Kontrola zarządcza, nadzór i kontrola zewnętrzna oraz wewnętrzna w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Dofinansowanie pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów w praktyce

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie nadzór i kontrola oraz organizacja i prowadzenie żłobków, a także klubów dziecięcych.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu pozwalającym na zdobycie uporządkowanej, syntetycznej wiedzy, popartej praktycznymi wskazówkami i rozwiązaniami dotyczącymi realizacji zadań wiążących instytucjonalną opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech, w tym szczególnie w zakresie kontroli zarządczej, nadzoru, kontroli zewnętrznej i wewnętrznej oraz dofinansowania pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Spotkanie proponujemy przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych organów prowadzących, podmiotów, dyrektorom i kierownikom żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Uczestnictwo w nim dostarczy wiedzy, niezbędnej do właściwej realizacji i dokumentacji zadań, zarówno przez organ prowadzący, rejestrujący, nadzorujący, jak i dyrektorów/kierowników żłobków i klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów. Każdy uczestnik będzie miał możliwość skorzystania ze wzorów materiałów: dokumentów, instrukcji, zarządzeń, uchwał, planów i protokołów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Zdobycie lub ugruntowanie wiedzy z zakresu kontroli zarządczej, nadzoru oraz kontroli zewnętrznej i wewnętrznej we wszystkich formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.
 • Poznanie zmian dotyczących zadań jst oraz podmiotów prowadzących formy opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech od dnia 1 kwietnia 2022 r. w związku z realizacją dofinansowania opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennych opiekunów.
 • Uzyskanie pomocy w realizacji zadania- otrzymanie wzorów wymaganych dokumentów, wynikających z tematyki szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

Część 1. Kontrola zarządcza, nadzór i kontrola zewnętrzna i wewnętrza we wszystkich formach instytucjonalnej opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

 • Kontrola zarządcza w przepisach prawa.
 • Kontrola zarządcza w zadaniach kierowników samorządowych żłobków i klubów dziecięcych jednostek organizacyjnych.
 • Wymogi ustawowe dot. wdrożenia, planowania, zakresu realizacji i sprawozdawczości kontroli zarządczej.
 • Standardy kontroli zarządczej.
 • Analiza i ocena ryzyka – monitorowanie i ocena ryzyka.
 • Procedura wdrożenia oraz dokumentowanie kontroli nadzorczej w żłobku samorządowym.
 • Nadzór i kontrola gminy nad żłobkiem, klubem dziecięcym dziennym opiekunem (publicznym i prywatnym) po zmianie przepisów prawnych od 1 kwietnia 2022 r.
 • Aktualizacja uchwały dotyczącej planu nadzoru nad formami opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech oraz doprecyzowanie form i częstotliwości kontroli, obejmującej dodatkowo zgodność sprawozdawczą podmiotów, realizujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat trzech.
 • Wdrożenie wymaganych zmian w zapisach uchwał rad gmin, określających opłaty za usługi opiekuńcze w gminnych żłobkach, uwzględniających mechanizmy obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
 • Nadzór gminy nad instytucjami opieki nad dziećmi do lat trzech przy wpisie do rejestru.
 • Kontrole planowe i doraźne.
 • Różnice w prowadzeniu kontroli w podmiotach samorządowych i niesamorządowych.
 • Sprawowanie nadzoru i kontroli w podmiotach niesamorządowych, prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców.
 • Kontrola z perspektywy kontrolującego.
 • Schemat prowadzenia kontroli.
 • Skutek wydania zaleceń pokontrolnych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi, odpowiedzialni za prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, nadzór i kontrolę nad tymi podmiotami, przedstawiciele organów prowadzących oraz osoby wykonujące zadania zarządcze oraz kierownicze w żłobkach i klubach dziecięcych, opiekunowie dzienni i osoby/podmioty ich zatrudniające, wszystkie osoby zainteresowane tematem szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, praktyk w realizacji zadań zarządczych w oświacie z pozycji organu nadzoru i samorządu. Posiada doświadczenie zawodowe w nadzorze pedagogicznym oraz na stanowisku doradcy prezydenta i naczelnika wydziału edukacji. Ekspert, prowadzi szkolenia w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, w tym m.in. w projekcie „Program podnoszenia kompetencji w zakresie tworzenia i prowadzenia instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 w województwie lubelskim”, realizowanym na zlecenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Współpracuje z jst, uczelniami wyższymi i innymi podmiotami w zakresie planowania, zarządzania i optymalizacji lokalnych systemów edukacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 339 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 lipca 2022 r.