PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Skarbników: „Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2019/2020 r."

Miejsce: Hotel Gromada Warszawa

Termin: 2019-10-15

Cena: 180/459 zł

Prawidłowe przeprowadzanie, rozliczenie i dokumentowanie inwentaryzacji 2019/2020 r. oraz wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem w kontekście ustaleń kontrolnych RIO I NIK

Data: 15 października 2019 r.

Prowadzący: Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie Zastępca Burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Program:
I. Inwentaryzacja w jednostce samorządowej:
- cel inwentaryzacji, wewnętrzne unormowania w zakresie inwentaryzacji – co należy uregulować, rozpoczęcie inwentaryzacji – kto ją inicjuje i w jaki sposób, różnica pomiędzy uzgadnianiem sald a inwentaryzacją, jak przeprowadzić likwidację środków trwałych przed rozpoczęciem spisu z natury, metody przeprowadzania inwentaryzacji:
• spis z natury w tym: przygotowanie spisu; technika; inwentaryzacja składników majątkowych w ewidencji wartościowej i ilościowej; wykorzystanie czytników kodów paskowych, pracownicy, którzy mogą uczestniczyć w spisie z natury; wycena wartości spisanych składników; inwentaryzacja obcych środków trwałych, inwentaryzacja: laptopów, telefonów komórkowych, samochodów służbowych,
• potwierdzenia sald w tym: kiedy wysyłamy prośbę o potwierdzenia salda oraz jak się zachować jeśli nie otrzymamy odpowiedzi od kontrahenta lub otrzymamy wcześniej niż sami wysłaliśmy prośbę o potwierdzenie salda, czy inwentaryzujemy salda zerowe,
• porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami w tym: jakie salda porównujemy; jakie dokumenty bierzemy pod uwagę;
- terminy i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji, w tym jakie składniki pasywów i aktywów należy inwentaryzować corocznie, a jakie w innych okresach, w jakim okresie przeprowadzamy inwentaryzację drogą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji oraz co oznacza sformułowanie, że inwentaryzację przeprowadzamy np. raz w ciągu 4 lat, inwentaryzacja drogą weryfikacji – termin przeprowadzenia,
- wybrane interpretacje Ministerstwa Finansów - departament rachunkowości, dotyczące inwentaryzacji.

II. Odpowiedzialność za inwentaryzację: odpowiedzialność za inwentaryzację kierownika jednostki, głównego księgowego, pracowników jednostki i członków komisji inwentaryzacyjnych – zasady odpowiedzialności, prawidłowe powierzenie obowiązków w zakresie inwentaryzacji pracownikom jednostki, kto i w jakim zakresie odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych za nieprzeprowadzenie lub nierzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji w tym najczęstsze nieprawidłowości.

III. Dokumentowanie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz jej rozliczenia: dokumentowanie inwentaryzacji – w jaki sposób ją dokumentujemy by nie mieć kłopotów w trakcie kontroli zewnętrznych, rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych, w tym do kiedy należy przeprowadzić, jak udokumentować powstanie i rozliczenie różnic oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych oraz obciążenie pracownika za niedobór, odpowiedzialność materialna pracowników.

IV. Inwentaryzacja: częste błędy w szczególności: weryfikacja – z jakimi dokumentami należy porównać księgi rachunkowe, weryfikacja – czy przy inwentaryzacji gruntów można porównać księgi rachunkowe z ewidencją geodezyjną, inwentaryzacja metodą spisu z natury środków trwałych raz w wciągu 4 lat – czy dotyczy to wszystkich środków trwałych, metody inwentaryzacji majątku obcego znajdującego się w jednostkach np. będącego w użyczeniu, metody inwentaryzacji sprzętu komputerowego, solarów itp. oddanego w używanie osobom trzecim, metody inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych, metody inwentaryzacji udziałów w spółkach kapitałowych, metody inwentaryzacji akcji w spółkach kapitałowych, w jakich odstępach czasowych należy inwentaryzować place zabaw, siłownie zlokalizowane np. w parkach, do kiedy należy przeprowadzić inwentaryzację jeśli jej termin ustawowy upływa 15 stycznia, a dzień ten jest sobotą lub niedzielą.

V. Inwentaryzacja w przypadku obsługi prowadzonej przez CUW:
- inwentaryzacja w jednostkach oświatowych zbiorów bibliotecznych – czy stosujemy ustawę o rachunkowości czy skontrum,
- kto zarządza i odpowiada za inwentaryzację przeprowadzaną metodą spisu z natury, potwierdzenia sald i weryfikacji w jednostce z obsługą prowadzoną przez CUW,
- kto powołuje komisje inwentaryzacyjne, czy są możliwe komisje łączone składające się z pracowników różnych jednostek.

VI. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki majątkiem:
- podstawa władania budynkiem i gruntem przez jednostki w świetle art. 18 ustawy z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami: umowy najmu, dzierżawy, umowy użyczenia, trwały zarząd, różnica pomiędzy użytkowaniem, a użyczeniem i dopuszczalność stosowania tych form w jednostkach samorządowych,
- kto ewidencjonuje grunty i budynki przy umowie najmu, użyczenia, dzierżawy, trwałym zarządzie, użytkowaniu wieczystym, na jakiej podstawie ewidencjonujemy w księgach rachunkowych jednostki organizacyjnej grunt i budynek, podstawa prawna zawierania przez kierowników jednostek organizacyjnych umów najmu dotyczących ich budynków, ewidencja pozabilansowa – kiedy stosujemy

Miejsce szkolenia: Spotkanie odbędzie się w Hotelu Gromada, Plac Powstańców Warszawy 2.

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc październik. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Skarbników to 459 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 5 października 2019 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

promocja

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: