Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2020 r. z uwzględnieniem najnowszych przepisów

Cele

• Przedstawienie najnowszych przepisów dotyczących m.in. wyższych limitów zwolnień świadczeń socjalnych w roku 2020, oraz możliwości pomocy uprawnionym osobom w rozumieniu specustawy, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS – CoV – 2.
• Na szkoleniu omówione będą zasady dokonania odpisu, poprawnego ewidencjonowania oraz korzystania ze środków funduszu socjalnego, uwzględniając kwestie opodatkowania i oskładkowania świadczeń socjalnych, uwzględniając obowiązkowe kryteria socjalne.
• Szkolenie przybliży również takie zagadnienia jak: kto może być, a kogo nie można pominąć w osobach uprawnionych do Funduszu, czym jest działalność socjalna, funkcjonowanie – lub nie komisji socjalnych, najczęściej występujące nieprawidłowości i jak ich uniknąć, oraz wskaże na sposoby zapobiegania przekroczeniu obowiązujących norm prawnych.

zwiń
rozwiń
Korzyści

• Uczestnicy poznają podstawy prawne do odpisu na rok 2020 oraz nowych limitów zwolnień podatkowych i możliwości pomocy z ZFŚS, szczególnie w obliczu pandemii koronawirusa, a także zapisów zmieniających wewnętrzne regulacje w jednostce na rok 2020, a dotyczących np. składania wniosków online o świadczenia socjalne.
• Uczestnicy, ugruntują wiedzę na temat zasady tworzenia, zakresu zakładowej działalności socjalnej, znaczenia terminowego przekazywania środków z ZFŚS, ewidencjonowania, dokonywania korekty, wydatkowania środków – zwłaszcza po wejściu w życie tarczy antykryzysowej, oraz innych obowiązków zgodnie z ustawowymi wytycznymi.
• Szkolenie pozwoli także na identyfikowanie nieprawidłowości na gruncie prawa rachunkowego, podatkowego oraz ubezpieczeń społecznych oraz wskaże na sposoby ich rozwiązywania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie zmian i zaprezentowanie podstaw prawnych do naliczenia odpisu na ZFŚS w roku 2020, w tym wskazanie na nowe limity zwolnień podatkowych oraz możliwości pomocy osobom uprawnionym w dobie pandemii koronawirusa.
2. Terminarz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2020.
3. Przykłady wewnętrznych regulacji, zapewniających właściwą ochronę danych osobowych przy przyznawaniu świadczeń z ZFŚS w roku 2020.
4. Możliwość dokonania zmian w regulaminie ZFŚS ułatwiających składanie wniosków online o świadczenia socjalne, aby zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem, a jednocześnie umożliwić osobom uprawnionym korzystanie ze świadczeń socjalnych.
5. Prawne możliwości zwiększania lub zmniejszania odpisu na ZFŚS.
6. Osoby uwzględniane do naliczenia odpisu na ZFŚS – w tym:

- Odpisy obligatoryjne i uznaniowe,
- Członek rodziny a członek gospodarstwa domowego – prawne aspekty.
- Pracownicy niewykonujący faktycznie pracy (urlopy, oddelegowania itp.)
- Pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.
7. Obligatoryjny zakres ewidencjonowania Funduszu w księgach rachunkowych.
8. Pojęcie kryteriów socjalnych – zamknięty katalog.
9. Ustawowy zakres działalności socjalnej, czyli na co mogą (lub nie) być przeznaczone środki ZFŚS.
10. Ustalanie dochodu do celów socjalnych, w tym sposoby pozyskiwania przez pracodawcę i potwierdzenia sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osób uprawnionych – w tym możliwość żądania przez pracodawcę niezbędnych dokumentów.
11. Korekta rocznego odpisu na ZFŚS, w tym metodyka ustalania liczby zatrudnionych do celów naliczenia odpisu na ZFŚS.
12. Obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego na środki z ZFŚS.
13.  Udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe – dokumenty, oprocentowanie oraz kwestia podatkowania świadczeń i odprowadzenia składek FUS.
14. Procedura wydania, treść i wprowadzanie zmian do wewnętrznych procedur w ZFŚS oraz kwestia konsultacji ze związkami zawodowymi.
15. Komisje socjalne – zasady tworzenia, zadania oraz obowiązki.  
16. Sytuacje obligujące osoby uprawnione do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych.
17. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS.
18. Dokonywanie potrąceń z ZFŚS, w szczególności egzekucja komornicza i administracyjna.
19. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek oraz główni księgowi – skarbnicy w budżecie, pracownicy działów finansowo-księgowych a także pracownicy merytoryczni i inne osoby biorące udział w tworzeniu i gromadzeniu dokumentacji, (przedstawiciele związków zawodowych lub załogi, emeryci, renciści, byli pracownicy) odpowiedzialni za czynności administracyjno-ewidencyjne w zakresie gospodarowania ZFŚS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego „Orgmasz” w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jednostce samorządu terytorialnego. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line