PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

RODO - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST

Miejsce: Karniewo, ul. Pułtuska 3

Termin: 2018-02-28

Cena: 300 zł

Pliki do pobrania

RODO - SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW JST ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (OGÓLNE ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH) Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. (DZ. URZ. UE NR 119).

Data: 28 lutego 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Wszyscy pracownicy JST oraz jednostek organizacyjnych JST, którzy realizując swoje codzienne obowiązki mają do czynienia z danymi osobowymi klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników swoich jednostek (kadry).

Cele i korzyści ze szkolenia: Zapoznanie ze zmianami w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, które wynikają z wejścia w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Analiza/Aspekty praktyczne. Zapisy rozporządzenia a praktyka administracyjna w samorządzie terytorialnym. Odpowiemy na pytanie: Czy mamy się czego obawiać?

Prowadzący szkolenie: Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program szkolenia:
1. Zakres stosowania RODO.
2. Najważniejsze definicje - znaczenie praktyczne w administracji (dane osobowe, przetwarzanie, ograniczenie przetwarzania, profilowanie, zbiór danych, administrator, podmiot przetwarzający, odbiorca, zgoda, naruszenie ochrony danych osobowych, dane biometryczne, dane dotyczące zdrowia, organ nadzorczy).
3. Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych (praworządność, celowość, adekwatność, aktualność, ograniczenie czasowe, integralność i poufność, rozliczalność).
4. Legalność przetwarzania danych osobowych - przesłanki (zgoda osoby, której dane dotyczą /w tym wyrażenie zgody przez dziecko/; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym; prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - wyłączenie organów administracji publicznej).
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - warunki wyrażenia zgody, przejrzystość formuły – wzór.
6. Przetwarzanie danych osobowych wrażliwych - kategorie danych wrażliwych, przesłanki ich przetwarzania.
7. Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa.
8. Obowiązek informacyjny administratora danych - zakres podawanych informacji, które należy przekazać osobom, których dane będą przetwarzane; przejrzystość przekazywanych informacji; Praktyczna realizacja obowiązku informacyjnego w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą oraz w przypadku innego trybu ich pozyskania - wzór klauzuli informacyjnej. Okoliczności, w których administrator jest zwolniony z obowiązku informacyjnego.
9. Prawa osoby, której dane dotyczą - prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania, "prawo do bycia zapomnianym", prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu, prawa związane z profilowaniem.
10. Obowiązek administratora wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, poddawanie ich przeglądom i aktualizowanie - wdrażanie polityk i stosowanie zatwierdzonych kodeksów postępowania - audyt ochrony danych osobowych, szacowanie ryzyka - informacje podstawowe. Dokumentacja ochrony danych osobowych wg RODO.
11. Pojęcie "współadministratora" danych osobowych.
12. Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora - obowiązki i odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego dane w imieniu administratora - umowa o powierzeniu przetwarzania danych podmiotowi przetwarzającemu przez administratora danych (wzór).
13. Obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania - zakres danych w rejestrze - wzór rejestru czynności przetwarzania.
14. Ogólne zasady zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych - upoważnienia do przetwarzania danych osobowych – wzór.
15. Obowiązek zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu - informacje, które powinny znaleźć się w zgłoszeniu - wzór zgłoszenia.
16. Dokumentowanie naruszeń ochrony danych osobowych (okoliczności naruszenia, skutki, podjęte działania) - wzór rejestru.
17. Zawiadamianie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.
18. Inspektor ochrony danych osobowych - wyznaczanie, status, zadania i obowiązki.
19. Ochrona danych osobowych a postępowanie administracyjne.
20. Ochrona danych osobowych a udostępnianie informacji publicznej.
21. Obowiązki pracowników administracji w zakresie ochrony danych osobowych (klientów, stron postępowania administracyjnego, pracowników) - zagadnienia praktyczne.
22. Analiza projektu nowej ustawy o ochronie danych osobowych regulującej niektóre zagadnienia z RODO - projekt z 12 września 2017 roku.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 lutego 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: