STATUT
„Forum Inspektorów Danych Osobowych Województwa Mazowieckiego"
przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
1. Forum Inspektorów Ochrony Danych Województwa Mazowieckiego zwane dalej Forum jest organizacją szkoleniowo-konsultacyjną działającą przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze. 
2. Pełna nazwa Forum brzmi: Forum Inspektorów Ochrony Danych Województwa Mazowieckiego.

§ 2.
Forum nie posiada osobowości prawnej.

§ 3.
Forum działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji swoich celów Forum może prowadzić działania poza granicami Polski.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 4.
Celami działania Forum są: 
1) doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania samorządu terytorialnego; 
2) prezentowanie opinii Członków Forum wobec administracji rządowej oraz innych instytucji 
i organizacji, 
3) wymiana informacji i doświadczeń zawodowych; 
4) podnoszenie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych Członków Forum;
5) wzajemne wsparcie Członków Forum;
6) promowanie dobrych praktyk w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.

§ 5.
Forum realizuje cele w szczególności poprzez: 
1) spotkania szkoleniowe, konsultacyjne, seminaria i konferencje;
2) wyjazdy studyjne; 
3) prowadzenie internetowej grupy dyskusyjnej;
4) wyrażanie stanowiska w sprawie obowiązujących aktów prawnych;
5) opiniowanie projektowanych rozwiązań legislacyjnych;
6) prowadzenie działalności informacyjnej;
7) współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, organizacjami zawodowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami i jednostkami w kraju i za granicą zainteresowanymi celami Forum;
8) inicjowanie i realizację partnerskich projektów w zakresie celów Forum;
§ 6.

Realizacja zadań Forum finansowana jest z opłat wnoszonych przez Członków lub dotacji uzyskanych na ten cel.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE FORUM

§ 7.
Członkami Forum zostają Inspektorzy Danych Osobowych na podstawie złożonej na piśmie deklaracji członkowskiej i po podpisaniu umowy.

 


§ 8.
Członek Forum ma prawo:
1) uczestniczyć w spotkaniach szkoleniowych i konsultacyjnych Forum;
2) korzystać z materiałów informacyjnych Forum;
3) wybierać i być wybieranym do organów Forum;
4) uczestniczyć w internetowej grupie dyskusyjnej Członków Forum;
5) zgłaszać swoje wnioski i opinie podczas spotkań oraz posiedzeń organów Forum.

§ 9.
Do obowiązków Członka Forum należy:
1) uczestnictwo w realizacji celów Forum;
2) przestrzeganie postanowień Statutu;

§ 10.
Członkostwo ustaje w razie:
1) wystąpienia z Forum w formie pisemnej rezygnacji;
2) wykluczenia przez Walne Zebranie Członków w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu.

§ 11.
FRDL w porozumieniu z Zarządem Forum lub Zarząd Forum mogą zaprosić do uczestnictwa 
w pracach Forum osoby spoza jego Członków.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 12.
Organowi Forum są:
1) Walne Zebranie Członków Forum;
2) Zarząd Forum.

§ 13.
1. Walne Zebranie Członków zwoływane jest na wniosek Zarządu Forum lub FRDL przynajmniej raz w roku.
2. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy Członków. W razie braku kworum Walne Zebranie Członków odbywa się w drugim terminie w obecności co najmniej ¼ Członków Forum .

§ 14. 
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie głównych kierunków działalności Forum;
2) podejmowanie uchwał, postanowień i decyzji w zakresie celów Forum;
3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu;
4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu;
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi;
6) uchwalanie statutu i jego zmian;
7) uchwalanie wysokości kosztów kształcenia ustawicznego

§ 15.
1. Organem wykonawczym Forum jest Zarząd, który liczy 3-7 osób.
2. Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Członkowie Zarządu spośród siebie wybierają Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Zarządu.
3. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Forum na Walnym Zebraniu.
4. Kadencja Zarządu trwa cztery lata, kończy się jednak nie później niż 1 miesiąc po ogłoszeniu wyników wyborów samorządowych.

§ 16.
Do kompetencji Zarządu należą:
1) przedkładanie do Fundacji propozycji tematów spotkań szkoleniowych, konsultacyjnych, seminariów i konferencji oraz innych form pracy Fundacji.
2) zwoływanie Walnego Zebrania Członków;
3) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków;
4) rozpatrywanie wniosków Członków Forum;
5) reprezentowanie Forum na zewnątrz;
6) rozpatrywanie sporów powstałych na tle działalności Forum;
7) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zebrania Członków.


§ 17.


1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu.
2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są w miarę potrzeb.
4. Na wniosek min. 3 Członków Zarządu Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie w ciągu 1 miesiąca. 
5. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej trzech Członków Zarządu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego posiedzenia. Można uchwalić głosowanie tajne.
6. Uchwały podpisuje Przewodniczący posiedzenia.

ROZDZIAŁ V
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 18.
1. Do kompetencji Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze należy:
1) prowadzenie niezbędnej dokumentacji Forum;
2) inicjowanie spotkań Forum;
3) organizowanie pracy organów Forum;
4) prowadzenie obsługi księgowo - finansowej Forum w ramach księgowości Fundacji;
2. Fundacja ma prawo występowania w imieniu Forum do innych organizacji i instytucji krajowych 
i zagranicznych w zakresie realizowania zadań statutowych Forum.

§ 19.
Rozwiązanie Forum może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków lub 
w drodze decyzji Fundacji w przypadku braku aktywności Forum w okresie dłuższym niż 
6 miesięcy.

§ 20.
Uchwały, postanowienia lub decyzje organów Forum nie mogą naruszać interesów FRDL.