PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Forum Oświatowe: Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku

Miejsce: Warszawa, ul. Żurawia 47

Termin: 2018-04-06

Cena: 165/349 zł

Zmiany w ustawie – Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku

Data: 6 kwietnia 2018 r., 10:00 - 15:00

Korzyści ze szkolenia: Nabycie i uporządkowanie wiedzy w zakresie zmian w ustawie Karta Nauczyciela po 1 stycznia 2018 roku oraz zaplanowanie ich wdrażania w życie.

Prowadzący szkolenie: Specjalizuje się w zakresie prawa oświatowego i prawa pracy, radca prawny, praktyk, pracownik kuratorium oświaty, wykładowca na kursach kwalifikacyjnych z zakresu zarządzania oświatą, autorka publikacji z zakresu prawa oświatowego oraz szkoleń z branży oświatowej.

Program szkolenia:
1. Zasady ustalania oceny pracy nauczyciela:
a. Obligatoryjne terminy dokonywania ocena pracy.
b. Rozszerzenie skali oceny pracy.
c. Regulamin dokonywania oceny pracy.
d. Nowe przepisy wykonawcze dotyczące oceny pracy.
2. Obowiązki nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego.
3. Awans zawodowy nauczycieli:
a. Wydłużenie okresu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
b. Zastąpienie oceny dorobku zawodowego oceną pracy.
c. Egzamin po odbyciu stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.
d. Zmiana składu komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego.
e. Wydłużenie okresów pracy niezbędnych do rozpoczęcia stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.
f. Uzależnienie długości ścieżki awansu zawodowego od jakości pracy nauczyciela.
g. Przywrócenie nauczyciela do pracy a długość okresu stażu.
4. Wynagradzanie nauczycieli oraz zmiany w zakresie uprawnień socjalnych:
a. Dodatek za wyróżniającą pracę.
b. Zmiana terminu wypłaty wynagrodzenia nauczycieli.
c. Likwidacja określonych uprawnień socjalnych.
5. Czas pracy nauczycieli:
a. Czas pracy: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz tzw. Nauczycieli wspomagających.
b. Wykaz zajęć realizowanych przez nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.
c. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
d. Ograniczenie możliwości przydzielania godzin ponadwymiarowych nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkole.
e. Czas pracy nauczycieli posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.
6. Urlopy wypoczynkowe nauczycieli:
a. Wymiar i termin udzielenia nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkole urlopu wypoczynkowego.
b. Urlop wypoczynkowy nauczyciela, realizującego w ramach jednego stosunku pracy obowiązki nauczyciela szkoły feryjnej i nieferyjnej.
7. Urlop dla poratowania zdrowia:
a. Warunki udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia.
b. Urlop dla poratowania zdrowia na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową.
8. Zmiany w zakresie nawiązywania, zmiany i rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami.
9. Uprawnienia związane z rodzicielstwem:
a. Zwolnienie od pracy z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14.
b. Obniżenie wymiaru czasu pracy dla nauczyciela posiadającego prawo do urlopu wychowawczego.
10. Przepisy przejściowe.
11. Pytania i wątpliwości uczestników szkolenia.

Potwierdzenia należy wysłać najpóźniej do dnia 30 marca 2017 r. pod numer fax.: 22 351 93 10 lub e-mail: szkolenia@frdl.org.pl

Ewentualną rezygnację ze szkolenia można zgłosić najpóźniej 2 dni przed szkoleniem.

Koszt udziału dla osób, które złożą deklarację oraz podpiszą umowę do dnia 23.03.2018 r. wynosi 165 zł netto od osoby. Taki będzie też koszt każdego kolejnego spotkania dla członków Forum. Cena szkolenia dla osób spoza Forum to 349 zł netto przy zgłoszeniu do 23.03.2018 r. Przy zgłoszeniu po 23.03.2018 r. koszt szkolenia wynosi 399 zł.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Forum prosimy o wypełnienie i przesłanie skanu karty zgłoszeniowej oraz umowy do dnia 23 marca 2018 r. pod numer fax.: 22 351 93 10

Miejsce szkolenia: Siedziba Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, ul. Żurawia 43, IV piętro, sala 421

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji szkolenia oraz w celu informowania mnie o przyszłych szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, w świetle art. 24 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016 r. poz 922). Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą przy ul. Żurawiej 43. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania i pisemnego wycofania zgody w każdym momencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie można dokonać rejestracji na szkolenie, wysłać materiałów czy też wystawić zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: