Czas pracy pracowników samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem rozliczenia czasu pracy w stanie epidemii

Cele i korzyści

W sposób praktyczny przybliżyć Państwu zasady dotyczące rozliczania czasu pracy w administracji samorządowej (urzędach i jednostkach) w praktyce wraz z uwzględnieniem wszystkich zmian szczególnie:
• Przeprowadzenie dogłębnej analizy stosowania aktualnych przepisów o czasie pracy pracowników samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem obecnej sytuacji w Polsce.
• Omówienie i analiza problemów związanych z organizacją pracy pracowników w związku z obowiązkami pracodawców i ograniczeniami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów,
• Wskazanie praktycznych rozwiązań, które mogą mieć zastosowanie w obecnej sytuacji,
• Udzielenie odpowiedzi na liczne wątpliwości związane z ewidencjonowaniem i rozliczaniem czasu pracy,
• Nabycie umiejętności w zakresie rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych,
• Zaprezentowanie najczęściej popełnianych błędów stwierdzanych w zakresie omawianej tematyki.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Planowanie i rozliczanie czasu pracy pracowników samorządowych:
  • W jaki sposób rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wpłynęło na organizację czasu pracy pracowników samorządowych?
  • Dopuszczalność modyfikacji systemu i rozkładu czasu pracy pracowników w okresie stanu epidemii.
  • Praktyczne problemy związane z organizacją pracy pracowników w związku z obowiązkami pracodawców i ograniczeniami określonymi w ww. rozporządzeniu.
  • W jakich przypadkach pracownik wykonuje pracę, a w jakich jedynie pozostaje w gotowości do wykonywania pracy?
  • Dokumentowanie pozostawania pracownika w gotowości do wykonywania pracy.
  • Praktyczne problemy z ustaleniem wysokości wynagrodzenia pracownika samorządowego za pozostawanie w gotowości do wykonywania pracy.
  • Czy w okresie stanu epidemii możliwe jest korzystanie przez pracodawcę samorządowego z tzw. elastycznego (ruchomego) czasu pracy?
  • Czy w związku z wystąpieniem stanu epidemii korzystne dla pracodawcy samorządowego będzie wydłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy?
  • Poprawne wprowadzenie dłuższego okresu rozliczeniowego. Przykładowe wzory dokumentów.
  • Czy pracodawca samorządowy może korzystać z możliwości polecenia pracy zdalnej pracownikom?
  • W jakich przypadkach właściwe będzie polecenie wykonywania pracy zdalnej?
  • Forma polecenia pracy zdalnej.
  • Dokumentowanie wykonania pracy zdalnej w celu ustalenia prawa do wynagrodzenia za wykonaną pracę.
  • Praca zdalna a obowiązek ewidencjonowania czasu pracy.
  • Czy wykonywanie przez pracownika samorządowego pracy zdalnej wymaga przekazywania wyników pracy drogą elektroniczną?
  • Czy pracownikowi przysługuje zwrot kosztów związanych z używaniem sprzętu prywatnego do wykonywania pracy zdalnej?
 2. Dokumenty dotycząca ewidencjonowania czasu pracy:
  • Jakie dokumenty stanowią części składowe dokumentacji pracowniczej?
  • Jakie ewidencje, dokumenty, wnioski i zgody wchodzą w skład dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy?
  • W jakiej postaci należy prowadzić dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy – czy można łączyć stosowanie dwóch postaci?
  • „Nowa” ewidencja czasu pracy – na jaki okres ją sporządzać, jakie dane w niej zawierać?
  • Czy pracodawca może prowadzić listę obecności zamiast ewidencji czasu pracy?
  • Czy pracownicy mają obowiązek potwierdzania informacji zawieranych w ewidencji czasu pracy?
  • Praktyczne skutki obowiązku wskazania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ewidencji czasu pracy;
  • Obowiązek określenia rodzaju dni wolnych od pracy w ewidencji czasu pracy – jakie rodzaje dni wolnych od pracy wymagają wskazane w ewidencji?
  • Określanie w ewidencji czasu pracy rodzaju zwolnienia od pracy oraz usprawiedliwionej nieobecności;
  • Zakres dokumentów dotyczących pracy nadliczbowej wymagających załączenia do dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy;
  • Jak ewidencjonować czas pracy pracownika, którego godzin pracy nie musimy ewidencjonować (np. osoby zarządzające zakładem pracy, pracowniczy zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy);
  • Jak powinna wyglądać ewidencja czasu pracy pracownika kierującego wydzieloną komórką organizacyjną pracodawcy?
  • Jak należy ewidencjonować czas pracy pracownika w trakcie podróży służbowej?
  • Przez jak długi okres należy przechowywać dokumenty dotyczące ewidencjonowania czasu pracy?
  • Odpowiedzialność prawna związana z naruszaniem obowiązku prowadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących ewidencjonowania czasu pracy.
 3. Praca w godzinach nadliczbowych:
  • Forma polecenia pracy w godzinach nadliczbowych.
  • W jakich sytuacjach pracownik może otrzymać polecenie pracy w godzinach nadliczbowych?
  • W jakich sytuacjach polecenie pracy w godzinach nadliczbowych jest niezgodne z prawem?
  • Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych poprzez udzielenie czasu wolnego.
  • Wynagrodzenie jako sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych.
  • Czy wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych?
  • Praca w godzinach nadliczbowych przypadających w niedzielę bądź w święto.
  • Praca w godzinach nadliczbowych w tzw. wolną sobotę. Sposoby rekompensowania pracownikom samorządowym pracy przypadającej w takim dniu.
  • Praca ponadwymiarowa pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (tzw. niepełny etat).
 4. Pozostałe zagadnienia dotyczące czasu pracy:
  • Wyjścia prywatne i ich odpracowywanie.
  • Podróże służbowe pracowników. Czas podróży a czas pracy. Czy czas spędzony w podróży służbowej poza godzinami pracy zalicza się do czasu pracy?
  • Omówienie stanowisk urzędów (Departament Prawny Głównego Inspektoratu Pracy, Departament Prawny Prezesa Rady Ministrów) dotyczących wykonywania przez pracowników samorządowych pracy w godzinach nadliczbowych.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcie skierowane do: pracodawców, pracowników działów kadr, osób odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczenie czasu pracy w administracji samorządowej, kierowników zarządzającymi pracownikami, jako osób ponoszących odpowiedzialność za prawidłowe ustalanie czasu pracy podległego zespołu.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Pracownik urzędu administracji publicznej, specjalistka z zakresu prawa i prawa pracy. Praktyk i szkoleniowiec głównie z zakresu kadr dla pracowników samorządowych, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w jednostkach sektora administracji publicznej. Absolwentka studiów doktoranckich Wydziału Prawa i Administracji UŚ w Katowicach.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line