Forum Skarbików: Sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego i jednostek organizacyjnych za rok 2020 r. wg obowiązujących przepisów.

Miejsce
Internet
Termin
26 stycznia 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
180/249 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Przedmiotem sesji szkoleniowej jest omówienie zasad i aktualnych zagadnień w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansowej. Podczas analizy zagadnienia i dyskusji omówimy zasady prawidłowego wykazywania danych dotyczących dochodów, wydatków, zobowiązań i należności w poszczególnych wzorach sprawozdań sporządzanych przez służby finansowo - księgowe jst na podstawie obowiązujących w tym zakresie rozporządzeń.

zwiń
rozwiń
Program

I. Odpowiedzialność kierownika jednostki za sprawozdawczość oraz korekty sprawozdań:
1. Kto odpowiada za sporządzenie i złożenie sprawozdań;
2. Kiedy należy złożyć korektę sprawozdania budżetowego, a kiedy 
w zakresie sprawozdań z operacji finansowych.
II. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości budżetowej:
1. Forma przekazywania sprawozdań:
- kiedy dokument elektroniczny,
- czy zawsze dokument elektroniczny i papierowy.
2. Przedstawienie najistotniejszych problemów, na które winien zwrócić uwagę skarbnik przy poszczególnych wzorach sprawozdań:
• Rb-27 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
- Jak winny być zaprezentowane dane w zakresie m.in.: części oświatowej subwencji ogólnej; danych w paragrafie 001; dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe;
- dane wynikające ze złożonej korekty deklaracji przez podatnika – w którym sprawozdaniu winny być zaprezentowane;
- Kiedy nie należy wykazywać danych w kolumnie „zaległości netto”.
• Rb-28 S - miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego:
- prezentowanie danych w zakresie zaangażowania; czy też wydatków które nie wygasają z upływem roku;
- symbol 4990 w sprawozdaniu. 
• Rb-27 ZZ - kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: 
- paragrafy prezentowanych dochodów w tym zakresie;
- prezentacje danych w kolumnach w których nie powinny wystąpić.
• Rb-50 - kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami: 
- kto i kiedy wykazuje dane w części A i B sprawozdania.
• Rb-NDS – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego:
- kredyty krótkoterminowe zaciągany przez jednostki samorządu terytorialnego;
- udzielone pożyczki z budżetu, a prezentowane dane w sprawozdaniu.
• Rb-30S - półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych:
- prezentować dotację celową na inwestycje oraz dotacje przedmiotowe w sprawozdaniu;
- prezentacja amortyzacji w sprawozdaniu.
• Rb-34S – półroczne/roczne sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych;
• Rb-ST – sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego:
- prezentacja danych w tym sprawozdaniu.
• Rb-PDP – sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta na prawach powiatu.
III. Zasady i terminy sporządzania sprawozdawczości z operacji finansowych:
1. Forma przekazywania sprawozdań:
- kiedy dokument elektroniczny,
- czy zawsze dokument elektroniczny i papierowy.
2. Przedstawienie najistotniejszych problemów, na które winien zwrócić uwagę skarbnik przy poszczególnych wzorach sprawozdań:
• Rb-Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń:
- zakup na raty, umowa nienazwana itp.;
- dane w części E sprawozdania Rb-Z.
• Rb-N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:
- prezentacja część oświatowej subwencji oraz udziałów w podatkach w sprawozdaniu za IV kwartał;
- zaliczki, nadpłaty, refundacje.
• Rb-ZN - kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa:
- czy w sprawozdaniu za IV kwartał mogą wystąpić dane w wierszu depozyty.
• Rb-UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych:
- sporządzanie sprawozdania- kiedy;
- prezentacja danych w zakresie części C3 i C4 sprawozdania.
• Rb-UN - roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności.
IV. Pytania Aktualne problemy wynikające z wykonywanego nadzoru i kontroli przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomista, od 20 lat prowadzi szkolenia z tematyki finansów publicznych m.in. sprawozdawczości, klasyfikacji budżetowej dla jednostek sektora finansów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego. Doskonale zna specyfikę samorządów. Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku długoletniej praktyki zawodowej m.in. jako główna księgowa w państwowej jednostce budżetowej jak również jako starszy specjalista w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń w RIO była również pozaetatowym Członkiem SKO. Praktyk, ceniony wykładowca w zakresie sprawozdawczości budżetowej i finansów publicznych. Autorka licznych publikacji książkowych i prasowych w tym zakresie.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Roman
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa opłat za miesiąc styczeń 2021 r.
Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 249 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Prosimy o przesyłanie zgłoszeń do 21 stycznia 2021 r.: na adres mailowy szkolenia@frdl.org.pl lub numer fax 42/288 12 86 wysyłając uzupełnioną kartę zgłoszenia, lub przez formularz elektroniczny zamieszczony na www.frdl.mazowsze.pl