PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

GOSPODAROWANIE ODPADAMI - ZASADY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SANKCJE I KARY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAMIANY USTAWY O ODPADACH ORAZ USTAWY O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-01

Cena: 409 zł

GOSPODAROWANIE ODPADAMI - ZASADY, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, SANKCJE I KARY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAMIANY USTAWY O ODPADACH ORAZ USTAWY O INSPEKCJI OCHRONY ŚRODOWISKA.

Data: 1 października 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Gminy oraz podmioty zajmujące się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Cele i korzyści ze szkolenia:
1. Przedstawienie podstawowych wymagań w zakresie magazynowania niektórych frakcji odpadów.
2. Omówienie zamian ustawy o odpadach w zakresie magazynowania odpadów.
3. Omówienie sankcji i kar za nieprzestrzeganie przepisów oraz decyzji administracyjnych.
4. Omówienie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych za 2018 rok (odbierający odpady komunalne, prowadzący: PSZOK, punkty skupu surowców wtórnych, RIPOK), w tym:
‒  Wzór nowego sprawozdania dla prowadzących punkty skupu złomu i surowców wtórnych.
‒ Projekt zmian wzorów sprawozdań.
‒ Zbiorcze zestawienia o odpadach do urzędu marszałkowskiego.
5. Omówienie rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami będący częścią BDO, czyli wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi do nowego rejestru i w jakim zakresie.

Prowadzący: Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Opracowuje decyzje administracyjne z zakresu gospodarki odpadami, przeprowadza kontrole podmiotów. Zajmuje się także Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

Program szkolenia:
Część I ‒ Gospodarowanie odpadami (także odpadami komunalnymi) ze szczególnym uwzględnieniem zamiany ustawy o odpadach oraz ustawy o inspekcji ochrony środowiska.
1. Podstawowe zasady gospodarowania odpadami.
2. Wymóg posiadania decyzji administracyjnej w gospodarce odpadami oraz konieczność ich zmiany w związku ze zmianą przepisów prawa).
 ‒ Pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 ‒ Zezwolenia na zbieranie (organy wydające decyzje, zezwolenie na zbieranie odpadów w PSZOK-u gminnym i prowadzonym przez podmiot zewnętrzny, określenie pojemności magazynów).
 ‒ Zezwolenie na przetwarzanie odpadów.
3. Jakie odpady muszą trafiać do RIPOK, a jakie można przekazywać innym odbiorcom?
4. Skuteczne przekazanie odpowiedzialności za odpady.
5. Klasyfikacja odpadów komunalnych w firmach i od mieszkańców.
6. Odbiór a zbieranie odpadów –różnice.
7. Podstawowe wymagania w zakresie magazynowania niektórych frakcji odpadów.
  ‒ Skrócenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy z sierpnia 2018 r.
  ‒ Konieczność wyposażenia miejsc magazynowania odpadów w monitoring wizualizacyjny.
  ‒ Tytuł prawny do miejsca magazynowania odpadów wg nowych zasad.
8. Nowy zakres wniosku o zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów (zaświadczenie o niekaralności oraz operat przeciwpożarowy, nowe załączniki do wniosków o wydanie decyzji).
9. Wymóg przeprowadzenia kontroli przez Komendanta Straży Pożarnej i WIOŚ - (Niezapowiedziane kontrole przed wydaniem i zmianą większości decyzji w gospodarce odpadami wynikające ze zmienionej ustawy).
10. Wymóg zabezpieczenia roszczeń (formy, zasady obliczania wysokości oraz czas utrzymania zabezpieczenia, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu polisy-praktyczne wskazówki).
11. Jakie decyzje stracą ważność po 12 miesiącach od wejścia w życie zmiany ustawy o odpadach?
12. Sankcje i kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz decyzji administracyjnych.
Część II ‒ Ewidencja odpadów i sprawozdawczość.
1. Uzupełnianie karty ewidencji (KEO i karty przekazania (KPO).
2. Wystawianie KPO– kiedy jest wymagana.
3. Omówienie karty przekazania odpadów komunalnych (KPOK).
4. Ewidencja i sprawozdawczość on-line za pośrednictwem BDO.
5. Zmiany w ewidencji odpadów: zniesienie zbiorczych KPO, godzina przekazania/przyjęcia odpadu.
6. Przyjmowanie odpadów komunalnych od osób fizycznych – jakie dane powinien gromadzić PSZOK, a jakie punkt skupu?
7. Jak prowadzić ewidencję odpadów w skupie metali i innych surowców wtórnych w podziale na odpady objęte nowym sprawozdaniem do gmin i pozostałe odpady?
8. Sankcje karne w zakresie ewidencji i sprawozdawczości odpadów komunalnych.
9. Jakie odpady zbierane w punktach skupu podlegają nowej sprawozdawczości?
10. Wzór nowego sprawozdania dla prowadzących punkty skupu złomu i surowców wtórnych. Jak sporządzić sprawozdanie, skąd pozyskać dane?
11. Projekt zmian wzorów sprawozdań:
  ‒ Półrocznych o odebranych odpadach komunalnych.
  ‒ Prowadzących PSZOK.
12. Zbiorcze zestawienia o odpadach do urzędu marszałkowskiego.
Część III – Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami będący częścią BDO (prowadzony przez marszałka województwa od 24 stycznia br.)
1. Rejestr BDO – wpisy „z urzędu” i na wniosek, kto podlega wpisowi do nowego rejestru i w jakim zakresie.
2. Zniesienie zezwoleń na transport odpadów.
3. Rejestr BDO a rejestr działalności regulowanej gminy i rejestr GIOŚ
4. Sankcje i kary za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 24 września 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 17 września. Cena po 17 września to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. Zapytania prosimy kierować na adres e-mail: piotr.kubiak@frdl.org.pl W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: