PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kurs: ABC samorządowego prawa pracy

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-23

Cena: 659 zł      609 zł lub 2 opłaty za forum

Kurs: ABC samorządowego prawa pracy

23-24 maja 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Osoby zajmujące się sprawami kadrowymi u pracodawców samorządowych, sekretarze.

Cele: Analiza praktycznych aspektów stosowania prawa pracy w jednostkach samorządowych.

Korzyści:
- Uzyskanie praktycznych umiejętności w zakresie optymalnego stosowania prawa pracy w jednostkach samorządowych.
- Zapoznanie z rozwiązaniami prawnymi w zakresie zatrudniania w jednostkach samorządowych, ze wskazaniem najczęstszych nieprawidłowości.
- Zapoznanie ze zmianami przepisów prawa pracy.
- Możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.
Kurs jest realizowany w oparciu o studium przypadków – ilustrujących najczęstsze problemy kadrowe. Ponadto w każdym dniu szkoleniowym słuchacze rozwiązują samodzielnie kazusy z zakresu prawa pracy.
Materiały szkoleniowe zawierają wzory dokumentów przydatnych w bieżącej pracy pracownika kadr.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska.

Program:
I. Zagadnienia ogólne.
1. Istota stosunku pracy. Inne podstawy świadczenia pracy.
2. Źródła prawa pracy (regulaminy, układy zbiorowe, porozumienia, umowy).
3. Podstawowe zasady prawa pracy. Równe traktowanie w zatrudnieniu. Przeciwdziałanie mobbingowi.
4. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy. Nadzór państwowy i społeczny. Uprawnienia związków zawodowych i zasady współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi.
5. Kontrola inspektora pracy PIP u pracodawcy:
- Wymagania formalne przed rozpoczęciem kontroli przestrzegania prawa pracy, warunków pracy i legalności zatrudnienia.
- Przebieg kontroli, uprawnienia inspektora PIP.
- Protokół kontroli i notatka urzędowa – zakres uprawnień pracodawcy.
- Środki prawne wydanie po kontroli przez inspektora pracy, tryb odwoławczy.
- Odpowiedzialność karno-wykroczeniowa pracodawcy i innych osób.
- Postępowanie inspektora pracy w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy.
II. Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych.
1. Pracodawcy samorządowi zobowiązani do przeprowadzenia naboru na stanowiska urzędnicze w tym stanowiska urzędnicze kierownicze.
2. Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
3. Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
4. Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
5. Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
6. Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego (aspekty praktyczne).
7. Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
8. Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru?
9. Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
10. Etapy naboru.
11. Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
12. Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze, z uwzględnieniem RODO.
13. Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów.
14. Informacja publiczna w procedurze naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
15. Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
16. Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
17. Treść regulaminu naboru – znaczenie.
18. Status i skład komisji (stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
19. Metody i techniki naboru.
20. Wymogi formalne protokołu naboru – omówienie pomocniczych wzorów.
21. Informacja o wyniku naboru – wymogi formalne, termin publikacji.
22. Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru (kazus).
23. Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.
III. Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy.
1. Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
2. Umowy na czas określony i nieokreślony w administracji samorządowej. Przygotowanie pracowników do pracy (badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
3. Termin przedkładania pracownikowi rodzaju i warunków umowy pracę w formie pisemnej – aspekt praktyczny.
4. Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru, podstaw nawiązania stosunku pracy w jednostkach samorządowych.
5. Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające.
6. Czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi.
7. Awans zawodowy – przeniesienie na inne stanowisko.
8. Przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
9. Reorganizacja urzędu.
10. Tryb i procedura rozwiązywania umów o pracę.
11. Terminy odwołania pracownika w przypadku wypowiedzenia i rozwiązania umowy o prace bez wypowiedzenia oraz zasady wydawania świadectwa pracy przy zatrudnieniu terminowym.
12. Powołanie, wybór.
13. Wygaśnięcie stosunku pracy – przypadki.
14. Świadectwo pracy.
IV. Wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy.
1. Ustalanie składników wynagrodzenia i innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy (przepisy powszechnie obowiązujące, regulaminy wynagradzania, układy zbiorowe pracy, inne akty kształtujące wynagrodzenie pracownika). Dodatki do wynagrodzenia zasadniczego.
2. Ochrona wynagrodzenia za pracę.
3. Świadczenia z tytułu czasowej niezdolności do pracy.
4. Odprawy (emerytalno-rentowa, pośmiertna, w związku z rozwiązaniem umowy z przyczyn niedotyczących pracownika, odprawy dla pracowników zatrudnianych na podstawie wyboru).
5. Nagrody jubileuszowe.
6. Należności z tytułu podróży krajowych i zagranicznych.
V. Odpowiedzialność materialna pracowników.
1. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy.
2. Odpowiedzialność pracownika za mienie powierzone.
3. Dochodzenie roszczeń przez pracodawcę z tytułu szkody wyrządzonej przez pracownika.
VI. Rozliczanie czasu pracy.
1. Pojęcie czasu pracy: normy, rozkłady, systemy czasu pracy, doba i tydzień, okres rozliczeniowy, dyżur, praca zmianowa.
2. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy.
3. Podstawowy i równoważny system czasu pracy.
4. Kształtowanie harmonogramów czasu pracy i prawidłowe jego rozliczanie. Ewidencja czasu pracy.
5. Praca w nocy oraz w niedziele i święta.
6. Praca w godzinach nadliczbowych; odpoczynek dobowy i tygodniowy.
7. Możliwości indywidualnego kształtowania czasu pracy.
8. Rozliczanie czasu pracy niektórych grup zawodowych (kierowcy, służba zdrowia, niepełnosprawni, pracownicy samorządowi, nauczyciele itp.)
9. Zadaniowy system czasu pracy.
10. Czas pracy kadry kierowniczej.
11. Czas pracy w podróży służbowej.
12. Skutki naruszania przepisów o czasie pracy.
VII. Urlopy pracownicze i zwolnienia z pracy.
1. Urlopy wypoczynkowe.
- Pojęcie urlopu wypoczynkowego.
- Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego - prawo do pierwszego i kolejnych urlopów.
- Wymiar urlopu wypoczynkowego – okresy uwzględniane przy ustalaniu wymiaru.
- Urlop proporcjonalny (w stosunku do wymiaru etatu i okresu zatrudnienia).
- Zasady wykorzystywania urlopów przez pracowników – wnioski i plan urlopów.
- Urlopy zaległe. Przesunięcie terminu urlopu i jego przerwanie. Odwołanie z urlopu.
- Urlop w czasie wypowiedzenia.
- Urlop na żądanie.
- Wynagrodzenie za urlop i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
2. Urlop macierzyński, rodzicielski, wychowawczy, ojcowski.
3. Urlopy szkoleniowe.
4. Urlopy bezpłatne.
5. Inne urlopy (szkoleniowe, na poratowanie zdrowia) i płatne okresy nieświadczenia pracy (zwolnienia i usprawiedliwione nieobecności).
VIII. Uprawnienia pracowników niepełnosprawnych, młodocianych, związane z rodzicielstwem.
1. Uprawnienia pracownicze osób niepełnosprawnych.
- Urlopy dodatkowe.
- Zwolnienia z pracy.
- Regulacje w zakresie czasu pracy.
2. Pracownicy młodociani – zatrudnienie przy tzw. lekkich pracach i w celu przygotowania zawodowego.
3. Uprawnienia związane z funkcją rodzicielską.
- Szczególna ochrona stosunku pracy w okresie ciąży i korzystania z urlopów zw. z rodzicielstwem.
- Inne uprawnienia ciężarnych i osób sprawujących funkcję rodzicielską.
IX. Dokumentacja pracownicza.
1. Zawartość akt osobowych, zasady gromadzenia i przechowywania po 1.01.2019 r.
2. Ewidencja czasu pracy, listy (karty wynagrodzeń), kartoteki bhp.
3. Inne zbiory dokumentów związanych ze stosunkiem pracy.
X. Roszczenia ze stosunku pracy.
1. Typowe roszczenia pracownicze.
2. Przedawnienia roszczeń. Terminy zawite.
3. Zasady funkcjonowania sądów pracy.
4. Komisje pojednawcze.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 609 zł netto przy zgłoszeniu do 9 maja. Cena po 9 maja to 659 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: