Kontrola i zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cele i korzyści

Wyjaśnienie trudnych kwestii dotyczących przeprowadzania kontroli dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Omówienie sposobu postępowania przez samorząd przy zwrocie dotacji udzielonych przez JST.

Odpowiemy na pytania:
• Jak sprawnie przeprowadzić kontrolę w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania?
• Kto może przeprowadzać kontrole?
• Jakie dokumenty można kontrolować?
• Czy każde zadanie powinno zostać skontrolowane?
• Kiedy należy żądać zwrotu dotacji udzielonej przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
• Jak sprawnie przeprowadzić postępowanie o zwrocie dotacji?
• Udzielenie odpowiedzi uczestnikom dotyczących bieżących problemów przekazywania i rozliczania dotacji.

zwiń
rozwiń
Program

I. Realizacja zadań publicznych w warunkach koronawirusa i przepisów o sytuacji epidemiologiczne.
II. Kontrola dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym:

1. Czy każde zadanie należy skontrolować?
2. Formy kontroli. Kontrola w trakcie i po zakończeniu realizacji zadania.
3. Terminy przeprowadzenia kontroli. Kontrola a sprawdzenie sprawozdania.
4. Kto powinien przeprowadzać kontrole? Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli.
5. Dokumenty dotyczące kontroli.
6. Co kontrolować: merytoryczne elementy zadania, kwestie finansowe rozliczenia dotacji?
7. Kontrola finansowa:
- Prowadzenie wyodrębnionej księgowości.
- Opis faktur.
- Dokumentowanie wydatków.
8. Protokół i zalecenie pokontrolne.
9. Kontrola a rozliczenie zadania.
III. Zwrot dotacji udzielonych przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
1. Rodzaje dotacji wykorzystanej w sposób nieprawidłowy.
2. Postępowanie o zwrot dotacji.
3. Przykłady decyzji.
4. Możliwość umorzenia zobowiązania/rozłożenia spłaty.
IV. Bieżące odpowiedzi na pytania uczestników dotyczące przekazywania i rozliczenia dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz nowych przepisów wykonawczych.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy samorządowi zajmujący się współpracą z organizacjami pozarządowymi w zakresie zlecania im zadań publicznych, pracownicy działów kontroli i audytu, osoby rozliczające dotacje w JST, sekretarze oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 w dziedzinie „Umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, w tym wsparcie organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych i gospodarczych”. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2020 prowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

zwiń
rozwiń
Zadaj pytanie on-line