PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2020-01-16

Cena: 659 zł

Kurs: Rewolucja w zamówieniach publicznych - kompendium wiedzy o nowej ustawie Prawo Zamówień Publicznych

Data: 16-17 stycznia 2020, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Nowe Prawo Zamówień Publicznych to 3 krotnie większy zbiór przepisów, ale przede wszystkim to nowe zasady udzielania zamówień, nowe regulacje dotyczące trybów postępowań, podmiotowego i przedmiotowego zakresu oceny ofert oraz zawierania i zmiany umów. Dlatego głównym celem szkolenia jest kompleksowe omówienie nowych przepisów oraz analiza porównawcza w kontekście obowiązującej jeszcze ustawy PZP w zakresie umożliwiającym prześledzenie obowiązków co do ścieżki postępowania dla poszczególnych trybów. To również doskonała okazja do dyskusji i wymiany uwag o nowych przepisach.

Adresaci: Zajęcia skierowane są do pracowników instytucji samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych publicznych, odpowiedzialnych za zamówienia w jednostce, kierowników zarządzających komórkami zamówień publicznych, kierowników jednostek, członków komisji przetargowych, a także wszystkich zainteresowanych nową ustawą Prawo zamówień publicznych.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:
1. Wstęp do nowego Prawa Zamówień Publicznych:
a. Objętość nowej ustawy a faktyczny zakres zmian.
b. Słowniczek pojęć w nowym Prawie Zamówień Publicznych – co nowego.
c. Zasady udzielenia zamówień publicznych.
d. Komunikacja w zamówieniach publicznych.
2. Planowanie w zamówieniach publicznych:
a. Analiza potrzeb i wymagań zamawiającego.
b. Polityka zakupowa.
c. Konsultacje rynkowe - udział wykonawców w przygotowaniu postępowania.
d. Plany postępowań - terminy sporządzania, nowe zasady publikacji oraz aktualizacji planów postępowań.
3. Przygotowanie oraz wybór trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a. Zasady agregowania potrzeb zakupowych zamawiającego w kontekście szacowania wartości zamówienia:
- Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej.
- Podział zamówienia a szacowanie wartości zamówienia.
- Szacowanie wartości zamówienia z uwzględnieniem opcji.
- Jak szacować wartość zamówień nieprzewidywalnych (zamówienia nieprzewidywalne a nieprzewidziane).
- Wybór przepisów PZP w przypadku tzw. zamówień mieszanych.
- Metody szacowania wartości zamówienia.
b. Tryby postępowań w nowej ustawie – przegląd zmian:
- Tryb podstawowy - uproszczone zasady udzielania zamówień poniżej progów unijnych.
- Nowe regulacje w zakresie usług społecznych.
- Przetarg ograniczony i nieograniczony w nowej ustawie.
- Bardziej elastyczne tryby negocjacyjne.
- Pozostałe tryby postępowań.
c. Zasady podmiotowej kwalifikacji wykonawców:
- Zasady stosowania warunków udziału w postępowaniu.
- Nowy katalog przesłanek wykluczenia z postępowania.
- Dokumenty składane przez wykonawców – warunki uzupełniania, termin ważności dokumentów.
- Podmiotowe środki dowodowe.
- Podwykonawstwo, konsorcja oraz podmioty trzecie w nowej ustawie.
d. Opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert:
- Opis przedmiotu zamówienia a opis potrzeb i wymagań.
- Przestrzeganie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania, proporcjonalności i przejrzystości.
- Kryteria oceny ofert w nowej ustawie.
- Przedmiotowe środki dowodowe.
4. Tryby postępowań w nowej ustawie – szczegółowa analiza zmian:
a. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy PZP:
- Wartość zamówienia a obowiązek stosowania ustawy – co to oznacza w nowej ustawie.
- Zamówienia bagatelne – czy faktycznie nie stosujemy ustawy.
- Zamówienia wyłączone ze względu na przedmiot zamówienia – analiza porównawcza do obowiązującego PZP.
- Ścieżka postępowania dla zamówień wyłączonych.
b. Zamówienia poniżej progów unijnych - tryb podstawowy w 3 wariantach:
- Tryb ofertowy, negocjacyjny, tryb mieszany.
- Procedura krok po kroku.
- Zakres przepisów wyłączonych dla zamówień poniżej progu unijnego.
c. Tryby postępowań dla zamówień powyżej progów unijnych – analiza porównawcza zmian.
d. Ogłoszenia w postępowaniu wg nowej ustawy PZP.
e. Specyfikacja warunków zamówienia – zasady sporządzania i publikacji.
5. Badanie, ocena oraz zasady klasyfikowania ofert:
a. Oferta w postępowaniu – forma, zasady składania.
b. Wadium.
c. Termin związania ofertą - czy możliwy będzie wybór oferty po terminie związania.
d. Otwarcie ofert – nowe podejście do zasady jawności oraz obowiązki informacyjne.
e. Oświadczenie o grupie kapitałowej.
f. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe.
g. Nowe zasady uzupełniania dokumentów i oświadczeń.
h. Przesłanki odrzucenia oferty.
i. Oferty dodatkowe w postępowaniu.
j. Przesłanki unieważnienia postępowania.
k. Wybór oferty najkorzystniejszej.
6. Umowa w zamówieniach publicznych:
a. Klauzule niedozwolone.
b. Zaliczki oraz częściowe płatności.
c. Podwykonawstwo w umowie.
d. Waloryzacja wynagrodzeń.
e. Zasady dokonywania zmian w umowie.
f. Unieważnienie oraz odstąpienie od umowy.
g. Obowiązki informacyjne dot. Zawarcia, realizacji oraz zakończenia realizacji umowy.
h. Ewaluacja realizacji umowy.
7. Środki ochrony prawnej oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów.
8. Nowe zasady dokumentowania oraz udostępniania dokumentacji postępowania.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 stycznia2020 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.

Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.

Cena: 609 zł netto przy zgłoszeniu do 2 stycznia. Cena po 2 stycznia to 659 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.

Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: