Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza Państwa do współtworzenia Forum Kultury Województwa Mazowieckiego

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego od początku swojej działalności integruje i wspiera środowiska samorządowe poprzez fora samorządowe.
Celem działania Forum Kultury Województwa Mazowieckiego jest doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania instytucji kultury, wydziałów kultury, integracja osób działających w sektorze kultury, wymiana dobrych praktyk zawodowych, podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz wzajemne wsparcie członków Forum.

Udział w pracach Forum to jedna ze ścieżek rozwoju osobistego, jakże niezbędnego aby profesjonalnie realizować swoje obowiązki. Zachęcamy do współpracy Państwa współpracy, zrzeszenia się w ramach Forum i udziału organizowanych szkoleniach dedykowanych pracownikom instytucji kultury oraz wydziałów kultury i innych komórek organizacyjnych związanych z kulturą.

Czym są Fora działające przy regionalnych ośrodkach FRDL?
• Fora samorządowe to autorski pomysł FRDL, szczególna forma pracy integrująca środowiska samorządowe wokół codziennych wyzwań i problemów oraz dobrych praktyk. Są one jednym z kluczowych elementów kształcenia ustawicznego kadr samorządowych i pracowników jednostek podległych.
• Fora przede wszystkim służą budowaniu wzajemnego wsparcia merytorycznego, poszerzaniu wiedzy, doskonaleniu warsztatu wykonywanego zawodu i piastowanej funkcji oraz prowadzenia konstruktywnego dialogu.
• Fora to platforma wymiany wiedzy i doświadczeń oraz możliwość zawodowej konsultacji.
• Fora posiadają coraz większy udział w rzecznictwie w zakresie uzgodnionych stanowisk i interesów.
• Fora prowadzą także działalność interwencyjną na rzecz swoich członków i świadczą pomoc w rozwiązywaniu problemów pojawiających się podczas wykonywania obowiązków służbowych w związku z pełnionymi funkcjami i zajmowanymi stanowiskami, dlatego cieszą się one stale rosnącym zainteresowaniem wśród samorządowców.
• Fora to to cyklicznie odbywające się szkolenia, dyskusje problemowe, konsultacje oraz wymiana doświadczeń pomiędzy członkami, stanowiące wsparcie dla środowiska zawodowego, służące poszerzaniu wiedzy, wymianie doświadczeń i informacji, a przede wszystkim doskonaleniu metod działania, w tym współpracy między Sekretarzami.
• W pracach forów uczestniczą osoby, którym zależy na zdobywaniu wiedzy i doświadczeń, a przede wszystkim na swoim rozwoju i profesjonalizacji swojej pracy. O kierunkach aktywności każdego z forum decyduje zarząd wybierany przez jego członków, natomiast Ośrodki FRDL wspierają ich działania.

Jak funkcjonuje Forum?
• Podstawową formą działania Forum Kultury są sesje konsultacyjno-szkoleniowe z udziałem wysokiej klasy ekspertów - praktyków i wykładowców, w trakcie których omawiane są istotne zagadnienia dotyczące zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego, a ofertę szkoleń tworzymy wspólnie - każdy uczestnik Forum ma prawo zgłosić zagadnienia merytoryczne, które stają się tematem kolejnych spotkań. Uczestnicy.
• W ramach Forum organizowane jest 10 spotkań jednodniowych i jedno spotkanie dwudniowe wyjazdowe.

Jak zapisać się do Forum?
Aby zostać członkiem Forum należy przesłać wypełnioną umowę i deklarację członkostwa na:
• adres poczty elektronicznej: szkolenia@frdl.org.pl