Służebności publiczne czyli ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zasadami udostępniania nieruchomości na cele publiczne, procedowaniem w zakresie wydawania decyzji związanych z ograniczeniami w korzystaniu z nieruchomości na realizację inwestycji o charakterze ponadlokalnym lub związane z usuwaniem skutków zdarzeń o charakterze siły wyższej lub związanych z poszukiwaniem złóż.
Podczas szkolenia przybliżone zostaną także zagadnienia ustalania wielkości obszarów nieruchomości, które podlegają ograniczeniu, źródeł ww. parametrów. Przeanalizowane zostaną przykłady takich działań i omówione procedury krok po kroku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Umocowanie prawne starosty w zakresie ograniczania korzystania z nieruchomości.
2. Wyjaśnienie przesłanek ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości przez starostę.
3. Praktyczne aspekty stosowania art. 124 Ustawy o gospodarce nieruchomościami:

a. Negocjacje z właścicielami nieruchomości – formy negocjacji, dobre praktyki, unikanie tzw. Pozorności negocjacji, dokumentowanie przeprowadzenia negocjacji a skuteczność wniosku do starosty, zakończenie negocjacji, „milczący brak zgody”.
b. Sposoby, metody określania obszaru ograniczonego sposobu korzystania z nieruchomości, wymiary pasów gruntu podlegających ograniczeniu, źródła danych do wyznaczania obszarów ograniczenia, wpływ przepisów branżowych i bhp na wielkość obszaru.
c. Konstrukcja wniosku do starosty i omówienie załączników do niego.
d. Prowadzenie postępowania administracyjnego przez starostę, stosowanie kodeksu postępowania administracyjnego, dowody.
e. Rozprawa administracyjna w toku postępowania.
f. Konstrukcja decyzji o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.
g. Decyzja zezwalająca na niezwłoczne zajęcie nieruchomości, warunki jej wydania, stałość w obrocie prawnym.
h. Rygor natychmiastowej wykonalności decyzji.

4. Ograniczenie korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Zasady stosowania art. 124a ugn.
5. Wykonanie konserwacji, remontu lub usunięcia awarii; ograniczenie na podstawie art. 124b ugn.
6. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości w celu zakładania elementów trakcji, znaków i sygnałów drogowych oraz urządzenia ciągów pieszych. Zastosowanie art. 124c ugn.
7. Prowadzenie działalności związanej z wydobyciem kopalin, poszukiwanie kopalin – art. 125 ugn. Koncesje, przedsiębiorcy, złoża.
8. Ograniczenie praw do nieruchomości w przypadku siły wyższej i zagrożenia powstaniem szkody – art. 126 ugn.

• Definicja siły wyższej, okres ograniczenia.
• Rozważania na temat możliwego zastosowania pojęcia siły wyższej dla ograniczenia korzystania z nieruchomości w związku ze stanem epidemicznym.
9. Omówienie orzecznictwa NSA i WSA.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy instytucji i przedsiębiorstw zajmujących się realizacją inwestycji zaspokajających potrzeby ludności, w tym zwłaszcza związanych z przesyłem energii, gazu, zaopatrzeniem w wodę i ścieki, także pracowników administracji publicznej, spółek gminnych i miejskich, pracownicy służb biorący udział w zapobieganiu i usuwaniu skutków działania tzw. siły wyższej, klęsk żywiołowych, projektanci, geodeci oraz inni, w których pracy zawodowej lub innej działalności tematyka udostępniania nieruchomości na cele publiczne jest istotna

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia i zamiłowania mgr inż. geodezji i kartografii. Od 2004 r. związany zawodowo z samorządem lokalnym i administracją publiczną. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich Aglomeracji Wrocławskiej, wcześniej praktyka zdobyta w dużej firmie projektowej Gazoprojekt S.A. Obecnie pełni funkcję geodety powiatowego. Doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu szkoleń dla JST w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Obecnie również członek zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego z siedzibą w Głogowie.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line