PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA I KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTÓW URZĘDOWYCH

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-14

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

POPRAWNOŚĆ JĘZYKOWA I KOMUNIKATYWNOŚĆ TEKSTÓW URZĘDOWYCH

Data: 14 marca 2018, 10:00 - 15:00

Cele szkolenia: zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zasadami poprawnego redagowania pism urzędowo-kancelaryjnych oraz doskonalenie kompetencji językowej i komunikacyjnej potrzebnych w życiu zawodowym – poprawności, sprawności, skuteczności i estetyki posługiwania się językiem polskim. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli jego uczestnikom na świadomy, optymalny dobór wyrazów, zwrotów, form gramatycznych i środków stylistycznych, dzięki któremu będą potrafili przygotowywać teksty będące wzorem jasności, precyzji i zwięzłości.

Korzyści z udziału w szkoleniu: Program szkolenia dotyczy szeroko rozumianej poprawności językowej (obejmującej najtrudniejsze zagadnienia gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, a także leksykalno-stylistyczne) ze szczególnym uwzględnieniem przykładów pochodzących z tekstów kancelaryjno-urzędowych. Podczas zajęć są omawiane najbardziej typowe i najczęstsze błędy językowe popełniane przez urzędników oraz prawników, dzięki czemu z jednej strony szkolenie jest wykładnią normy językowej, a z drugiej - prezentuje najważniejsze tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny. Szkolenie ma charakter konwersatoryjno-warsztatowy, oparte jest na action learning z użyciem materiałów multimedialnych. Tematyka i metody szkolenia są dostosowane do specyfiki firmy. Wszystkie analizowane zdania są autentyczne. Zawierają błędy językowe i nielogiczne sformułowania, które czasem wywołują komiczny efekt albo bywają niejednoznacznie rozumiane. Ich nieporadność ma stanowić pewnego rodzaju ostrzeżenie – pomaga uzmysłowić uczestnikom szkolenia, jakie mogą być konsekwencje niesprawnego posługiwania się językiem. Informacje teoretyczne są ograniczone do niezbędnego minimum, najważniejsza bowiem – z założenia – jest analiza tekstu. Nieliczne przykłady zaczerpnięte z polszczyzny ogólnej omawiane są tylko w części stanowiącej wstępne przedstawienie tematu. Decyzja ta jest podyktowana względami dydaktycznymi – najtrudniejsze problemy są przedstawiane na łatwym, wyrazistym materiale.

Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do pracowników urzędów, osób weryfikujących pisma, osób odpowiedzialnych za korespondencję urzędową.

Prowadzący szkolenie: Językoznawca, nauczycielka akademicka na kwalifikacyjnych studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Menedżerskiej. Absolwentka Polonistyki, Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW oraz studiów podyplomowych z redakcji językowej tekstu. Kilkanaście lat pracowała w charakterze dziennikarki oraz redaktorki, m. in. w: „Życiu Warszawy”, „Gazecie Prawnej”, a także w wydawnictwach naukowych i edukacyjnych. Specjalizuje się w tematyce prawnej, edukacyjnej oraz psychologicznej. Jest współautorem dziesięciu książek wydanych w kolekcji „Rzeczpospolitej”, „Dziennika” i „Newsweeka”. W 2003 roku otrzymała ogólnopolską nagrodę dziennikarską przyznaną przez PFRON. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kontrolerów Wewnętrznych - Polski Instytut Kontroli, Audytu i Kontrolingu. Zajmuje się także opracowywaniem nowatorskich rozwiązań edukacyjnych opartych na najnowszych odkryciach psychologii i neurobiologii. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: poprawności językowej i komunikatywności tekstów urzędowych/prawniczych, etykiety językowej i skutecznej komunikacji w biznesie i administracji publicznej, komunikacji medialnej oraz języka polskiego dla obcokrajowców. Zajęcia dydaktyczne przeprowadziła m. in. w: Najwyższej Izbie Kontroli, Ambasadzie RP w Paryżu, Akademii Finansów i Biznesu Vistula, a także w Michelin, Agros Nova, Renault.

Program szkolenia:
Moduł 1 – poprawność gramatyczna oraz ortograficzno-interpunkcyjna.
- Wprowadzenie. Zapoznanie z podstawowymi elementami wzorcowego tekstu urzędowego.
- Ortografia (użycie wielkich i małych liter, pisownia łączna i rozdzielna, pisownia partykuły przeczącej nie, pisownia cząstki by z różnymi częściami mowy) i interpunkcja, najnowsze zmiany w zakresie ortografii, a także zapis liczb, dat, nazw i tytułów aktów prawnych - najważniejsze problemy ortografii urzędowej w dziesięciolecie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.
- Odmiana wyrazów kłopotliwych (m.in. odmiana nazwisk i nazw miejscowości).
- Składnia – związek zgody, związek rządu, zasady używania wyrazów funkcyjnych, szyk wyrazów w zdaniu, użycie imiesłowowych równoważników zdań.
- Kompozycja zdania złożonego – głównie zasady porządkowania treści, skróty składniowe.
- Skróty i skrótowce w zdaniu – skrótowce naruszające normę, różnica między skrótem a skrótowcem.
Moduł 2 – poprawność leksykalno-stylistyczna.
- Dobór wyrazów i związków frazeologicznych – zgodność ze znaczeniem, zharmonizowanie z kontekstem, wieloznaczność, użycie synonimów, łączliwość.
- Ekonomiczność treściowa (pleonazmy i tautologie), szablon językowy, wyrazy nadużywane.
- Styl tekstów urzędowych – cechy stylu komunikatywnego, styl „ciężki”, struktury opisowe i rozwlekłe, nieuzasadniona podniosłość, nieuzasadniona potoczność.
- Spójność i kompozycja tekstu.
- Środki stylistyczne w tekstach użytkowych.
- Najnowsze polskie słownictwo (m.in. zapożyczenia, wyrazy „modne”).
Moduł 3 – etykieta językowa w urzędzie.
- Korespondencja oficjalna (maile, pisma urzędowe) – struktura, zwroty grzecznościowe, formuły rozpoczynające i kończące, zasady netykiety (savoir-vivre w Internecie).
- Tytulatura – sposoby zwracania się w mowie i w piśmie do osób pełniących różnego typu funkcje publiczne.
- Zagadnienia problemowe – analiza sytuacji, które ze względów etykietalnych mogą sprawić nam kłopot.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 399 zł netto. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: