PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2019-02-06

Cena: 459 zł

Nabór na wolne stanowiska urzędnicze, rekrutacja w jednostkach samorządowych.

Data: 6 lutego 2019, 10:00 - 15:00

Korzyści: 
- Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji.
- Zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych pod kątem najczęstszych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa pracy
- Zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy ( w tym dokumentacja pracownicza) i planowanymi zmianami w 2019 r.
- Możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

Cele: Analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę

Adresaci: Sekretarze i osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Program:
I. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze.
1. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.
2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego ( aspekty praktyczne).
7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
II. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska.
1. Etapy naboru.
2. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
3. Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze.
4. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów.
5. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
6. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
7. Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
8. Treść regulaminu naboru – znaczenie.
9. Status i skład komisji ( stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
10. Metody i techniki naboru.
11. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.
12. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji.
13. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru.
14. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.
III. Nawiązanie i zmiana treści umowy o pracę.
1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy ( badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych.
5. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.
6. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.
7. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.
8. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
9. Reorganizacja urzędu.
10. Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
11. Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasad wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
IV. Wybrane zagadnienia prawa pracy.
1. Najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2018 r. i planowane zmiany w 2019 r.
2. Zarys zmian w zakresie zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej od 2019 r.
3. Sesja pytań uczestników szkolenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 30 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 23 stycznia. Cena po 23 stycznia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: