PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Oświatowe: STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2017/2018 Z UWZGLĘDNIENIEM KPA

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 43

Termin: 2018-06-11

Cena: 165/349 zł

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE 2017/2018 Z UWZGLĘDNIENIEM KPA

Data: 11 czerwca 2018 r., 10:00 - 15:00

Cele:
- Pogłębienie wiedzy w obszarze regulacji ustawowych w zakresie form pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- Prezentacja postępowania w zakresie przyznawania świadczeń np. Weryfikacja prawa do stypendium w kontekście zmiany sytuacji dochodowej, cofnięcia, wstrzymania stypendium, podwyższenia i obniżenia kwoty stypendium, wygaszenia decyzji przyznającej stypendium.
- Dokumentowanie i weryfikacja poniesionych wydatków w ramach stypendium szkolnego.
- Omówienie prawidłowości gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów i zasiłków szkolnych.
- Stosowanie przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
- Przekazanie wiedzy uwzględniającego orzecznictwo w zakresie stypendiów i zasiłków szkolnych np. Dotyczących wydawania decyzji na cały rok szkolny, cofnięcia lub wstrzymania stypendium.

Prowadzący: Z wykształcenia socjolog. Praktyk administracji publicznej (z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku pracownika administracji i kierownika jednostki organizacyjnej JST), ekspert funduszy unijnych w okresie programowym 2007-2013 oraz 2014-2020. Autor i koordynator projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Autorka publikacji w ramach współpracy z wydawnictwem Infor SA i Wolters Kluwer SA. Doświadczony trener i współautor programów szkoleń.

Program :
1. Uczniowie, którym przysługuje prawo do stypendiów i zasiłków szkolnych:
a. Typy i rodzaje szkół, których uczniowie są uprawnieni do świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
b. Wyjaśnienie okresu przysługiwania stypendiów i zasiłków szkolnych - do 24 roku życia i do ukończenia obowiązku nauki.
c. Wyjaśnienie pojęć obowiązek szkolny, obowiązek nauki i ich wpływu na prawo do stypendium szkolnego.
d. Pojęcie miejsca zamieszkania ucznia, rodziców ucznia i sposób ich dokumentowania.
e. Organ właściwy w sprawie.
f. Właściwość miejscowa organu przyznającego świadczenie pomocy materialnej w przypadkach zamieszkiwania ucznia w miejscach innych niż miejsce zamieszkania rodzica np. W miejscowościach pobierania nauki.
2. Kryteria przyznawania stypendiów szkolnych:
a. Zdefiniowanie powodów trudnej sytuacji materialnej uczniów jako przesłanki uprawniającej do stypendium szkolnego.
b. Warunek spełniania kryterium dochodowego.
c. Definicja i zasady ustalania dochodu: umocowanie prawne, obliczanie dochodów z gospodarstwa rolnego ze względu na tytuł prawny do niego np. Własność, współwłasność, dzierżawa oraz użytkowanie, odliczanie składek KRUS od dochodu, w tym za właścicieli, domowników, składek zaległych, nieopłaconych, ustalanie i dokumentowanie dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych oraz według ryczałtu, wliczanie dochodów niepodlegających opodatkowaniu np. Wybrane świadczenia socjalne, diety, ryczałty, prace dorywcze, dochody oraz dochodów jednorazowych i dochodów za dany okres, postępowanie w sytuacji utraty/uzyskania dochodu, postępowanie w przypadku zmiany wysokości dochodów po przyznaniu stypendium.
3. Zasiłek szkolny:
a. Wyjaśnienie pojęcia zdarzenia o charakterze losowym.
b. Czas na złożenie wniosku.
c. Świadczenie jednorazowe, które jednak może być udzielane wielokrotnie temu samemu uczniowi.
d. Wymóg rozliczenia świadczenia.
4. Formy stypendium oraz proces wydawania i realizacji decyzji:
a. Przebieg postępowania od przyjęcia wniosku do wydania decyzji.
b. Osoby uprawnione do złożenia wniosku.
c. Kwestia złożenia wniosku przez osobę niebędącą stroną postepowania np. Wniosek złożony przez dyrektora szkoły.
d. Terminy ustawowe na złożenia wniosku, przekroczenie terminu.
e. Odzwierciedlenie form stypendium szkolnego w treści decyzji, tzn. Wydatków, na które można udzielić stypendium szkolnego.
f. Wyszczególnienie kwestii pomocy pieniężnej.
g. Wysokość stypendium w kontekście wysokości zasiłku rodzinnego.
h. Okres przyznania świadczeń.
i. Świadczenie, które można realizować miesięcznie, jednorazowo albo w innych odstępach czasowych w ciągu roku szkolnego.
j. Stosowanie procedury administracyjnej o przyznawanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym; zawiadomienia, pouczenia wezwania i terminy,
k. Schemat postępowania w procesie przyznawania stypendium, w tym prawidłowość gromadzenia dokumentacji stanowiącej podstawę do ustalenia uprawnień do stypendiów szkolnych.
l. Postępowanie w okresie przyznania/pobierania stypendium szkolnego w sytuacji zmiany sytuacji materialnej i rodzinnej ucznia np. zmiana wysokości dochodów, zmiana miejsca zamieszkania, utrata władzy rodzicielskiej, utrata statusu ucznia.
m. „Katalog wydatków kwalifikowalnych” do stypendium szkolnego, w tym okres ponoszenia wydatków, zróżnicowany katalog wydatków o charakterze edukacyjnym, ewentualne ograniczenia co do ceny i ilości wyposażenia uczniów w artykuły sportowe i komputerowe, okres ponoszenia wydatków.
n. Realizacja decyzji – terminy wypłat, dokumentowanie refundacji kosztów beneficjentów pomocy, rozliczanie, kontrola bieżąca, weryfikacja, przyczyny wstrzymania wypłat.
5. Postępowanie w zakresie wstrzymania, cofnięcia, zwrotu stypendium. Wygaśnięcie decyzji:
a. Wyjaśnienie okoliczności cofnięcia lub wstrzymania stypendium.
b. Ustalenie nienależnie pobranych świadczeń.
c. Żądanie zwrotu w całości lub części oraz odstąpienie od żądania zwrotu całości lub części nienależnie pobranych świadczeń.
6. Omówienie przepisów KPA mających zastosowanie w sprawie, w tym:
a. Terminy na załatwienie sprawy.
b. Prawo czynnego udziału w postępowaniu.
c. Możliwość zażalenie na bezczynność, opieszałość organu.
d. Prawomocność, ostateczność decyzji.
e. Zrzeczenie prawa się do odwołania.
f. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem.
7. Regulamin udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
8. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie przyznawania pomocy materialnej uczniom w świetle orzecznictwa administracyjnego.

Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 4 czerwca 2018 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.

Koszt udziału 165 zł netto od osoby – Członkowie Forum. 
Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 349 zł netto przy zgłoszeniu do 28.05.2018 r. Przy zgłoszeniu po 28.05.2018 r. koszt szkolenia wynosi 399 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum prosimy o wypełnienie i przesłanie skanu karty zgłoszeniowej oraz umowy do dnia 10 maja 2018 r. pod numer fax.: 22 351 93 10

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: