PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

OBOWIĄZKOWA ZMIANA STATUTU – TWORZENIE I PROCEDURA PO NOWELIZACJI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-08-07

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

OBOWIĄZKOWA ZMIANA STATUTU – TWORZENIE I PROCEDURA PO NOWELIZACJI

Data: 7 sierpnia 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Wypracowanie prawidłowych regulacji dot. trybów działania i współpracy organów JST, na podstawie obowiązujących przepisów, co skutkować winno ich prawidłowym i sprawnym działaniem, zgodnym z ustawowymi kompetencjami organów gminy

Adresaci: Radni, prezydenci miast, starostowie, burmistrzowie, wójtowie, sekretarze urzędów, a także pracownicy odpowiedzialni za obsługę rad.

Prowadzący: Dr prawa. Specjalność: prawo administracyjne i finanse publiczne. Ekspert w zakresie ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego (certyfikat MSWiA), trener zamówień publicznych, licencjonowany zarządca nieruchomości, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze (od 1991 r. i nadal); w przeszłości: przewodnicząca rady gminy, przewodnicząca komisji rewizyjnej, naczelnik wydziału budownictwa i infrastruktury technicznej, inspektor kontroli finansów publicznych w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze; wykładowca z zakresu finansów publicznych i prawa zamówień publicznych w Międzynarodowej Wyższej Szkole Handlu i Finansów w Warszawie, wykładowca z zakresu procedury administracyjnej w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie.

Program szkolenia:
1. Technika opracowywania zmian do statutów:
a. Komisja statutowa.
b. Analiza obowiązujących statutów przez komisje Rady.
c. Wnioski do Komisji statutowej.
2. Najczęstsze błędy i braki w statutach:
a. Przyjmowanie porządku obrad przez głosowanie.
b. Przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji poprzez głosowanie.
c. Dopuszczanie mieszkańców do głosu podczas sesji rady.
d. Regulacje dotyczące protokołowania posiedzeń rady i komisji.
e. Brak procedur dostępu radnych do informacji źródłowych.
f. Brak procedur „inicjatywy uchwałodawczej” (czyli jak wygląda droga od pomysłu do realizacji).
g. Brak procedur rozpatrywania przez radę skarg na organy.
h. Brak definicji interpelacji i postępowania związanego z udzieloną przez organ pisemną odpowiedzią.
i. Procedura przeprowadzania kontroli organów wykonawczych (uchwała ws. wniosków i zaleceń pokontrolnych).
j. Brak uprawnień sołtysów.
3. Procedura wprowadzania zmian w statucie rady gminy (miasta, powiatu).
4. Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. O zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U.2018.130) zmieniającej, m.in. ustawę o samorządzie gminnym z dniem 31 stycznia 2018 r.:
a. Obowiązek powołania komisji skarg, wniosków i petycji oraz określenia zasad i trybu jej działania,
b. Zasady tworzenia klubu radnych.
c. Zasady i tryb składania interpelacji i zapytań przez radnych oraz zasady i tryb udzielania na nie odpowiedzi.
d. Zasady składania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
e. Zasady przeprowadzania głosowań jawnych.
f. Zasady jawności obrad organów stanowiących.
g. Tryb rozpatrywania inicjatyw uchwałodawczych klubu radnych.
h. Indywidualne uprawnienia kontrolne radnych.
i. Zasady udziału mieszkańców i radnych w debatach na sesjach nad raportem o stanie gminy, powiatu, województwa.
j. Zasady wyznaczania przewodniczącego komisji rewizyjnej w samorządzie województwa.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 31 lipca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 24 lipca. Cena po 24 lipca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: