Forum Koordynatorów ds. dostępności w JSFP 
16 lipca 2021 r.

Przedmiotem spotkania będzie problematyka dotycząca obowiązków jst wynikających ze stosowania ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Ekspertem będzie doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkaset szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Program spotkania:

09.00 – 09.30 Możliwość testowania połączenia.

09.30 – 09.45 Piątkowa kawa Koordynatorów ds. dostępności w JSFP
Omówienie harmonogramu prac Forum na najbliższe miesiące 
Magdalena Kubik- Szczerba, Katarzyna Marciniak- Mordel, Koordynatorki Forum

09.45 – 13.00 USTAWA z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie współpracy JST z organizacjami pozarządowymi
 
Przedmiot spotkania: 
Omówienie obowiązujących przepisów ustawy o dostępności pod kątem współpracy między JST a organizacjami pozarządowymi, którym zlecane są zadania publiczne.

Program: 
1. Czym jest dostępność, wymagania konkursowe przy organizacji otwartych konkursów ofert?
2. Zapisy w umowach.
3. Kontrole spełnienia wymagań dostępności. 
4. Podział zadań ze względu na dostępność, czy wszystkie zadania będą wymagały określenia warunków dostępności, kto o tym będzie decydować?
5. Przepisy przejściowe, co z bieżącymi umowami?
6. Dyskusja, kwestie problemowe, wymiana doświadczeń.

Prowadzący: Doświadczony trener z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w MPiPS. Wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec. Autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Ekspert oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych. Asesor akredytowany przy MSWiA do oceny projektów „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”. Szkolił inspektorów kontroli RIO. W latach 2011-2021 przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.

13.00 Podsumowanie, zakończenie spotkania. 
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanym spotkaniu!