STATUT

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego

 

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

§ 1

 1. Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie, zwane dalej Forum jest jednostką edukacyjno-konsultacyjną działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze w Warszawie (zwaną dalej FRDL CM), który jest ośrodkiem regionalnym Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (zwaną dalej FRDL im. Jerzego Regulskiego)
 2. Forum powstało z inicjatywy FRDL CM w Warszawie.

 

§ 2

 1. Forum nie posiada osobowości prawnej.
 2. Siedzibą Forum jest siedziba FRDL CM w Warszawie.

 

§ 3

 1. Forum działa na obszarze województwa mazowieckiego.
 2. Dla realizacji swoich celów oraz celów FRDL im. Jerzego Regulskiego, Forum może działać na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

 

CELE I FORMY DZIAŁANIA

 

§ 4

Celem działania Forum jest podnoszenie kwalifikacji, skuteczności działania, wymiana doświadczeń i informacji, a także integracja osób działających w sektorze administracji samorządowej i reprezentowanie środowiska związanego z działalnością Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Samorządów Terytorialnych Województwa Mazowieckiego.

 

§ 5

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:

 1. Cykliczne spotkania jednodniowe, konferencje, kongresy, sesje wyjazdowe i inne.
 2. Systematyczną działalność edukacyjno-konsultacyjną i doradczą.
 3. Dyskusje problemowe.
 4. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej.
 5. Wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych i opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych.
 6. Inicjowanie i realizację projektów i przedsięwzięć w zakresie celów Forum.
 7. Współpracę z organizacjami samorządowymi, administracją rządową, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami Forum.
 8. Doraźne wspieranie członków Forum w rozwiązywaniu problemów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub wykonywaną pracą.

 

 

Rozdział III

CZŁONKOWIE FORUM

 

§ 6

 1. Członkami Forum są wyłącznie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci gmin i miast województwa mazowieckiego lub ich zastępcy.

Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie imiennej deklaracji uczestnictwa w Forum.

 1. Warunkiem uczestnictwa w pracach Forum jest opłacanie kwartalnych, ryczałtowych kosztów udziału w pracach Forum.

 

§ 7

Członek Forum ma prawo:

 1. Uczestniczyć w spotkaniach i pracach Forum.
 2. Korzystać z usług edukacyjno-konsultacyjnych przeznaczonych dla członków Forum.
 3. Korzystać z materiałów informacyjnych Forum.
 4. Korzystać z wydawnictw wydawanych przez FRDL CM w Warszawie.
 5. Korzystać ze specjalnych rabatów przeznaczonych dla członków Forum na wybrane usługi szkoleniowe organizowane przez FRDL CM w Warszawie.
 6. Uczestniczyć w projektach realizowanych przez FRDL CM w Warszawie, zbieżnych z tematyką i działalnością Forum i samorządu.
 7. Korzystać z bazy partnerów zagranicznych współpracujących z FRDL CM w Warszawie dla realizacji przedsięwzięć własnej JST.
 8. Uzyskiwać informacje i doradztwo od konsultantów FRDL CM w Warszawie nt. wdrożeń konsultingowych, zbieżnych z tematyką i działalnością Forum i samorządu.
 9. Ubiegać się o patronat Forum przy realizacji działań zbieżnych z celami Forum.
 10. Wybierać i być wybieranym do władz Forum.
 11. Zgłaszać wnioski i opinie do organów Forum.

 

§ 8

Do obowiązków członka Forum należy:

 1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum.
 2. Przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu.
 3. Dbanie o budowanie jedności i spójności środowiska oraz doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego a także prezentowanie opinii członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji.
 4. Dbanie o godne reprezentowanie piastowanego Urzędu.
 5. Terminowe opłacanie kosztów udziału w pracach Forum.

 

§ 9

Członkostwo ustaje w razie:

 1. Wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji.
 2. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu.
 3. Ustania pełnienia funkcji wójta, burmistrza, prezydenta.

 

 

§ 10

W pracach Forum mogą uczestniczyć, za zgodą Zarządu Forum, inne osoby, które nie spełniają warunków określonych w § 7.

 

 

Rozdział IV

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

§ 11

Organami Forum są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Forum.

 

§ 12

 1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Forum. W razie braku kworum, Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie – tego samego dnia po upływie 15 minut, bez względu na liczbę obecnych członków uprawnionych do głosowania.

 

§ 13

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Forum.
 2. Powoływanie i odwoływanie Zarządu.
 3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 4. Podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum.
 5. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu.
 6. Uchwalanie zmian w Statucie.
 7. Rozpatrywanie wniosków członków Forum.

 

§ 14

 1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy od 3 do 10 osób.
 2. Zarząd pełni swoją funkcję nieodpłatnie.
 3. Przedstawiciel FRDL CM w Warszawie jako inicjator utworzenia Forum oraz koordynator jego prac ma prawo do udziału w posiedzeniach Zarządu (dyrektor/koordynator Forum).
 4. Pozostałych Członków Zarządu wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Prezesa oraz maksymalnie dwóch wiceprezesów.
 5. Kadencja Zarządu trwa 5 lata.
 6. Walne zebranie wyborcze powinno odbyć się w terminie do końca czerwca roku następującego po roku wyborczym.
 7. Zarząd pełni funkcję do czasu wyborów.
 8. W przypadku rezygnacji z członkostwa w Zarządzie lub ustania członkostwa
  w Forum na zasadach określonych Statutem, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji. Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 9. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu Członków.
 10. Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum.

 

§ 15

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Proponowanie tematów spotkań oraz innych form pracy Forum.
 2. Okresowe powoływanie grup roboczych, zespołów zadaniowych, w skład których mogą wchodzić członkowie Forum oraz inne osoby współpracujące z Forum oraz określanie ich zadań.
 3. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 4. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 5. Reprezentowanie Forum na zewnątrz.
 6. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum.
 7. Inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

 

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Przewodniczy im Prezes Forum lub działający z jego upoważnienia Wiceprezes.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W razie równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 

Rozdział V

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FORUM

 

§ 17

Podstawowa działalność Forum finansowana jest ze składek jego członków.

 

§ 18

FRDL CM w Warszawie jako inicjator utworzenia Forum zobowiązuje się do następujących świadczeń w ramach opłacanych składek członkowskich:

 1. Pokrywania kosztów zatrudnienia koordynatora Forum.
 2. Pokrywania kosztów bieżącego funkcjonowania Forum, takich jak: zakup niezbędnego sprzętu i materiałów biurowych, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych, powielania materiałów, itp.
 3. Pokrywania kosztów prowadzonej działalności informacyjnej, promocyjnej
  i wydawniczej na rzecz Forum.
 4. Przygotowania merytorycznego i organizacyjnego regularnych posiedzeń Zarządu Forum.
 5. Przygotowania merytorycznego i organizacyjnego spotkań Forum, w tym:
 • pokrywania kosztów wynajmu sal szkoleniowych w celu umożliwienia regularnych spotkań członków Forum,
 • pokrywania kosztów cateringu podczas spotkań,
 • pokrywania honorariów oraz kosztów podróży i noclegów zapraszanych na spotkania ekspertów.
  1. Obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, kadrowej i zarządzania Forum.
  2. Promocji i marketingu działalności Forum.
  3. Prowadzenia dokumentacji i sekretariatu Forum.
  4. Prowadzenia i utrzymywania archiwum Forum, zarówno w zakresie osobowym jak
   i lokalizacyjnym.
  5. Przeprowadzania ewaluacji działalności Forum.
  6. Innych czynności, nie wymienionych wyżej a koniecznych do właściwego funkcjonowania Forum.

 

§ 19

Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Mazowieckiego zobowiązuje się wobec FRDL CM w Warszawie do:

 1. Wspierania działalności FRDL CM w Warszawie poprzez m.in. udzielanie rekomendacji i opinii dla instytucji zewnętrznych (np. grantodawców).
 2. Przekazywania do wiadomości FRDL CM treści uchwał Zarządu i Walnego Zebrania Członków Forum.
 3. Umożliwienia udziału w pracach Forum przedstawicielom FRDL CM w Warszawie.

 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

 1. Statut jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

§ 21

Rozwiązanie Forum może nastąpić:

 1. W drodze uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

 

 

 

Warszawa, luty 2020 r.