizowane w zakresie rewitalizacji.
6. Procedury wewnętrzne systemu zamówień publicznych – zasady tworzenia oraz aktualizacji w związku z nową ustawą Prawo zamówień publicznych:
• cel tworzenia wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych – po co nam kolejny dokument?
• podstawa prawna i faktyczna wdrażania wewnętrznych procedur – obowiązek czy możliwość?
• struktura, zakres i zasady tworzenia procedur wewnętrznych,
• procedury a regulamin – komplementarność z innymi wewnętrznymi regulacjami i przepisami,
• podział zadań w strukturze organizacyjnej,
• decyzyjność i odpowiedzialność,
• przykładowe ścieżki postępowania i zapisów dla zamówień wyłączonych,
• błędy i pułapki - na co zwrócić szczególną uwagę przy tworzeniu lub zmianach w regulaminach wewnętrznych;
• korzyści i zagrożenia płynące z wewnętrznych procedur;
• doskonalenie procedur – jak jest tego cel.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, pracownicy jednostek organizacyjnych odpowiedzialni za dokonywanie zakupów, dla których wyłączony jest obowiązek stosowania ustawy Pzp (szkoły, przedszkola, OPS, PCPR, urzędy gmin, starostwa powiatowe).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista w zakresie zamówień publicznych, od 20 lat związany z zamówieniami publicznymi. Posiada doświadczenie jako zamawiający oraz doradca w instytucjach zamawiających, jak również jako wykonawca i doradca wykonawców przy ubieganiu się o zamówienia publiczne. Przeprowadził kilkaset audytów i kontroli zamówień. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego. Doświadczony trener prowadzący szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu, Lotniczej Akademii Wojskowej, ministerstw, jednostek samorządowych, spółek komunalnych, szkół, uczelni czy szpitali. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 310 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl
do 22 października 2021 r.