PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli z uwzględnieniem elektronizacji zamówień oraz wprowadzanych zmian

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-10-14

Cena: 659 zł

Praktyczny kurs udzielania zamówień publicznych w świetle aktualnego orzecznictwa, najlepszych praktyk oraz wyników kontroli z uwzględnieniem elektronizacji zamówień oraz wprowadzanych zmian

Data: 14-15 października 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Przedstawiciele jednostek administracji publicznej oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wszyscy zainteresowania tematyką zamówień publicznych.

Cele i korzyści: Omówienie kluczowych punktów ścieżki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dokonanie analizy zasad udzielenia zamówień przez pryzmat orzecznictwa TSUE, KIO i sądów, jak również wyników kontroli prowadzonych w obszarze zamówień publicznych przez różne instytucje kontrolne. Dyskusyjny i praktyczny charakter szkolenia to także doskonała okazja do wymiany doświadczeń oraz pogłębienia i usystematyzowanie wiedzy uczestników w zakresie udzielania zamówień publicznych.

Prowadzący: Specjalista w tematyce zamówień publicznych. Przez 16 lat związany z administracją publiczną – doświadczenie na stanowisku audytora wewnętrznego. Ekspert w dziedzinie zamówień publicznych oraz kontroli. Wykładowca w ramach studiów podyplomowych dla administracji publicznej w zakresie zamówień publicznych m.in. w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Prowadził szkolenia m.in. dla pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu i Senatu. Obecnie prowadzi zajęcia z zakresu zamówień publicznych między innymi w KSAP. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:
I. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych:
1. Równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych.
2. Jawność i przejrzystość zamówień publicznych.
3. Zasada proporcjonalności.
4. Zasada pisemności w kontekście elektronizacji zamówień publicznych.
5. Bezstronność i obiektywizm.
6. Ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności.
II. Przygotowanie postępowania jako fundament poprawności i skuteczności zamówień publicznych:
1. Plan postępowań – po co nam kolejny dokument:
- Rola planu zamówień publicznych.
- Zakres przedmiotowy planu postępowań.
- Plan postępowań, czy plan zamówień publicznych.
- Planowanie zamówień publicznych w ujęciu organizacyjnym.
- Zarządzanie planem zamówień publicznych – aktualizacja.
2. Określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego:
- Agregowanie potrzeb zakupowych zamawiającego.
- Definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej.
- Tożsamość przedmiotowa w przypadku zakupu dostaw i usług.
- Tożsamość przedmiotowa w zakresie robót budowlanych w kontekście definicji obiektu budowlanego w świetle orzecznictwa TSUE, sądów administracyjnych oraz wyników kontroli.
- Tożsamość czasowa jako perspektywa planowania zamówień w odniesieniu do roczności budżetu, wieloletnich planów finansowych oraz projektów unijnych.
- Tożsamość czasowa w przypadku zamówień nieprzewidzianych (czym jest obiektywna nieprzewidywalność zakupów, nowa okoliczność nieznana w momencie wszczęcia postępowania, jak traktować zakupy planowane, ale których docelowego zakresu zamawiający nie może określić).
- Tożsamość podmiotowa – jak badać rynek wykonawców/dostawców.
3. Szacujemy wartość zamówienia:
- Metody obliczania wartości zamówienia.
- Źródła pozyskiwania danych w procesie szacowania wartości zamówienia.
- Szacowanie wartości a źródła finansowania wydatków.
- Szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych.
- Szacowanie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych.
4. Dobieramy procedurę dla zamówienia publicznego – wybór trybu i zakresu procedury:
- Zbieg różnych przepisów do tych samych czynności - wybór przepisów PZP w przypadku postępowań, których przedmiot obejmuje tzw. zamówienia „mieszane”, do których miałyby zastosowanie różne przepisy ustawy PZP.
- Zamówienia uwzględniające udział wykonawców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw:
a. Podział zamówienia uwzględniający zmniejszony zakres przedmiotowy.
b. Warunki udziału proporcjonalne do możliwości ich spełnienia przez MSP.
c. Uzasadnienie braku podziału zamówienia.
- Udzielanie zamówienia w częściach:
a. Uprawniony oraz niedopuszczalny podział zamówienia na części w orzecznictwie i wynikach kontroli.
b. Postępowanie z możliwością składania ofert częściowych.
c. Agregowanie (łączenie) przedmiotu zamówienia w kontekście ryzyka ograniczenia konkurencji.
d. Możliwość podziału zamówienia w trybie art. 6a.
- Prawo opcji.
- Postępowanie uwzględniające możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych oraz dostaw.
- Zasada prymatu trybów przetargowych:
a. Wybór trybu lub procedury postępowania.
b. Przesłanki umożliwiające stosowanie trybów innych niż podstawowe.
c. Zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania ustawy.
5. Przygotowanie ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
- Zasady dot. ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ:
a. Miejsce i czas publikacji ogłoszeń o zamówieniu publicznym.
b. Udostępnianie SIWZ.
c. Zasady wyznaczania terminu oraz miejsca składania ofert – konsekwencje braku precyzji.
d. Obowiązki w zakresie wyjaśniania przez zamawiającego treści SIWZ.
e. Zmiana treści ogłoszenia oraz SIWZ.
f. Wadium – formy oraz terminy wniesienia.
- Opis przedmiotu zamówienia:
a. Jak zapewnić jednoznaczny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia – skutki zaniechań.
b. Opis przedmiotu zamówienia a proporcjonalność stawianych wymagań.
c. Jak uniknąć dyskryminującego opis przedmiotu zamówienia – kiedy użycie znaku towarowego będzie dopuszczalne.
d. Zasady dotyczące „równoważności” przy opisie przedmiotu zamówienia.
e. Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający obowiązek zatrudniania na umowę o pracę pracowników do realizacji zamówienia publicznego w orzecznictwie KIO.
f. Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający aspekty społeczne.
- Warunki udziału w postępowaniu w orzecznictwie:
a. Proporcjonalność postawionych warunków w odniesieniu do faktycznych potrzeb związanych z możliwością należytego wykonania zamówienia.
b. Adekwatność warunków udziału w postępowaniu – zapewnienie ścisłego związku z przedmiotem zamówienia.
c. Katalog dokumentów jakich zamawiający może zażądać od wykonawcy.
d. Kiedy i jakie dokumenty wykonawca winien złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
- Kryteria oceny ofert:
a. Związek kryteriów z przedmiotem zamówienia.
b. Kryteria pozacenowe a opis przedmiotu zamówienia.
c. Kryteria pozacenowe a zachowanie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
d. Mierzymy i ważymy kryteria pozacenowe.
e. Wyjątek od reguły – kiedy możliwe jest stosowanie ceny jako jedynego kryterium.
f. Przegląd i charakterystyka kryteriów pozacenowych a faktyczne zastosowanie w praktyce zamawiającego w kontekście wpływu kryteriów na uzyskanie „wartości dodanej” w zamówieniu.
III. Ocena ofert w zamówieniach publicznych:
1. Oferta w zamówieniach publicznych:
- Pojęcie oferty w kontekście zasady pisemności.
- Pisemność oferty a elektronizacja zamówień publicznych.
- Czy formularz ofertowy to oferta? - forma oferty oraz dokumenty jakie powinny być złożone.
- Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w treści oferty.
- Oferta składana przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne.
- Terminy związania ofertą.
- Składanie ofert w dobie elektronizacji zamówień publicznych.
2. Procedura otwarcia ofert:
- Publiczny charakter procesu otwarcia ofert.
- Dokumentowanie otwarcia ofert.
- Konsekwencje pominięcia ofert w procesie otwarcia.
3. Badanie wiarygodności wykonawcy oraz ocena ofert:
- Oświadczenie wykonawcy jako podstawa oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
- Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym.
- Wezwanie wykonawcy do wyjaśnienia treści oferty.
- Poprawianie omyłek w ofertach.
- Badanie rażąco niskiej ceny.
- Obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania.
- Instytucja self cleaning w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania.
- Przesłanki odrzucenia oferty.
- Wezwanie wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału oraz braku podstaw do wykluczenia.
4. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5. Obowiązki informacyjne zamawiającego w związku z oceną i wyborem oferty najkorzystniejszej.
IV. A może coś innego niż przetarg…:
1. Tryby negocjacyjne nie takie straszne:
- Przesłanki stosowania trybów negocjacyjnych.
- Ścieżka dla trybów negocjacyjnych w skrócie.
- Zalety i wady negocjacji.
2. Tryb zamówienia z wolnej ręki jako tryb szczególny:
- Przesłanki stosowania trybu z wolnej ręki.
- Jak definiować pilną i nieprzewidywalną konieczność udzielenia zamówienia.
- Negocjacje z jednym wykonawcą a jawność postępowania.
- Dokumentacja trybu z wolnej ręki, gdzie się podział SIWZ i co z ofertą.
- Zamówienia in house udzielane w trybie z wolnej ręki.
3. Zapytanie o cenę jako szybsza alternatywa dla trybów przetargowych:
- Przesłanki stosowania trybu zapytania o cenę.
- Jak definiować ustalone standardy jakościowe oraz powszechną dostępność zamawianych usług i dostaw.
- Kryteria oceny ofert w trybie zapytania o cenę.
4. Procedura dla usług społecznych:
- Katalog usług społecznych.
- Progi unijne dla usług społecznych.
- Wymagane procedury w zależności od wartości zamówienia.
- Jak opracować procedury wewnętrzne dot. usług społecznych.
- Dokumentowanie procedury.
V. Zawarcie umowy o zamówienie publiczne:
1. Treść umowy i termin zawarcia.
2. Kary umowne oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
3. Wypowiedzenie oraz unieważnienie umowy.
4. Kiedy dopuszczalna będzie zmiana umowy i w jakim zakresie.
5. Zdefiniowanie istotnej i nieistotnej zmiany umowy według znowelizowanych przepisów PZP.
6. Konsekwencje uchylania się stron od zawarcia umowy.
VI. Czas zmian – dyskusja o zmieniających się zamówieniach publicznych:
1. Elektronizacja zamówień publicznych:
- Podsumowanie zmian wprowadzonych w związku z elektronizacją.
- Wymiana doświadczeń w zakresie e-zamówień.
- Plany na przyszłość – co z platformą.
2. Zamówienia publiczne w świetle reformy zasad ochrony danych osobowych.
3. Koncepcja nowego prawa o zamówieniach publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 października 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 609 zł netto przy zgłoszeniu do 30 września. Cena po 30 września to 659 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: