Racjonalna i skuteczna pomoc psychologiczno-pedagogiczna, także w czasie pandemii. Planowanie zadań na rok szkolny 2021/2022

Miejsce
Internet
Termin
04 marca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
315 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy na szkolenie, którego tematem będzie omówienie zasad pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole i przedszkolu.

Ważne informacje o szkoleniu

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy specjalistów nie jest łatwym wyzwaniem, zwłaszcza w dobie pandemii i nauki zdalnej. Niebawem dyrektorzy szkół staną przed zadaniem zaplanowania ich w projekcie arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2021/2022, przedstawiciele organów prowadzących natomiast będą te plany analizować i zatwierdzać. Przekażemy Państwu uporządkowaną wiedzę o obowiązujących podstawach prawnych i zasadach organizacji racjonalnej i skutecznej pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie zaspokojenia indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jst.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie wskazówek dotyczących realizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w czasie kształcenia stacjonarnego, hybrydowego i zdalnego.
 • Omówienie zasad finansowania i monitorowania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez jst, poprzez przedstawienie informacji zwrotnej dotyczącej jakości i skuteczności świadczonej pomocy w ramach zajęć dodatkowych.
 • Wskazanie jak należy ująć w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2021/22 pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz organizację kształcenia specjalnego.
 • Doskonalenie umiejętności korzystania z aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Omówienie zasad współdziałania organów prowadzących ze szkołami i przedszkolami w organizacji wspierania dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, zarówno w zakresie wspomagania rozwoju uczniów, jak i kształcenia uczniów o szczególnych uzdolnieniach.
 • Przedstawienie zasad współpracy szkół i przedszkoli z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • Możliwość uzyskania praktycznych porad i wskazówek dotyczących prawidłowej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zarówno jako zadania jst czy szkoły/ przedszkola.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Podstawy prawe dotyczące racjonalnej organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współdziałaniu organu prowadzącego z dyrektorami i rodzicami uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych trybów organizacji pracy szkoły, przedszkola.
 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jako obligatoryjne zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola. Zasady organizacji, monitorowania, ewaluacji w progresywnym działaniu na rzecz uczniów wymagających wsparcia.
 3. Rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych uczniów w szkole i przedszkolu – organizacja form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącym procesie edukacyjnym szkoły/przedszkola w kształceniu stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym.
 4. Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jako zadanie statutowe każdej szkoły i przedszkola- zasady współpracy, także w czasie epidemii.
 5. Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych, w tym w warunkach kształcenia zdalnego.
 6. Lokalna diagnoza potrzeb dzieci, uczniów w poszczególnych jednostkach oświatowych danej jst w planowaniu i realizacji zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wynikających z pracy każdego nauczyciela oraz zajęć dodatkowych pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 7. Umiejętność wykorzystania aktualnych instrumentów prawnych i finansowych w organizowaniu wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 8. Finansowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w realizacji zadań państwa i gminy jako organu prowadzącego szkoły, przedszkola.
 9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i organizacja kształcenia specjalnego w arkuszu organizacyjnym.
 10. Tworzenie w lokalnych systemach oświaty optymalnych warunków organizacyjnych i finansowych do zatwierdzenia racjonalnej i skutecznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 11. Wypracowanie w jst ujednoliconego systemu organizacji pomocy psychologiczno—pedagogicznej oraz zasad przydziału i realizacji godzin rewalidacji indywidualnej lub grupowej w ramach kształcenia uczniów posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego, w tym w razie czasowego zawieszenia funkcjonowania szkoły.
 12. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci jako pierwszy element systemowego wsparcia rozwoju dzieci w gminie. Czynności zespołu ds. wczesnego wspomagania w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem w czasie kształcenia na odległość- zasady, efektywność realizacji i wynagradzanie.
 13. Edukacja włączająca, klasa integracyjna, klasa specjalna w szkole ogólnodostępnej - przydział zajęć obowiązkowych, zajęć dodatkowych, a ich realizacja i skuteczność w czasie kształcenia na odległość.
 14. Indywidualne nauczanie dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021.
 15. Zatrudnianie specjalistów: pedagoga, psychologa, doradcy zarodowego, nauczycieli organizujących kształcenie integracyjne i specjalistów – kwalifikacje, zakres zadań i organizacja ich pracy w czasie zmiennych form kształcenia.
 16. Planowanie doskonalenia nauczycieli w uzyskiwaniu pożądanych specjalistycznych kwalifikacji.
 17. Panel dyskusyjny.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, nauczyciele, dyrektorzy CUW-ów, ZEAS-ów, pracownicy jst odpowiedzialni za zadania związane z zarządzaniem oświatą, psychologowie, pedagodzy zatrudnieni w placówkach oświatowych, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

- Trener, edukator, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

- Prawnik, ekspert oświatowy z zakresu zarządzania edukacją, finansów publicznych, konsolidacji obsługi wspólnej w administracji publicznej, trener szkoleń z zakresu prawa oświatowego, zarządzania oświatą, finansów publicznych, prawa pracy w oświacie. Autor książki Centra Usług Wspólnych w samorządach, współautor nowelizacji przepisów ustawy Karta nauczyciela, wykładowca uczelni wyższej.
 

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.mazowsze.pl lub mailem na adres szkolenia@frdl.org.pl do 1 marca 2021 r.