PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-02-25

Cena: 459 zł

Nielegalne usuwanie drzew - prowadzenie postępowania w sprawie nielegalnego usunięcia drzew, ich zniszczenia lub uszkodzenia

Data: 25 lutego 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Pracownicy gmin, starostw i urzędów marszałkowskich zaangażowani w wydawanie decyzji zezwalających na usunięcie drzew/krzewów oraz decyzji w związku z nałożeniem kary administracyjnej za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie bądź zniszczenie. Wskazany jest udział zarządców dróg, kolei i terenów zieleni oraz przedsiębiorców realizujących inwestycje – w szczególności dokonujących zabiegów usuwania dendroflory i pielęgnowania zieleni.

Cele i korzyści: Poznanie zmienionych zasad prowadzenia postępowań dotyczących sankcji administracyjnych za nielegalne usuwanie drzew i krzewów oraz ich uszkodzenie lub zniszczenie, wprowadzonych Ustawą o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1045). Na szkoleniu uczestnicy poznają między innymi:
- Podstawowe pojęcia, m.in.: drzewa, krzewu, złomu, wywrotu, plantacji, zniszczenie drzewa i uszkodzenia drzewa.
- Katalog drzew i krzewów, dla których uzyskiwanie decyzji zezwalających na usuniecie nie jest wymagane,
- Zasady karania za usunięcie drzew i krzewów bez zezwolenia.
- Zasady naliczania kar.
- Przepisy dotyczące odpowiedzialności podmiotów za niezgodne z prawem uszkadzanie, niszczenie bądź usuwanie drzew.

Prowadzący: Starszy specjalista w jednej z Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, ekspert z dziedzin: botanika, leśnictwo, ochrona przyrody; członek korpusu służby cywilnej, wykładowca dysponujący wieloletnim doświadczeniem zawodowym nabytym w instytucjach i urzędach państwowych.

Program:
1. Organy wydające decyzje nakładające sankcje administracyjne za nielegalne usunięcie drzew, ich uszkodzenie lub zniszczenie:
2. Zakres przedmiotowy postępowania administracyjnego dotyczącego nielegalnego usunięcia drzew, ich niszczenia lub uszkadzania:
a) Drzewa i krzewy niekwalifikujące się do prowadzenia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
b) Brak koniecznej decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub wykonanie usunięcia drzew niezgodnie z warunkami określonymi w decyzji.
c) Okoliczności i motywy działania podmiotów powodujące brak przesłanek do wszczęcia postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania, niszczenia lub uszkadzania.
d) Niezależność postępowania administracyjnego od postępowań cywilno-prawnych i postępowań karnych.
3. Przebieg postępowania dot. usunięcia drzew bez zezwolenia:
a) Powzięcie przez organ informacji o możliwości nielegalnego usuwania drzew.
b) Wstępna weryfikacja ww. informacji oraz zbadanie właściwości organu.
c) Ustalenie stron postępowania.
d) Wszczęcie postępowania z urzędu.
e) Współpraca organu prowadzącego postępowanie administracyjne z instytucjami strzegącymi przestrzegania prawa (straż gminna, policja…)
f) Czynności organu w tym, oględziny terenowe.
g) Ustalenie podmiotu ponoszącego odpowiedzialność za wykonywanie czynności bez stosownego zezwolenia.
h) Odpowiedzialność właściciela lub współwłaściciela.
i) Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
j) Odpowiedzialność właściciela urządzeń przesyłowych.
k) Odpowiedzialność innych niż ww. podmiotów.
l) Przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania dotyczącego nielegalnego usuwania drzew i ich uszkadzania i niszczenia.
m) Naliczanie i pobieranie opłat za nielegalne usunięcie drzew ich uszkodzenie lub zniszczenie.
n) Zawiadomienie stron postępowania o zgromadzeniu i zebraniu materiału dowodowego.
4. Przesłanki uzasadniające umorzenie postępowania.
5. Odstąpienie od karania, ulgi i obniżenia kar za nielegalne usuwanie drzew.
6. Definiowanie pojęć uszkodzenie drzewa, zniszczenie drzewa.
7. Upublicznienie informacji o postępowaniu dot. nielegalnego usuwania drzew.
8. Przepisy prawne, wytyczne i literatura.
9. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 lutego 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 11 lutego. Cena po 11 lutego to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: