Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych: "Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników według obowiązujących przepisów"

Miejsce
Internet
Termin
18 marca 2021
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
180/279 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze od stycznia 2018 r. uruchomiła Forum Pracowników Oświaty Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego. Forum stanowi platformę współpracy i integracji osób zajmujących się zadaniami dotyczącymi tematyki związanej z oświatą, stanowiąc jednocześnie wsparcie dla środowiska zawodowego.

Cele i korzyści

Uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy z zakresu dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawa prawna przyznawania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
2. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy w obowiązującym stanie prawnym.
3. Zmiany w artykule 122 ustawy Prawo oświatowe, wprowadzone od 1 września 2019r., w tym zmiana wysokości dofinansowania oraz zmiany w zakresie egzaminowania młodocianych pracowników.
4. Zmiana definicji rzemieślnika – od 1.01.2020r.
5. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem, z uwzględnieniem przepisów przejściowych
6. Przesłanki warunkujące uzyskanie przez pracodawcę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika -zmiany w zakresie kwalifikacji instruktorów praktycznej nauki zawodu, obowiązujące od 1 września 2019r.
7. Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z epidemią COVID-19, a prawo pracodawcy do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
8. Różnica w warunkach przyznawania dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników w odniesieniu do pracodawców będących i niebędących przedsiębiorcami.
9. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis :
• co dalej z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis?
• obowiązki beneficjenta związane z ubieganiem się o pomoc de minimis – omówienie formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
• dokumenty wydawane przez organ udzielający dofinansowania o charakterze pomocy de minimis,
• sprawozdawczość realizowana przez podmioty udzielające pomocy de minimis,
• upublicznianie informacji o udzieleniu pomocy publicznej.
10. Wytyczne Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przyznawania przedsiębiorcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomocy publicznej;
11. Przebieg postępowania administracyjnego w sprawie przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, z uwzględnieniem przepisów wprowadzonych ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
12. Aktualne orzecznictwo w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
13. Przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu o przyznanie pracodawcy dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika, w świetle RODO.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu funkcjonowania systemu oświaty oraz przepisów regulujących status nauczycieli; praktyk z kilkunastoletnim stażem pracy na stanowisku kierowniczym w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta, autorka aktów normatywnych w randze uchwał rady gminy, zarządzeń organu wykonawczego gminy, decyzji administracyjnych

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Katarzyna Siwierska
Specjalista ds. szkoleń
tel. 698 343 042
katarzyna.siwierska@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Koszt udziału 180 zł netto od osoby (1 składka z Forum) – Członkowie Forum. Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 279,00 zł netto. Kartę Zgłoszenia proszę przesłać do 12 marca 2021 r. e-mailem na adres: szkolenia@frdl.org.pl Organizator zastrzega, że liczba miejsc jest ograniczona.

UWAGA: Możliwość rezygnacji bez kosztowej do 15 marca 2021 r. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 15 marca 2021 r. organizator obciąży Państwa pełnymi kosztami.