PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie unikając ryzyka nieprawidłowości i korekty finansowej

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-03-26

Cena: 659 zł lub 2 opłaty za forum

Kurs: Zamówienia publiczne i zasada konkurencyjności w projektach unijnych - jak przygotować i przeprowadzić postępowanie unikając ryzyka nieprawidłowości i korekty finansowej

Data: 26-27 marca 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przedstawienie skutecznych mechanizmów dotyczących planowania i udzielania zamówień publicznych w ramach projektu unijnego, w tym zastosowania przepisów i narzędzi wprowadzonych przez prawo zamówień publicznych oraz wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków, jak również ukierunkowanie działań beneficjenta funduszy unijnych na sprawną realizację zamówień publicznych w sposób umożliwiający poświęcenie większej uwagi na merytoryczne działania w projekcie, przy jednoczesnym zapewnieniu należytej staranności oraz poprawności wydatkowania środków. Uczestnikom szkolenia przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu zamówień publicznych, oparta na praktycznych przykładach i propozycjach rozwiązań ukierunkowanych na przeciwdziałanie możliwości wystąpienia nieprawidłowości w projekcie.

Adresaci: Pracownicy zajmujący się realizacją projektów unijnych, przygotowaniem i przeprowadzaniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jak również koordynatorzy projektów unijnych.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:
1. Podstawy udzielania zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków UE:
1) Umocowanie prawne procedur udzielania zamówień publicznych:
- Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków - podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązywania.
- Procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach prow.
- Procedury udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych w ramach interreg.
- Wytyczne MSWiA dot. udzielania zamówień w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.
- Wytyczne i instrukcje programowe oraz szczególne zapisy umowy o dofinansowanie projektu – rola i zakres obowiązywania.
2) Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych:
- Zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji.
- Jawność i przejrzystość.
- Proporcjonalność w zamówieniach publicznych.
- Zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych.
- Zasady efektywnego, racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych.
2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publiczna:
1) Jak poprawnie określić przedmiotowy zakres zamówienia publicznego?
- Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej.
- Tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług.
- Tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli.
- Tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
- Tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
2) Szacujemy wartość zamówienia:
- Metody obliczania wartości zamówienia.
- Źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia.
- Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
- Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
- Szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
3) Wybór trybu i zakresu procedury dla zamówienia publicznego:
- Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności - wybór przepisów PZP w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy PZP.
- Udzielanie zamówienia w częściach w orzecznictwie i wynikach kontroli:
a. Uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części.
b. Postępowanie z możliwością składania ofert częściowych.
c. Agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji.
d. Możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
- Prawo opcji.
- Postępowanie uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dostaw.
- Zasada prymatu trybów przetargowych:
a. Wybór trybu lub procedury postępowania.
b. Przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe.
c. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w kontekście ryzyka nieprawidłowości oraz korekty finansowej:
1) Obowiązki zamawiającego w zakresie zamówień poniżej 30 tys.€:
- Zasada konkurencyjności – czyli zamówienia publiczne poniżej 30 tys.€ - ścieżka postępowania.
- Zapytania ofertowe jako sposób upublicznienia zamówienia – co musi zawierać, gdzie zamieszczamy.
- Wybór oferty i zawarcie umowy z wykonawcą.
- Obowiązki informacyjne po udzielonym zamówieniu.
- Obowiązki w zakresie zamówień poniżej 50 tys. zł.
- Zamówienia poniżej 20 tys. zł.
2) Zasady udzielania zamówień publicznych wyłączonych z obowiązku stosowania PZP ze względu na przedmiot zamówienia.
3) Ogłoszenie o zamówieniu oraz specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
- Jak poprawnie wyznaczyć termin i miejsce składania ofert – konsekwencje braku precyzji?
- Obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ.
- Zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ.
- Wadium – formy oraz terminy wniesienia.
4) Opis przedmiotu zamówienia:
- Jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań?
- Opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań.
- Jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne?
- Zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
5) Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
- Proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia.
- Adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia.
- Katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy.
- Kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu?
6) Kryteria oceny ofert:
- Związek kryteriów z przedmiotem zamówienia.
- Kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia.
- Kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
- Mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe.
- Wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium.
4. Ocena ofert w zamówieniach publicznych:
1) Oferta w zamówieniach publicznych:
- Pojęcie oferty w kontekście zasady pisemności.
- Pisemność oferty a elektronizacja zamówień publicznych.
- Czy formularz ofertowy to oferta? - forma oferty oraz dokumenty jakie powinny być złożone.
- Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.
- Terminy związania ofertą.
- Składanie ofert w dobie elektronizacji zamówień publicznych.
- Konsekwencje pominięcia ofert w procesie otwarcia.
2) Badanie wiarygodności wykonawcy oraz ocena ofert:
- Oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
- Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym.
- Wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.
- Poprawianie omyłek w ofertach.
- Badanie rażąco niskiej ceny.
- Obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.
- Instytucja self cleaning w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
- Przesłanki odrzucenia oferty.
- Wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.
3) Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
4) Obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.
5. Umowa o zamówienie publiczne:
1) Forma umowy i podstawa prawna zawarcia w zależności od wartości zamówienia.
2) Treść umowy i termin zawarcia.
3) Kary umowne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
4) Odstąpienie, wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy.
5) Kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie?
6) Zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy.
7) Konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
6. Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych:
1) Cel i korzyści ze stosowania społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.
2) Aspekty społeczne a klauzule społeczne – charakterystyka, różnice.
3) Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji.
4) Aspekty społeczne jako warunek udziału w postępowaniu.
5) Aspekty społeczne jako opis przedmiotu zamówienia.
6) Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert.
7) Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych z obowiązku stosowania ustawy PZP.
7. Skutki naruszenia przepisów i zasad dot. zamówień publicznych:
1) Definicja błędu i nieprawidłowości – w kontekście prawa unijnego.
2) Czy każdy błąd (niezgodność) w zamówieniu skutkuje korektą finansową?
3) Skutki w odniesieniu do zasad kwalifikowania wydatków.
4) Konsekwencje na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych – przed Prezesem UZP.
5) Błędy i nieprawidłowości w zamówieniach publicznych a naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
6) Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 609 zł netto przy zgłoszeniu do 12 marca. Cena po 12 marca to 659 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 23

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: