FRDL Centrum Mazowsze posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji szkoleń dedykowanych dla rad gmin, miast i powiatów oraz pracowników biur obsługi rady.

Organizujemy szkolenia z zakresu przebiegu sesji, procedury uchwałodawczej i dobrej legislacji, a także działalności komisji rewizyjnej i komisji skarg, wniosków i petycji. Realizujemy również szkolenia dla sołtysów z zakresu gospodarowania środkami funduszu sołeckiego.

Szkolenia zamknięte realizujemy w formie stacjonarnej jak również w formule on-line. Zapraszamy do kontaktu z naszym ośrodkiem e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

SZKOLENIE ZAMKNIĘTE:
·  Grupowa forma daje możliwość dostosowania zajęć do oczekiwań grupy, jak i do potrzeb organizacji.
·  Zapewniamy możliwość szczegółowego zbadania potrzeb szkoleniowych grupy i organizacji.
·  To Państwo macie wpływ na kształt programu szkolenia i dobór stosowanych metod.
·  Szkolenie w opcji grupowej może zostać wzbogacone o dodatkowe elementy, jak chociażby: indywidualny feedback od Trenera/Eksperta czy coaching.
·  To Państwo decydujecie gdzie i kiedy szkolenie się odbędzie.
·  Współpracujemy z licznym gronem Trenerów/Ekspertów, którzy mają podobny poziom merytoryczny – co zapewnia możliwość przeszkolenia nawet kilkuset osób w jednym projekcie. 

Tworzenie i procedura opracowania statutu gminy

• Celem szkolenia jest przybliżenie uczestnikom roli statutu w życiu samorządu terytorialnego, procedury jego tworzenia oraz możliwości dokonywania zmian w jego zapisach, a także wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów JST, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ich kompetencjami.Redagowanie tekstów jednolitych samorządowych aktów normatywnych zgodnie z „Zasadami techniki prawodawczej”

• Podniesienie kompetencji osób opracowujących teksty jednolite aktów normatywnych stanowionych przez organy jednostek samorządu terytorialnego.
• Zyskanie umiejętności stosowania poprawnych technik prawodawczych specyficznych dla tekstu jednolitego.
• Prawidłowa realizacja obowiązków wynikających z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.


Fundusz sołecki w gminie w świetle aktualnych unormowań prawnych

Fundusz sołecki wciąż nie jest w całości wykorzystywany. Dobrze rozdysponowany może przynieść wiele korzyści dla lokalnej społeczności. Podstawa dobry to pomysł odzwierciedlający potrzeby mieszkańców oraz odpowiednie planowanie inwestycji. Szkolenie to okazja do rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania funduszu oraz uzyskania odpowiedzi na często pojawiające się pytania.


Skargi, wnioski i petycje w działalności rady gminy/powiatu

Skargi, wnioski i petycje wzbudzają duże zainteresowanie a z roku na rok zwiększa się liczba składanych tego typu pism. Powołanie w 2018 r. komisji skarg, wniosków i petycji wpłynęło na sposób procedowania w takich sprawach. Niejasność przepisów w tym zakresie stanowi dodatkową trudność.