PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

TERMINOWE UMOWY O PRACĘ, ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-03-14

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

TERMINOWE UMOWY O PRACĘ, ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA

Data: 14 marca 2018, 10:00 - 15:00

Cel szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa pracy, w tym wynikających z nowelizacji Kodeksu pracy.

Korzyści:
- Nabycie umiejętności w zakresie stosowania przepisów prawa pracy w praktyce (studium przypadków, doktryna i praktyka sądowa i administracyjna, interpretacje własne, wzory dokumentów).
- Zaangażowanie uczestników w rozwiązywanie konkretnych problemów.
- Zapoznanie z interpretacjami organów nadzorujących przestrzeganie prawa pracy – sądy powszechne, PIP, RIO.
- Wymiana doświadczeń w zakresie stosowania prawa pracy u pracodawców, w tym w różnych jednostkach samorządowych i innych instytucjach.
- Możliwość konsultacji problematyki prawa pracy z trenerem w razie zaistnienia takiej potrzeby w przyszłości.

Adresaci: Sekretarze, pracownicy działów kadr, pracownicy jednostek obsługi oświaty, dyrektorzy szkół, instytucji kultury i innych instytucji publicznych, pracodawcy i pracownicy działów kadr sektora prywatnego.

Prowadzący: Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie Prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Ekspert w zakresie indywidualnego i zbiorowego Prawa pracy (w tym prawa pracy w służbach publicznych), Prawa związkowego i Prawa o wykroczeniach. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje. Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2010-2015).

Program szkolenia:
1. Terminowe umowy o pracę po 22.02.2016 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.1220) – przykłady, kazusy:
- Ograniczenie rodzajów umów o pracę.
- Dookreślenie specyfiki umowy o pracę na okres próbny.
- Zasady zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na czas określony wyjątki od zakazu wielokrotnego zawierania umów o pracę.
- Uzależnienie długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony od stażu pracy u danego pracodawcy.
- Pozostałe zmiany dotyczące umów o pracę i ich wpływ np. w zakresie pracowników tymczasowych, prac interwencyjnych, robót publicznych itp.
2. Nawiązywanie stosunku pracy (tryb, wymagania formalne, procedura naboru na wolne stanowiska urzędnicze).
3. Rozwiązywanie stosunku pracy (porozumienie stron, wypowiedzenie, bez wypowiedzenia, tryb szczególny m.in. likwidacja stanowiska pracy, zwolnienia grupowe, świadectwa pracy). Zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy (omówienie instytucji).
4. Akta osobowe pracownika i pozostała dokumentacja związana ze stosunkiem pracy.
5. Dokumenty gromadzone w aktach osobowych związane z:
- Nawiązaniem, zmianą, rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy.
- Urlopami.
- Czasem pracy.
- Uprawnieniami związanymi z funkcją rodzicielską (omówienie zmian Kodeksu pracy od 02.01.2016 r.)
- BHP.
- Badaniami lekarskimi.
- Odpowiedzialnością materialną.
- Podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
- Karami porządkowymi.
- Zwolnieniami z pracy i usprawiedliwieniem nieobecności w pracy itp.
6. Dokumentacja gromadzona w związku z naborem i innymi procedurami rekrutacji pracowników.
7. Dokumentacja pracownika zatrudnionego na podstawie wyboru i powołania.
8. Dokumentowanie okresów niewykonywania pracy mających wpływ na uprawnienia pracownicze np. praca w gospodarstwie rolnym, okres pobierania zasiłków dla bezrobotnych.
9. Okresy nieświadczenia pracy, za które przysługuje prawo do wynagrodzenia (dokumentowanie).
10. Planowane zmiany przepisów w zakresie przechowywania dokumentacji pracowniczej.
11. Dokumentowanie godzin pracy przy umowach - zlecenie.
12. Skutki orzecznictwa sądów pracy w zakresie dokumentacji pracowniczej (m.in. świadectw pracy).

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 28 lutego. Cena po 28 lutego to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: