STATUT „Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego”
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze

 

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

1. Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego zwane dalej Forum jest organizacją szkoleniowo - konsultacyjną działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.
2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Skarbników Samorządów Lokalnych Województwa Mazowieckiego.


§ 2

Forum nie posiada osobowości prawnej.


§ 3

Forum działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Forum może prowadzić działalność również poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA
§ 4

Celami działania Forum są:
1. Doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego;
2. Prezentowanie opinii członków forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji i organizacji,
3. Wymiana informacji i doświadczeń zawodowych;
4. Podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych członków forum
5. Wzajemne wsparcie członków forum
6. Promowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego

§ 5

Forum realizuje cele w szczególności poprzez:
1. Spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, seminaria i konferencje;
2. Wyjazdy studyjne;
3. Wyrażanie stanowisk w sprawie obowiązujących aktów prawnych;
4. Opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych;
5. Prowadzenie działalności informacyjnej;
6. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami rządowymi, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami forum;
7. Inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów forum

Realizacja zadań Forum pokrywana jest z opłat wnoszonych przez członków lub dotacji na ten cel uzyskanych.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM
§ 6

Członkami Forum są skarbnicy/głowni księgowi gmin i powiatów, przyjęci na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej.

§ 7

1. Członkostwo nabywa się na podstawie złożonej na piśmie do FRDL imiennej, deklaracji uczestnictwa w Forum.

§ 8

Członek Forum ma prawo:
1. Uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych i konsultacyjnych Forum;
2. Korzystać z materiałów informacyjnych Forum;
3. Wybierać i być wybieranym do organów Forum;
4. Zgłaszać swoje wnioski i opinie podczas spotkań oraz do organów Forum

§ 9

Do obowiązków członka Forum należy:
1. Aktywne uczestnictwo w realizacji celów Forum
2. Przestrzeganie postanowień Statutu
3. Terminowe opłacanie ustalonych kosztów kształcenia ustawicznego
4. Wpłaty wnoszone są na zasadach określonych przez Uchwały Walnego Zgromadzenia

§ 10

Członkostwo ustaje w razie:
1. Wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji
2. Wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego statutu.

§ 11

1. FRDL lub Zarząd Forum mogą zaprosić do uczestnictwa w pracach Forum osoby spoza jego członków.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE
§ 12

Władzami Forum są:
1. Walne Zebranie Członków Forum.
2. Zarząd Forum.

§ 13

1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum lub FRDL przynajmniej raz w roku lub na wniosek co najmniej 1/3 członków.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy członków.
3. Walne Zebranie Członków może powoływać komisje problemowe oraz określać zakres i tryb ich działania.
4. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę o wysokości miesięcznej opłaty za szkolenia.

§ 14

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1. Uchwalanie głównych kierunków działalności Forum;
2. Podejmowanie uchwał, postanowień i rezolucji w zakresie celów Forum;
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu;
4. Powoływanie i odwoływanie Zarządu;
5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
6. Uchwalanie zmian w statucie;
7. Rozpatrywanie wniosków członków Forum;

§ 15

1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 3 – 5 osób.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
3. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu.
4. Kadencja Zarządu trwa dwa lata.
5. Zarząd prezentuje stanowiska wypracowane przez członków Forum.

§ 16

Do kompetencji Zarządu należą:
1. Przedkładanie do FRDL propozycji tematów spotkań szkoleniowych, konsultacyjnych, seminariów i konferencji oraz innych form pracy Forum;
2. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3. Realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków;
4. Reprezentowanie Forum na zewnątrz;
5. Rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum;
6. Inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.

§ 17

1. Posiedzenia Zarządu zwołuje się w miarę potrzeby, przewodniczy im Przewodniczący lub działający z jego upoważnienia wiceprzewodniczący.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia. Można uchwalić głosowanie tajne.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 18

1. Statut Forum jest uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

§ 19

1. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej jako inicjator utworzenia Forum, zobowiązuje się wobec Forum do następujących świadczeń w ramach własnej działalności statutowej :
A/ pomocy merytorycznej i organizacyjnej dla działalności Forum poprzez koordynatora;
B/prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Forum;
C/gromadzenia funduszy pochodzących ze składek za szkolenia członków Forum z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania Forum w tym w szczególności :
- opłat pocztowych i telekomunikacyjnych ,
- wynajmu sal na potrzeby spotkań Forum,
- honorariów, kosztów podróży i noclegów wykładowców i ekspertów,
- zakupu materiałów biurowych,
- powielania materiałów,
- kosztów prowadzonej działalności promocyjnej i informacyjnej Forum
- wyżywienia członków podczas spotkań Forum,
- kosztów funkcjonowania koordynatora.;
2. FRDL ma prawo występowania w imieniu Forum do innych organizacji i instytucji krajowych i zagranicznych w zakresie realizowania zadań statutowych Forum.

§ 20

Rozwiązanie Forum może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub w drodze decyzji FRDL w przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 6 miesięcy.

§ 21

Uchwały, postanowienia lub rezolucje organów Forum nie mogą naruszać interesów FRDL.


Warszawa, styczeń 2011 r.