PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI Z NIMI ZWIĄZANE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PRAWA BUDOWLANEGO I KODEKSU CYWILNEGO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-11-23

Cena: 409 zł

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE NA ROBOTY BUDOWLANE I USŁUGI Z NIMI ZWIĄZANE Z UWZGLĘDNIENIEM PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, PRAWA BUDOWLANEGO I KODEKSU CYWILNEGO

Data: 23 listopada 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za przygotowanie oraz kontrole zamówień publicznych na roboty budowlane, a także do wykonawców robót. Na szkolenie zapraszamy pracowników, którzy posiadają podstawową wiedzę dot. Prawa Zamówień Publicznych.

Cele: Wyjaśnienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem Prawa zamówień publicznych, które ujawniły się okresie stosowania tej ustawy.

Korzyści dla Uczestników: Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, które opisują każdy punkt programu, w tym:
1. Najważniejsze zmiany wprowadzone nowelizacją PZP z 22.06.2016 r.
2. Najważniejsze zagadnienia z Prawa budowlanego mające bezpośredni wpływa na postępowanie o udzielenie zamówień na: dokumentację projektową, roboty budowlane, inspektora nadzoru.
3. Zasady szacowania zamówień, dzielenie i sumowanie. Rodzaje i metody sporządzania kosztorysów” - inwestorskiego, ofertowego, zamiennego, powykonawczego.
4. Problemy związane ze zlecaniem dokumentacji projektowej, w tym zlecaniem nadzoru autorskiego. Przykład SIWZ, na dokumentację projektową.
5. Definicje pojęć: przedmiot zamówienia i opis przedmiotu zamówienia; zamówienie podstawowe a zmiana umowy wykraczająca poza przedmiot zamówienia podstawowego (byłe zamówienie dodatkowe); zamówienia „uzupełniające”, konieczne prace (roboty) dodatkowe, roboty zamienne oraz zaniechane.
6. Rodzaje wynagrodzeń, które mogą być stosowane w umowach o zamówienia publiczne.
7. Przykłady SIWZ-ów specyfikacji istotnych warunków zamówienia na roboty budowlane wraz ze wzorami umów w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia:
a. Ryczałtowe.
b. Wynagrodzenie kosztorysowe gdzie „zestawieniem planowanych prac” jest przedmiar robót przygotowany przez zamawiającego.
c. Wynagrodzenie kosztorysowe gdzie „zestawieniem planowanych prac” jest dokumentacja projektowa przygotowana przez zamawiającego.
Objętość ww. materiałów szkoleniowych wynosi ok. 250 stron.

Prowadzący: Były arbiter i trener Urzędu Zamówień Publicznych; wykładowca z tematyki zamówień publicznych; stały współpracownik miesięczników zajmujących się tematyką zamówień publicznych: „Przetargi Publiczne” oraz „Doradca”; autor szeregu artykułów dotyczących tematyki zamówień publicznych oraz pozycji książkowych: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” wydawanej przez poznańskie wydawnictwo „FORUM” oraz publikacji wydanych przez firmę Presscom z Wrocławia; autor książki: „Przetarg ograniczony”; współautor książki „Zamówienia publiczne na roboty budowlane” (wrzesień 2010 r.); autor książki: „Zamówienia publiczne na roboty budowlane z uwzględnieniem prawa budowlanego i kodeksu cywilnego (marzec 2017 r.); członek założyciel i wieloletni członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych; zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy; biegły sądowy z zakresów: „realizacja i rozliczanie umów o roboty budowlane zawieranych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz budownictwa. Zamówieniami publicznymi zajmuje się od 1994 r., tzn. od czasu wpisu na pierwszą listę trenerów Urzędu Zamówień publicznych.

Program:
1. Definicja „roboty budowlanej” i obiektu budowlanego” i ich wpływ na udzielanie zamówień publicznych.
2. Wybrane zagadnienia z Prawa budowlanego mające bezpośrednie zastosowanie w zamówieniach publicznych.
3. Szacowanie wartości zamówień publicznych.
4. Rodzaje kosztorysów stosowanych w budownictwie.
5. Opis przedmiot zamówienia na roboty budowlane.
Czas trwania 60 min.
6. Przykład SIWZ na dokumentację projektową.
7. Rodzaje wad dokumentacji projektowej i ich wpływ na przedmiot zamówienia oraz wynagrodzenie wykonawcy robót budowlanych.
8. Definicja umowy o roboty budowlane wg kodeksu cywilnego i jej powiązanie z przepisami PZP oraz
9. Prawa budowlanego.
10. Rodzaje wynagrodzeń w zamówieniach na roboty budowlane.
Czas trwania 60 min.
11. Zamówienia „uzupełniające” oraz byłe zamówienia dodatkowe jako aneks do umowy.
12. Konieczne prace (roboty) dodatkowe, roboty zamienne oraz zaniechane a nowelizacja PZP
13. Przykłady SIWZ na roboty budowlane w zależności od przyjętego rodzaju wynagrodzenia.
14. Podwykonawstwo w zamówieniach publicznych.
15. Rażąco niska cena.
Czas trwania 60 min.
16. Warunki udziału w postępowaniu, w tym tzw. społeczne. Kluczowe części zamówienia, a warunki udziału w postępowaniu.
17. Zasoby tzw. „innych podmiotów” (podmioty trzecie).
18. Kryteria oceny ofert, w tym tzw. społeczne.
19. Przebieg procesu oceny ofert w trybie przetargu nieograniczonego. Procedura standardowa oraz „odwrócona”.
a. Kolejne kroki oceny ofert w procedurze standardowej.
b. Kolejne kroki oceny ofert w tzw. procedurze „odwróconej” - art. 24aa. 1 PZP.
c. Zawartość ofert, ocena ofert w zakresie ich odrzucania, wezwania do złożenia dokumentów, uzupełnianie dokumentów, dokumenty przedmiotowe i podmiotowe.
20. Odpowiedzi na pytania uczestników.
Czas trwania 60 min.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 359 zł netto przy zgłoszeniu do 9 listopada. Cena po 9 listopada to 409 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: