Zapraszamy na szkolenie dotyczące ustalania warunków zabudowy w oparciu o zmiany ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w zajęciach, których przedmiotem jest prezentacja zmian wywołanych ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podczas szkolenia omówimy, w kontekście aktualnych przepisów, zagadnienia związane z procedurami wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania zabudowy ze szczególnym uwzględnieniem wprowadzonych postępowań uproszczonych dotyczących zabudowy jednorodzinnej do 70 m2.

Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy w zakresie znowelizowanych przepisów ustawy Prawo budowlane.
• Uporządkowanie wiedzy i pomoc we wdrażaniu znowelizowanych przepisów dotyczących problematyki wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu przestrzennym.
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego.
• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie tematyki szkolenia.
• Indywidualne omówienie kwestii problemowych.

Program

1. Zakres zmian dokonanych ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Przepisy przejściowe.

3. Określenie inwestycji celu publicznego.
4. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, formularz wniosku.
5. Ustalanie stron postępowania.
6. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu. Konsekwencje przekroczenia terminów – karanie. Postępowanie uproszczone w odniesieniu do warunków zabudowy - domy do 70 m2.
7. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.
8. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.
9. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.
10. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.
11. Uzasadnienie decyzji.
12. Rola załączników do decyzji.
13. Doręczenia decyzji, skutki doręczenia.
14. Uchylenie decyzji przez organ odwoławczy, obowiązki organu, zakres związania organu decyzją organu odwoławczego.
15. Szczególne decyzje lokalizacyjne.
16. Dyskusja.

Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

Koordynatorzy

 

Marta Strzelecka-Saternus

Specjalista ds. usług szkoleniowych
tel. 
+48 42 307 32 38
m.strzelecka@frdl-lodz.pl