FRDL Centrum Mazowsze posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla pracowników administracji publicznej.

Rozwijamy umiejętności pracy zespołowej poprzez warsztaty współpracy w zespole. Realizujemy zarówno szkolenia dla kadry kierowniczej jak i dla pracowników różnych instytucji. Podnosimy umiejętności w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji w obsłudze klienta. Pomagamy w doskonaleniu komunikacji i radzeniu sobie ze stresem.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej, wyjazdowej, jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem. Adres e-mail: szkolenia@frdl.org.pl.

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Efektywność osobista i zespołowa

Cele i korzyści
• Poprawa efektywności osobistej i zespołowej
• Rozwój kompetencji miękkich niezbędnych do skuteczności osobistej i zespołowej
• Po szkoleniu uczestnik:
- zna bardziej siebie/ swoje moce i słabe strony,
- wie które nawyki go wspierają a które nie,
- umie wykorzystać narzędzia/techniki zarządzania sobą w czasie i skutecznego planowania zadań,
- skutecznie wykorzystuje komunikację interpersonalną,


 

 


Zarządzanie zespołem

Cele i korzyści
• Celem proponowanego przez nas szkolenia jest:
- podniesienie kompetencji kadry kierowniczej w obszarze zarządzania zespołem,
- poprawa przepływu informacji pomiędzy wszystkimi poziomami organizacyjnymi Instytucji/Firmy,
- doskonalenie technik skutecznej komunikacji interpersonalnej,
- doskonalenie asertywnej komunikacji,
- doskonalenie technik motywacyjnych,
- doskonalenie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,

 

 

 


Akademia Kompetencji Menadżerskich

Cele i korzyści
• Rozwijanie umiejętności skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi.
• Poznanie nowoczesnych narzędzi menedżerskich.
• Nabycie umiejętności skutecznej komunikacji.
• Nabycie umiejętności zarządzania zmianą.
• Poznanie metod rozwiązywania konfliktów.

• Poznanie podstaw negocjacji.
• Doskonalenie umiejętności delegowania i egzekwowanie zleconych zadań.
• Poznanie mechanizmów rządzących zachowaniami ludzi w organizacji.

 

 


Delegowanie i monitorowanie realizacji zadań

Cele i korzyści
• Uczestnicy dowiedzą się czym jest delegowanie zadań oraz poznają skuteczne narzędzia i metody wspierające prawidłowy proces delegowania.
• Uczestnicy dowiedzą się, które zadania należy delegować, a których nie powinno się przekazywać pracownikom.
• Uczestnicy będą potrafili zakomunikować zadanie pracownikowi dostosowując przekaz do jego preferencji.


 

 


Asertywność. Szkolenie interpersonalne

Celem głównym szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy teoretycznej na temat asertywności oraz – przede wszystkim – ćwiczenie zachowań asertywnych w różnych sytuacjach zawodowych i życiowych.

Cele szczegółowe:
• kształtowanie u uczestników zachowań asertywnych,
• pokazanie uczestnikom korzyści z zachowań asertywnych,
• wypracowanie praktycznych umiejętności reagowania na agresję, krytykę,

 

 


Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Cele i korzyści
Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami oraz obniżaniem poziomu stresu.
Cele szczegółowe to:
• Poznanie barier psychologicznych, które utrudniają zarządzanie sobą w stresie.
• Autoanaliza zachowań psychologicznych i fizjologicznych w sytuacjach stresogennych.
• Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie z obciążeniami stresowymi.

 

 


Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie z uwzględnieniem obsługi telefonicznej i online

Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące typowych ale i trudniejszych sytuacji w obsłudze klienta. Dokonywania pożądanych zmian w tym zakresie odbywa się na trzech poziomach: wiedzy, umiejętności, wartości i postaw – wszystkie te obszary zostały przewidziane w programie szkolenia.
Cele i korzyści
Uzyskanie praktycznej wiedzy i umiejętności związanych z obsługą Klienta, poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie ze stresem w kontakcie z trudnym Klientem.

 

 


Mobbing w środowisku pracy

Cele i korzyści
• wskazanie zachowań, które powodują odpowiedzialność pracodawcy;
• pokazanie działań, które podejmuje pracodawca które służą zapobieganiu mobbingowi w miejscu pracy;
• omówienie zjawiska mobbingu w ujęciu prawniczym, orzecznictwa sądowego i rozbieżności w rozumieniu tego zjawiska;
• nabycie umiejętności odróżniania mobbingu od innych niepożądanych zjawisk występujących w miejscu pracy;
• poznanie negatywnych skutków wystąpienia mobbingu w miejscu pracy (po stronie pracodawcy i mobbera);

 

 


Wizualizacja danych w prezentacjach, raportach i infografikach

• Celem proponowanego szkolenia jest wzrost wiedzy w obszarze wizualizacji danych, poznanie zasad hierarchii danych, poznanie niestandardowych narzędzi i funkcji Canva, Crello, PowerPoint, Excel.
• Dzięki udziałowi w szkoleniu nauczysz się tworzyć intrygujące wizualizacje danych, poznasz techniki przyciągania uwagi odbiorcy, odkryjesz niestandardowe metody tworzenia infografik, wykresów, piktogramów, nauczysz się tworzyć wizualizacje danych w praktyczny sposób ponieważ 60% szkolenia to warsztat.

 

 


SocialManipulacja w mediach i Internecie, czyli jak reagować na atak w sieci, plotkę i hejt
• Przygotowanie do przeciwdziałania hejtowi i mowie nienawiści oraz walce z plotkami i insynuacjami.
• Poznanie sposobów walki z manipulacją, analiza przypadków.
• Nabranie pewności siebie podczas kontaktów z mediami, w sytuacji ataku i manipulacji wobec nas czy naszej instytucji.
• Poznanie przepisów chroniących nasze dobra osobiste, w tym Kodeks Karny wobec ataków w sieci.