PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia krok po kroku

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-07-16

Cena: 459 zł      409 zł

Przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia krok po kroku

Data: 16 lipca 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: pracownicy jednostek samorządowych przygotowujący dokumentację zamówienia publicznego, pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za proces przygotowania i przeprowadzania zamówienia publicznego, wykonawcy zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne.

Cele i korzyści: przedstawienie praktycznych rozwiązań oraz usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie przygotowania SIWZ, w tym przede wszystkim określania warunków udziału w postępowaniu, stosowania kryteriów oceny ofert, wymagań dotyczących opisu przedmiotu zamówienia. Szkolenie odbędzie się metodą warsztatową – opartą o konkretne przykłady stosowane w praktyce, jak również orzecznictwo, czy wyniki kontroli.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:
1. Podstawowe reguły dotyczące opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a. Obligatoryjna treść SIWZ.
b. Miejsce publikacji.
c. Zasady udostępniania SIWZ po nowelizacji ustawy PZP.
d. Nowe zasady wyznaczania terminów składania ofert oraz ich składania.
e. Obowiązek wyjaśnienia treści specyfikacji na żądanie wykonawcy.
2. Najistotniejsze elementy SIWZ:
a. Opis przedmiotu zamówienia:
- Podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem zmian w ustawie PZP.
- Jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia.
- Jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia.
- Zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
b. Kryteria oceny ofert:
- Podstawowe zasady dotyczące wyznaczania kryteriów pozacenowych.
- Kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia.
- Cena lub koszt – zasady ustanawiania 60% poziomu istotności dla kryteriów związanych z wynagrodzeniem.
- Kryteria pozacenowe odnoszące się do doświadczenia i kwalifikacji osób wykonujących zamówienia.
- Kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców - jak uniknąć dyskryminujących opisów kryteriów.
- Wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium.
c. Aspekty społeczne w prawie zamówień publicznych:
- Aspekty społeczne a klauzule społeczne.
- Wartość dodana stosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
- Klauzula społeczna jako warunek udziału w postępowaniu (tzw. klauzula zastrzeżona).
- Klauzula związana z zatrudnieniem jako część opisu przedmiotu zamówienia.
- Nowa klauzula społeczna zobowiązująca wykonawcę do zatrudnienia osób wykonujących zamówienia w ramach stosunku pracy.
- Wpływ nowych przepisów PZP na zwiększenie możliwości ubiegania się o zamówienia publiczne przez małe przedsiębiorstwa.
d. Warunki udziału w postępowaniu:
- Zapisy SIWZ dot. dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
- Dokumenty jakich zamawiający może żądać od wykonawców składających oferty.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej.
- Warunki udziału w postępowaniu a podmioty na zasoby, lub potencjał których powołuje się wykonawca składający ofertę.
e. Pozostałe elementy SIWZ:
- Opis dot. przygotowania i składania ofert w kontekście elektronizacji zamówień.
- Zapisy dot. ochrony danych osobowych.
- Fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.
- Zasady dot. Wadium.
- Sposób obliczenia ceny.
- Koszt jako alternatywa ceny.
- Odwrócony VAT w ofertach.
3. Załączniki do SIWZ
a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
- Forma oświadczenia w zależności od wartości zamówienia.
- Jednolity europejski dokument zamówienia.
- Treść oświadczenia dla zamówień poniżej progu unijnego.
b. Formularz ofertowy.
c. Wzory innych dokumentów żądanych od wykonawcy.
4. Umowa lub istotne postanowienia umowy w SIWZ:
a. Treść i forma umowy.
b. Zasady ustanawiania zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
c. Kary umowne.
d. Dopuszczalność zmiany zawieranej umowy w stosunku do projektu umowy zawartej w SIWZ.
e. Zmiana umowy na etapie realizacji zamówienia publicznego – nowe przesłanki zmiany umowy, w tym definicja istotnej zmiany umowy.
f. Zapisy umowy dot. rozwiązania lub wypowiedzenia umowy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 9 lipca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 2 lipca. Cena po 2 lipca to 459 zł. Rabat 50 % dla co drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: