PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH (RETENCJA, ROZSĄCZANIE, OCZYSZCZANIE)

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-10-24

Cena: 409 zł

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH (RETENCJA, ROZSĄCZANIE, OCZYSZCZANIE), ZAPOBIEGANIE SKUTKOM POWODZI MIEJSKICH. UWARUNKOWANIA PRAWNE, MOŻLIWOŚCI TECHNICZNE, SZANSA DLA ŚRODOWISKA

Data: 24 października 2018, 10:00 - 15:00

Cele: Aktualizacja wiedzy osób i instytucji odpowiedzialnych za koncepcję i realizację odwodnienia terenów zurbanizowanych w zakresie aktualnego stanu techniki. Celem szkolenia jest także analiza aktualnej sytuacji prawnej w kontekście nowego prawa wodnego. Szkolenie przewiduje aktywny udział uczestników w rozwiązywaniu dyskutowanych zagadnień.

Adresaci: Podmioty organizujące proces projektowania, przygotowujące przetarg na usługi projektowe, projektanci, podmioty odpowiedzialne za funkcjonowanie kanalizacji, architekci, ubezpieczyciele, a także instytucje odpowiedzialne za strategiczne rozstrzygnięcia na poziomie miasta lub gminy w tym zakresie.

Korzyści:
- Wyposażenie instytucji samorządowych, architektów lub przedsiębiorstw wodociągowych w praktyczną i aktualną wiedzę pozwalającą na opracowanie nowoczesnej koncepcji odwodnieniowej, zapobiegającej skutkom powodzi miejskich oraz zapewniającej ekologiczny i zrównoważony rozwój terenów zurbanizowanych
- „Wzmocnienie” pozycji zamawiającego wobec projektanta poprzez nabytą w ramach szkolenia wiedzę techniczną (zrozumiałą także przez nie-techników)
- Przygotowanie stron do negocjacji warunków ubezpieczenia od skutków wylania (cofnięcia) z kanalizacji

Prowadzący: Absolwent wydziału Inżynierii Sanitarnej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Od 1990 roku projektuje systemy kanalizacyjne w Badenii-Würtembergii w Niemczech.
Obszary działania:
- Projektowanie sieci kanalizacyjnych, zbiorników retencyjnych i retencyjno-odciążających (w systemie ogólnospławnym), filtrów ziemnych, a także systemów rozsączających
- Doradztwo i ekspertyzy dla miast i gmin w zakresie opracowania strategii systemów odwodnieniowych.
Współuczestnik i koordynator realizacji projektu badawczego Deus21 - (DEUS 21: DEcentralised Urban infrastructure System - Fraunhofer Institut ISI/IGB). Prowadzi działalność consultingową (biuro Ka-Nal). Autor licznych publikacji dotyczących zagospodarowania wód opadowych, koncepcji odwodnieniowych. Referent na wielu konferencjach i sympozjach.

Program:
10:00-11:30
1. Strategia i realizacja programu ochrony terenów zurbanizowanych przed powodziami miejskimi.
- Źródła zagrożeń, zmiany klimatyczne.
- Stan prawny, usługa wodna - niejasności interpretacyjne Ustawy Prawo wodne z dnia 28 lutego 2018 r.
- Ogólnie Uznane Reguły Techniki – czemu mogłyby służyć.
- Dyskusja definicji pojęcia wystarczająco zwymiarowanej kanalizacji.
- Cele koncepcji odwodnieniowej w nawiązaniu do normy PN EN 752, rola zagospodarowania wód deszczowych (retencja, rozsączanie, oczyszczanie – korzyści i ryzyko).
- Możliwości unowocześnienia systemów kanalizacji ogólnospławnej.
- Konieczność stosowania nowoczesnego instrumentarium inżynierskiego (modele symulacyjne).
11:45-13:15
2. Działania administracyjne służące konstrukcji programu ochrony terenów zurbanizowanych przed skutkami powodzi miejskich – fundamentalna rola przetargu.
- Współpraca podmiotów odpowiedzialnych za stan infrastruktury oraz rozwój miast i gmin.
- Procedura „planuj i buduj” – krytyczna ocena.
- Przygotowanie służb określających oczekiwanie zleceniodawcy publicznego wobec oferenta, znajomość aktualnego stanu techniki.
- Odniesienie do norm krajowych i europejskich.
- Świadomość ryzyka i ograniczeń systemu odprowadzania ścieków, granica odpowiedzialności gminy, umowa z przedsiębiorstwem odprowadzającym ścieki.
- Kwestia ubezpieczeniowa – granica odpowiedzialności za poniesione straty, regulacja szkód.
- Znaczenie komunikacji na linii: obywatel (nabywający usługę) – gmina – ubezpieczyciel – media.
- Techniczne możliwości indywidualnej ochrony obiektów przed skutkami opadów ekstremalnych.
13:45-15:00
3. „Zerowy” spływ wód opadowych z posesji realna opcja dla metropolii miejskich.
- Minimalizacja spływu z posesji – możliwości techniczne, reglamentacja spływu (Regulamin odprowadzania ścieków).
- Wykorzystanie wód opadowych dla potrzeb własnych.
- Zintegrowane systemy zielone dachy-retencja-wykorzystanie wód opadowych, digitalizacja.
- Znaczenie zielonych dachów dla mikroklimatu miejskiego.
4. Dyskusja podsumowująca.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 października 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 10 października. Cena po 10 października to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: