Zarządzanie zasobami majątkowymi w samorządowych instytucjach kultury w 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie zarządzanie majątkiem instytucji kultury.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia zostaną omówione istotne kwestie pomocne przy podejmowaniu decyzji dotyczących gospodarowania składnikami majątkowymi w instytucjach kultury.  Prowadząca przekaże wiedzę przydatną w obszarze gospodarowania, zabezpieczenia i ewidencjonowania zasobów muzealnych. Omówi także zasady kwalifikacji muzealiów, zabytków i zbiorów bibliotecznych. Udział w szkoleniu pomoże w ugruntowaniu wiedzy w dziedzinie zarządzania mieniem instytucji kultury, zgodnie z zasadami dyscypliny finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Wskazanie obszarów ryzyka oraz uporządkowanie wiedzy w zakresie aktualnej problematyki muzealiów i ich inwentaryzacji – w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych oraz Krajowych Standardów Rachunkowości.
 • Zdobycie wiedzy niezbędnej do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania, zabezpieczenia, ewidencjonowania i inwentaryzacji zasobów muzealnych, w tym stanowiących zabytki.
 • Ugruntowanie wiedzy, szczególnie w obszarze rozliczenia dotacji oraz ewidencji inwentaryzacji muzealiów stanowiących i niestanowiących zabytki w rozumieniu ustawy o zabytkach oraz o muzeach.

Uczestnicy w materiałach szkoleniowych otrzymają m.in. wzory procedur wewnętrznych dotyczące omawianego tematu, przydatne w pracy.

zwiń
rozwiń
Program
 • Wprowadzenie – podstawowe akty prawne.
 • Obowiązki i odpowiedzialność kierownika samorządowej instytucji kultury w obszarze rachunkowości i finansowania jednostki.
 • Źródła finansowania majątku instytucji kultury – zasady i tryb rozliczania dotacje i wpływów z własnej działalności gospodarczej.
 • Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne składniki wyposażenia.
 • Nieruchomości – własność lub użytkowanie wieczyste (zasada korzystania z mienia jst. przekazanego przez organizatora).
 • Leasing.
 • Wartości niematerialne i prawne – zasady ewidencji, likwidacji, inwentaryzacji.
 • Zasada istotności i problematyka amortyzacji.
 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”.
 • Muzealia, zabytki, zbiory biblioteczne – zasady kwalifikacji, ujmowania w urządzeniach ewidencyjnych i rachunkowych.
 • Prawny i rachunkowy tryb udokumentowania – przeniesienia, użyczenia, sprzedaży zbędnych składników wyposażenia jednostki.
 • Tworzenie lub łączenie samorządowych instytucji kultury.
 • Omówienie typowych nieprawidłowości i wskazanie działań zmierzających do ich wyeliminowania.
 • Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia. 
zwiń
rozwiń
Adresaci

Dyrektorzy, kadra zarządzająca samorządowych i państwowych muzeów, główni księgowi, specjaliści pionów muzealnych oraz administracyjnych, księgowi, kierownicy jednostek prowadzących obsługę finansową (centra usług wspólnych). Zapraszamy radnych – członków komisji rewizyjnej oraz komisji ds. kultury zajmujących się problematyką finansowania i zarządzania muzeami samorządowymi oraz pracowników kontroli wewnętrznej oraz audytorów z ramienia organizatora instytucji kultury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 8 lipca 2022 r.