PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZASIŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-06-28

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

ZASIŁKI Z UWZGLĘDNIENIEM NAJNOWSZYCH ZMIAN

Data: 28 czerwca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Zdobycie umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych oraz uzyskanie wiedzy o specyfice tych umów, aspektach podatkowych i ubezpieczeniowych.

Adresaci: Pracownicy kadrowo-płacowi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej szeroką wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

Program szkolenia:
1. Wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne: świadczenia chorobowe a okresy wypłaty; zmiana pracodawcy w trakcie roku; okres wyczekiwania i wyjątki od reguły; sytuacje, w których świadczenia chorobowe nie przysługują; aktualne zasady wystawiania zaświadczeń lekarskich; kontrola wykorzystywania zwolnień; wysokość świadczeń chorobowych; świadczenia w wysokości 100%; nieterminowego dostarczenia zwolnienia a obniżanie wysokości zasiłku; wysokość zasiłku za okres pobytu w szpitalu w zależności od wieku pracownika; przypadki ustalania wysokości zasiłku przy niezdolności do pracy na przełomie roku; okres zasiłkowy; zasady liczenia okresu zasiłkowego; zasady ubiegania się i przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego; okres przysługiwania świadczenia rehabilitacyjnego; wysokość świadczenia i podstawa jego wymiaru, zasady waloryzacji; dokumenty potrzebne do ustalenia prawa, wysokości i wypłaty świadczeń.
2. Wystawianie zwolnień lekarskich i dokumentowanie uprawnień do zasiłku zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw: wystawianie e-ZLA; obowiązek przekazywania e-ZLA do pracodawcy; zaświadczenie lekarskie w formie elektroniczne; obowiązki płatnika składek posiadającego profil płatnika składek; informacja o stwierdzeniu nieważności zaświadczenia lekarskiego; informacja o wystawieniu nowego zaświadczenia lekarskiego.
3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego: zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego; wysokość i warunki niezbędne do przyznania zasiłku; przypadki, w których świadczenia nie przysługują; dokumentacja potwierdzająca wypadek przy pracy; dokumentacja w związku z chorobą zawodową.
4. Zasiłek macierzyński i zasady jego wypłacania:: zasiłek z tytułu urodzenia dziecka; zasiłek oraz z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie; zasiłek za okres „podstawowy”, „dodatkowy”, za okres urlopu rodzicielskiego; zasiłek za okres urlopu ojcowskiego; wymiary urlopów i warunki ich udzielania; przerwanie pobierania zasiłku macierzyńskiego przez matkę; korzystanie przez ojca z zasiłku macierzyńskiego; możliwość skracania urlopu dodatkowego i rodzicielskiego; możliwość dzielenia się urlopami z drugim z rodziców dziecka; podejmowanie pracy w czasie urlopu dodatkowego i rodzicielskiego; obniżanie wysokości zasiłku; nowe zasady ustalania okresu wypłaty zasiłku w przypadku urodzenia dziecka podczas urlopu wychowawczego; wysokość zasiłku macierzyńskiego; wysokość zasiłku a termin wystąpienia z wnioskiem; okresu pobierania zasiłku; wyrównanie zasiłku do 100%; dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa i wypłaty zasiłku; przekazywanie wypłaty ZUS; zasiłek macierzyński dla osób niebędących pracownikami (zleceniobiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą).
5. Zmiany w zasiłku macierzyńskim zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. a także zmiany od 1 stycznia 2016 r.: zasiłek macierzyński dla ojca w razie śmierci nieubezpieczonej matki dziecka lub porzucenia przez nią dziecka; zasiłek macierzyński dla ojca, gdy matka dziecka jest niezdolna do samodzielnej egzystencji; wypłata podwyższenia zasiłku macierzyńskiego w przypadku, gdy kwota netto zasiłku jest niższa od kwoty świadczenia rodzicielskiego; likwidacja urlopów dodatkowych; możliwość „odrodzenia urlopu rodzicielskiego”; wydłużanie urlopu rodzicielskiego w przypadku wykonywania pracy u swojego pracodawcy; wykorzystywanie urlopu ojcowskiego w częściach.
6. Zasiłek opiekuńczy: krąg członków rodziny, nad którymi opieka uprawnia do zasiłku opiekuńczego; wysokość zasiłku i okres wypłaty; limity wypłaty; praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego; opieka nad dzieckiem chorym i zdrowym; przypadki, gdy zasiłek opiekuńczy nie przysługuje; dokumentacja niezbędna do ustalenia prawa do zasiłku; zmiany w zasiłku opiekuńczym wprowadzone ustawą z dnia 15 maja 2015 r.
7. Szczegółowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczeń:
- Okres, z którego podstawa wymiaru jest ustalana – przykłady.
- Uzupełnianie wynagrodzenia.
- Składniki przyjmowane bez uzupełniania.
- Uzupełnianie wynagrodzenia, gdy nastąpi przekroczenie pułapu podstawy wymiaru składki emerytalnej i rentowej.
- Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
- Składniki nieuwzględniane w podstawie wymiaru.
- Składniki miesięczne, kwartalne i roczne.
- Zmiana wymiaru czasu pracy.
- Ponowne ustalanie podstawy wymiaru.
8. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami.
9. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 21 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 14 czerwca. Cena po 14 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: