Regulamin promocji "Zamów szkolenie zamknięte dla pracowników instytucji w lipcu lub sierpniu 2020 r. i odbierz 3 vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniach otwartych on-line do wykorzystania do 30.09.2020 r. "

Skrócone zasady promocji “Zamów szkolenie zamknięte dla pracowników instytucji w lipcu lub sierpniu 2020 r. i odbierz 3 vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniach otwartych on-line do wykorzystania do 30.09.2020 r.

Jak skorzystać z promocji?

1. Promocja “ Zamów szkolenie zamknięte dla pracowników instytucji w lipcu lub sierpniu 2020 r. i odbierz 3 vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniach otwartych on-line do wykorzystania do 30.09.2020 r.” dotyczy wszystkich szkoleń ze strony internetowej www.frdl.mazowsze.pl
2. Promocja “ Zamów szkolenie zamknięte dla pracowników instytucji w lipcu lub sierpniu 2020 r. i odbierz 3 vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniach otwartych on-line do wykorzystania do 30.09.2020 r.” nie łączy się z innymi promocjami.
3. Promocja “ Zamów szkolenie zamknięte dla pracowników instytucji w lipcu lub sierpniu 2020 r. i odbierz 3 vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniach otwartych on-line do wykorzystania do 30.09.2020 r.” obowiązuje od dnia 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN
1. Organizatorem promocji pod nazwą “ Zamów szkolenie zamknięte dla pracowników instytucji w lipcu lub sierpniu 2020 r. i odbierz 3 vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniach otwartych on-line do wykorzystania do 30.09.2020 r.” (,,Promocja”) jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052000, NIP 5220001895, REGON 00200603000000 („Organizator”).
2. Miejscem Promocji jest strona internetowa http://www.frdl.mazowsze.pl
3. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń ze strony http://www.frdl.mazowsze.pl
4. Promocja przeznaczona jest dla osób prawnych które w okresie obowiązywania Promocji zakupią min. 1 szkolenie zamknięte w okresie od 1 lipca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. i zaakceptują niniejszy regulamin poprzez wpisanie w zamówieniu następującą treść: „Akceptuję regulamin promocji zamów szkolenie zamknięte dla pracowników instytucji w lipcu lub sierpniu 2020 r. i odbierz 3 vouchery uprawniające do bezpłatnego udziału w szkoleniach otwartych on-line do wykorzystania do 30.09.2020 r.”.
5. Uczestnik Promocji spełniający warunki, o których mowa w pkt 4 powyżej jest uprawniony do odbioru 3 voucherów i wyboru szkoleń ze strony: https://frdl.mazowsze.pl/program-on-line/program-otwarte i uczestnictwa w nich w okresie do 30 września 2020 r.
6. Uczestnik Promocji może wielokrotnie zgłaszać udział w Promocji w okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.
7. Promocja nie łączy się rabatami udzielanymi w ramach forów samorządowych (Forum Sekretarzy, Forum Skarbników, Forum Kadr, Forum Oświatowego, Forum Inspektorów Ochrony Danych Osobowych, Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast) , jak również z innymi promocjami cenowymi/ rabatowymi, obowiązującymi na stronie www.frdl.mazowsze.pl w trakcie trwania Promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym zniżek) w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
8. Uczestnik Promocji jest uprawniony do odstąpienia zgodnie z odrębnymi przepisami od umowy uczestnictwa w szkoleniu w ramach Promocji.
9. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego regulaminu.
10. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej pod adresem https://frdl.mazowsze.pl/aktualnosci/regulamin-promocji-program-zamkniete-na-plus
11. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
12. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
13. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r.