Jesienna aktualizacja podstawowej kwoty dotacji dla jednostek wychowania przedszkolnego i inne zadania JST z zakresu dotowania do wykonania w ostatnim kwartale 2020 r

Cele i korzyści

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest porządkowanie procesu dotowania szkół i placówek. Tym razem zajmiemy się zadaniami JST do wykonania w ostatnim kwartale bieżącego roku przez powiaty i miasta wykonujące zadania powiatów. 
Omówimy stosowanie przepisów szczególnych, wydanych w 2020 r. ze względu na epidemię, które zmieniają ustawowe zasady dotowania szkół kształcenia ustawicznego i wybranych placówek oświatowych. We wrześniu organy prowadzące niepubliczne szkoły i placówki złożą do JST wnioski udzielenie dotacji na rok budżetowy 2021. Nauczymy się jak rozpatrując wniosek możemy uporządkować ewidencję tych jednostek prowadzoną przez JST. Zachęcę Państwa do tego, by w listopadzie dokonać podsumowania wypłaconych części dotacji, ich aktualizacji i przygotować się do przekazania ostatniej części w grudniu. Nauczymy się jak ustalać ostateczne kwoty dotacji pobranej w roku 2020, w tym przekazanej na organizację kształcenia specjalnego, które będą podstawą jej rozliczenia w styczniu 2021 r.
Uczestnicy szkolenia przygotują się do:
• Stosowania przepisów szczególnych o dotowaniu szkół i placówek oświatowych w roku 2020, wydanych ze względu na epidemię;
• Prawidłowej aktualizacji zrobionej w lipcu 2020 r.;
• Prawidłowego ustalenia kwot dotacji do rozliczenia pobranych w 2020 r.;
• Prawidłowego ustalenia kwot dotacji przekazanych na organizację kształcenia specjalnego do odrębnego rozliczenia;
• Profesjonalnego przygotowania procesu dotacji na 2021 r.

zwiń
rozwiń
Program
  1. Odpowiedzialność JST za czynności podejmowane w związku z ustaleniem wysokości należnej dotacji i jej przekazaniem.
  2. Terminy roszczeń finansowych wynikających z procesu dotowania właściwe dla organu dotowanego i organu dotującego.
  3. Istota dotacji przekazywanej szkołom, w tym szkołom kształcenia ustawicznego i placówkom oświatowym.
  4. Szczególne przepisy dotyczące dotowania obowiązujące w 2020 r. ze względu na trwającą epidemię – jak je stosować, jaki wpływ mają na rozliczenie i kontrolę dotacji.
  5. Tryb ustalenia liczby słuchaczy uprawnionych do dotacji w szkołach, w miesiącach trwania epidemii.
  6. Ustalenie należnej kwoty dotacji dla domu wczasów dziecięcych i wybranych placówkach specjalnych na podstawie przepisów szczególnych obowiązujących w 2020 r. ze względu na epidemię.
  7. Ustalenie kwot dotacji pobranej w 2020 r., w tym przekazanej na organizacje kształcenia specjalnego do rozliczenia w styczniu 2021 r. - wzór pisma JST.
  8. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie dotacji na rok 2021 – wzór pisma JST.
  9. Aktualność ewidencji prowadzonej przez JST i innych rejestrów organu dotującego podstawą procesu dotowania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy JST prowadzący zadania oświatowe z zakresu dotowania przedszkoli prowadzonych przez podmioty inne niż JST.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do prowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Trenerka projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, projektu „Zarządzanie oświatą w samorządach”. 

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line