Sierpniowa sesja konsultacyjno - szkoleniowa 

19 sierpnia 2021 r. 10.00-14.30

Moduł I Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem spotkania będzie omówienie obowiązujących przepisów ustawy o dostępności pod kątem współpracy między JST a organizacjami pozarządowymi, którym zlecane są zadania publiczne. .
 
Prowadzący: doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

Moduł II Poprawność w komunikacji urzędowej - na przykładzie tekstów pisanych. 

Celem sesji jest omówienie najczęstszych błędów popełnianych w komunikacji urzędowej. Warto przy tym zwrócić uwagę na ich genezę, ponieważ często chodzi o nieporozumienia wręcz powszechne (np. kategoryczny zakaz stawiania przecinka przed spójnikiem i). Jeszcze ważniejszy okazuje się przegląd metod pozwalających na naprawę każdego z takich błędów. Zajęcia mają charakter praktyczny, są pełne odniesień do konkretnych przykładów językowych.. 

Prowadzący: językoznawca, obserwator i badacz współczesnej polszczyzny, redaktor językowy, korektor, wydawca, prowadzący szkolenia dotyczące procesu wydawniczego i prostego języka w urzędach, autor programów wdrażanych na studiach podyplomowych z zakresu redakcji językowej tekstu. 

Wrześniowa sesja konsultacyjno- szkoleniowa Forum Sekretarzy

3 września 2021 r. 10.00 - 14.00

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej.

W takcie spotkania zostaną omówione najczęstsze przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej, w których konieczne jest wydanie decyzji administracyjnej. Przedstawiona zostanie także praktyczna droga umożliwiająca wydanie decyzji w przypadku tzw. informacji publicznej przetworzonej. Przedstawione zostaną obligatoryjne elementy decyzji administracyjnej w ujęciu praktycznym ze szczególnym omówienie najczęściej popełnianych błędów. Uczestnikom spotkania zostanie przedstawiany „wzór decyzji odmownej” oraz „wzór pisma wzywającego do podpisania złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej” (w sytuacji, gdy konieczne będzie wydanie decyzji odmownej).
Podczas spotkania skoncentrujemy nasze rozważania na następujących zagadnieniach:
1. Najczęstsze przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej, w których wydaje się decyzję administracyjną:
a. ochrona prywatności w tym danych osobowych,
b. tajemnica skarbowa,
c. tajemnica handlowa.
2. Odmowa udostępnienia informacji publicznej tzw. przetworzonej.
3. Zakres stosowania K.p.a. w przypadku wydawania decyzji odmownej:
a. konieczność podpisania wniosku,
b. robimy czy nie? – art. 10 K.p.a.,
c. doręczenie decyzji stronie w przypadku wyboru drogi elektronicznej.
4. Elementy obligatoryjne decyzji i ich znaczenie.
5. Auto-kontrola wydanej decyzji w trybie odwoławczym.
6. Pismo przewodnie do organu II instancji przekazujące akta sprawy wraz z odwołaniem – praktyczne znacznie.

Prowadzący: Radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie, współwłaściciel Kancelarii Prawnej specjalizującej się w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego, ekspert i pracownik Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego, trener i wykładowca m.in. z k.p.a., informacji publicznej, ochrony danych osobowych (udokumentowanych kilkaset szkoleń z k.p.a. i RODO dla JST), członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie (w latach 2005-2011), członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych działającej przy Ministrze Cyfryzacji (zespół do spraw administracji), autor licznych opracowań naukowych, oraz kursów e-learningowych dotyczących KPA, dostępu do informacji publicznej oraz RODO.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenia poniżej.