PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

PROBLEMATYKA OCHRONY ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-28

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

PROBLEMATYKA OCHRONY ZWIERZĄT W KONTEKŚCIE ZADAŃ GMINY

Data: 28 marca 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin, pracownicy urzędów miast, pracownicy starostw powiatowych, podmioty prowadzące schroniska dla zwierząt, organizacje społeczne zajmujące się ochroną zwierząt.

Cele szkolenia: Poszerzenie wiedzy na temat obowiązków gmin w kontekście ochrony zwierząt, prowadzonych postępowań administracyjnych oraz konieczności podejmowania odpowiednich działań w razie naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.

Korzyści: Omówienie podstaw prawnych wykonywania przez gminy zadań dotyczących ochrony zwierząt. Usystematyzowanie wiedzy odnośnie zapobiegania bezdomności zwierząt oraz udzielania zezwoleń w kontekście prowadzonego postępowania administracyjnego. Zebranie wiedzy w zakresie podejmowania działań w razie naruszenia przepisów o ochronie zwierząt.

Prowadzący: Absolwentka prawa na Uniwersytecie Warszawskim, radca prawny. Pracownik administracji rządowej – prawnik w Biurze Prawnym Głównego Inspektoratu Weterynarii. W codziennej pracy zajmuje się między innymi postępowaniem administracyjnym, ochroną zwierząt oraz weterynaryjną kontrolą graniczną.

Program:
1. Podstawy prawne działań podejmowanych przez gminy wobec zwierząt bezdomnych oraz wolnożyjących:
1) Ustawa o utrzymywaniu czystości i porządku w gminach.
2) Ustawa o ochronie zwierząt.
2. Obowiązki gminy wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o ochronie zwierząt:
1) Zapobieganie bezdomności zwierząt:
a) Zasady i warunki wyłapywania bezdomnych zwierząt w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
b) Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt:
- Tryb uchwalenia programu.
- Zawartość programu (katalog otwarty).
2) Udzielanie zezwoleń na podejmowanie działalności w zakresie:
a) Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
b) Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.
c) Prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
- Tryb udzielania zezwoleń.
- Prowadzenie działalności bez zezwolenia.
3) Czynności podejmowane w stosunku do zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części (zbieranie, transport, unieszkodliwianie zwłok).
4) Uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach:
a) Tryb uchwalenia.
b) Zakres regulaminu:
- Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.
- Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
- Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.
- Wyznaczanie obszaru podlegającego deratyzacji.
5) Czynności podejmowane w związku z wystąpieniem lub zagrożeniem choroby zakaźnej zwierząt.
3. Ochrona zwierząt w świetle ustawy o ochronie zwierząt:
1) Zakaz zabijania zwierząt:
a) Zakaz oraz wyjątki od tego zakazu.
b) Przepisy karne.
2) Zakaz znęcania się nad zwierzętami:
a) Definicja.
b) Możliwość czasowego odebrania zwierzęcia:
- Właściwość organu.
- Postępowanie administracyjne prowadzone przez organ i instancji.
- Postępowanie odwoławcze.
c) Przepisy karne.
3) Inne zakazy wskazane w ustawie o ochronie zwierząt (art. 10a i 10b).
4) Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa razy uznawanej za agresywną:
a) Tryb wydania i cofnięcia zezwolenia (postępowanie administracyjne).
b) Organ właściwy.
c) Przepisy karne.
5) Humanitarne traktowanie zwierząt.
6) Nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt.
4. Obowiązki gmin w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub wykroczenia.
5. Dyskusja, podsumowanie szkolenia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 14 marca. Cena po 14 marca to 399 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: