PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Sekretarzy: Zmiany w prowadzeniu spraw administracyjnych - realizacja w praktyce

Miejsce: Warszawa, Hotel Gromada

Termin: 2020-02-12

Cena: 180/409 zł

Zmiany w prowadzeniu spraw administracyjnych - realizacja w praktyce

Data: 12 lutego 2020 r., 10:00 - 15:00

Prowadzący: Specjalista z zakresu procedur administracyjnych (KPA), ochrony danych osobowych, informacji publicznej, profesjonalnej obsługi klienta i systemów zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego. Realizator wielu unijnych programów. Doświadczony wykładowca oraz samorządowiec-praktyk, szkolący od kilku lat pracowników administracji samorządowej i rządowej na terenie całego kraju. Rocznie przeprowadza ok. 200-220 szkoleń, na których przeszkolonych zostaje ok. 1500-2000 osób. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

Program:
1. Nowe zasady postępowania administracyjnego jako normy prawne
- nowe brzmienie zasady pisemności ( załatwianie spraw drogą telefoniczną , za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków komunikacji) -zastosowanie praktyczne
- zasada współdziałania organów- jak reagować w przypadku braku odpowiedzi innego organu administracji w terminach przewidzianych przepisami prawa
- zasada rozstrzygania wątpliwości co do treści normy prawnej na korzyść strony - czy w praktyce administracyjnej, w postępowaniach na poziomie I instancji można ją skutecznie zastosować
- nowe brzmienie zasady budowania zaufania obywatela do władzy publicznej - co oznacza w praktyce obowiązek kierowania się proporcjonalnością przy załatwianiu spraw
- nowe brzmienie zasady ugodowego załatwiania spraw - jak praktycznie realizować obowiązek rozstrzygania kwestii spornych między stronami o sprzecznych interesach
- nowe brzmienie zasady trwałości decyzji ostatecznych - kiedy decyzje ostateczne stają się prawomocne
- nowa zasada rozstrzygania wątpliwości co do stanu faktycznego sprawy na korzyść strony - przykłady
2. Praktyczna realizacja nowego obowiązku wynikającego z art. 14 a : " Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych przez te organy, w tym pracowników tych urzędów."
3.Zawiadomienie o niezałatwienie sprawy w terminie - przedłużenie terminu , nowe niezbędne elementy zawiadomienia , pouczenie o prawie do wniesienia ponaglenia i jego ewentualne skutki , przykłady pouczeń .
4. Obowiązki organu prowadzącego postępowanie w związku z wniesionym ponagleniem - stosowane praktyki
5. Co to jest zarząd sukcesyjny - rola zarządcy sukcesyjnego w postępowaniu administracyjnym
6. Zawiadamianie stron o decyzjach i innych czynnościach w formie obwieszczenia- nowe informacje w obwieszczeniu
7. Wezwanie do usunięcia braków pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania.- forma zakończenia sprawy w przypadku braku reakcji strony, procedura postępowania w przypadku uzupełnienia braków po terminie wyznaczonym wezwaniem ,nowa możliwość wyznaczenia innych terminów niż 7-dniowe na uzupełnienie braków. Czym się kierować określając długość terminu na uzupełnienie braków
8. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem na potrzeby prowadzonych postępowań - upoważnianie pracowników prowadzących postępowanie do tych czynności , opłaty skarbowe , analiza interpretacji indywidualnej Prezydenta Krakowa w sprawie opłaty skarbowej za czynności wynikające z art. 76a KPA
9. Zawiadomienie strony o możliwości wypowiedzenia sie co do zebranych dowodów (art.10)- nowe obowiązkowe elementy zawiadomienia , w jaki sposób wskazać przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wysłania zawiadomienia spełnione lub wykazane, co mogłoby skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.
10. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego skutki - nowe uprawnienie stron postępowania administracyjnego
-czy oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania można złożyć w dniu odbioru decyzji , czy będzie ono skuteczne
- czy można takie oświadczenie wycofać , czy wycofanie takiego oświadczenia będzie skuteczne
- czy strona ma także prawo do zrzeczenia się prawa do wniesienia zażalenia na postanowienie
Analiza wyroków WSA w Białymstoku i WSA w Poznaniu w sprawie terminu oświadczeń , w których strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania
11. Mediacja w postępowaniu administracyjnym - zawiadomienie stron , zgoda strony , postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji , zasady prowadzenia mediacji , tajemnica mediacji , koszty , protokół- podstawowe informacje. Czy mediacja ma zastosowanie praktyczne w postępowaniu administracyjnym
12. Zgodny wniosek wszystkich stron postępowania zawarty w odwołaniu, o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy przez organ odwoławczy i jego skutki
- czy w przypadku takiego wniosku organ odwoławczy może uchylić decyzję organu I instancji w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia ( art. 138 par.2)
13. Nowe zasady doręczeń w postępowaniu administracyjnym
- doręczenia do organów administracji publicznej
- doręczenia do stron za granicę
14. Skuteczność nadania korespondencji " terminowej" przez stronę przebywającą za granicą
- operator pocztowy a operator pocztowy wyznaczony
15. Administracyjne kary pieniężne- podstawowe informacje co do zasad i okoliczności nakładania kar
16. Europejska współpraca administracyjna - zakres pomocy , wniosek o jej udzielenie , język wniosku , koszty- podstawowe informacje
17. Czy w oparciu o zapis art.24 § 1 pkt 5 należy wyłączyć pracownika, w sytuacji gdy decyzja przez niego wydana została uchylona przez organ wyższego stopnia i przekazana do ponownego rozpatrzenia w I instancji
18. Udostępnianie akt sprawy administracyjnej a regulacje RODO ( Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE Nr 119)
-czy w sprawie , w której występuje wielość stron postępowania można udostępniać adresy wszystkich stron innym stronom.
19. Obowiązki prowadzącego postępowania administracyjne wynikające z RODO - praktyczna realizacja

Miejsce szkolenia: Hotel Gromada, Pl. Powstańców Warszawy 2, Warszawa

Koszt udziału w szkoleniu zostanie pokryty z Państwa składek za miesiąc luty. Koszt szkolenia dla zainteresowanych osób spoza Forum Sekretarzy to 409 zł. Cena obejmuje materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe oraz obiad.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do 5 lutego 2020 r. mailem: szkolenia@frdl.org.pl bądź przez formularz na stronie www.frdl.mazowsze.pl
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Szkoleń Centrum Mazowsze. Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej na dwa dni przed szkoleniem.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: