Sesja konsultacyjno-szkoleniowa 

Regulamin działalności inspektora ochrony danych oraz planowanie jego pracy jako elementy zasady rozliczalności

7 lutego 2024 r. 09:30-13:30

Przedmiot sesji:
Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe przeanalizowanie zagadnień związanych z planowaniem pracy IOD oraz sporządzeniem i wykonywaniem regulaminu pracy IOD. Wskażemy katalog niezbędnych kompetencji i pożądanych działań w wykazywaniu się czynnościami IOD w wymiarze praktycznym. Przedstawimy wzorce postępowania oraz omówimy szczegółowe aspekty praktyczne realizacji ochrony danych osobowych w jednostce. Przedstawimy doświadczenia stosowania rozporządzenia ogólnego, a także przebieg kontroli organu nadzorczego w zakresie wykonywania czynności IOD, które są istotną wykładnią zarówno organizacji czynności IOD jak i niezbędnych instrumentów do ich wykonywania. Omawiane zagadnienia prawne i proceduralne będą obrazowane licznymi przykładami z praktyki.

Cele i korzyści z udziału w sesji:
• Poznanie i utrwalenie regulacji przepisów art.37-39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz wskazówki Grupy art. 29 określone w Wytycznych dotyczące inspektorów ochrony danych przyjęte w 13 grudnia 2016 r.
• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy oraz umiejętność zaplanowania pracy IOD oraz stworzenia regulaminu pracy niezbędnego do właściwego wykonywania czynności.
• Zapoznanie z wzorcowym regulaminem pracy IOD oraz zasadami planowania pracy w działalności inspektora ochrony danych.
• Zdobycie wiedzy, jak skutecznie realizować zadania przypisane IOD, jak tworzyć dokumentację zarówno działalności IOD, regulaminu pracy IOD, planu pracy, planu audytów oraz planu szkoleń jak i wykazywania się zasadą rozliczalności.
• Zdobycie umiejętności opracowania i wdrożenia wewnętrznych dokumentów dotyczących działalności IOD.
• Uzyskanie wskazówek dotyczących stosowania przepisów o ochronie danych osobowych na tle praktyki Prezesa UODO.
• Poznanie kluczowych kwestii ochrony danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym.
• Aktualizacja wiedzy w zakresie zapobiegania naruszeniom ochrony danych osobowych.
• Rozeznanie w praktyce stosowania przepisów dotyczących transferów danych.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym prezentacji oraz wzorów dokumentów związanych z przedmiotem zajęć - regulamin pracy IOD oraz wzorce planów.

Prowadzący:
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Studiów Podyplomowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z normą PN ISO/IEC 27001:2017. Certyfikowany Menadżer Ryzyka w bezpieczeństwie informacji wg normy ISO/IEC 27005:2017 i PN ISO 31000:2012. Certyfikowany trener biznesu. Certyfikowany Compliance Officer. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Systemami Antykorupcyjnymi zgodnie z normą PN ISO/IEC 37001:2016. Współtwórca programów szkoleń dla kadr kierowniczych dla administracji państwowej. Asesor kompetencji zawodowych. Aktywny członek Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Współpracownik Fundacji Rozwoju Samorządu Lokalnego. Animator Forum Inspektorów Ochrony danych. Trener i wykładowca. Pracownik samorządowy szczebla powiatowego.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanych wydarzeniach. Zaproszenia na sesję szkoleniową poniżej.