PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kontrola i audyt zamówień publicznych – warsztaty praktyczne jak nie popełniać błędów

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-14

Cena: 459 zł

Kontrola i audyt zamówień publicznych – warsztaty praktyczne jak nie popełniać błędów

Data: 14 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści: Przedstawienie Uczestnikom w formie warsztatów informacji
o sposobach kontroli i oceny postępowań przetargowych. Szczególny nacisk zostanie położony na omówienie różnego typu nieprawidłowości, jakie mają miejsce w zamówieniach na usługi, dostawy i roboty budowlane oraz na interpretację przepisów. Przedstawione zostaną też wyniki kontroli w zakresie zamówień publicznych oraz stanowiska UZP i orzecznictwo KIO. Szczególny nacisk zostanie położony na dyskusję o problemach na różnych etapach podejmowania decyzji w trakcji trwania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego tj. na etapie planowania zamówienia publicznego, na etapie przygotowania zamówienia publicznego, w trakcie czynności badania i oceny ofert, podpisania umowy i jej realizacji, a także jej wykonania i procedur zmiany umowy. Zasygnalizowane zostaną problemy dot. stosowania RODO w zamówieniach publicznych i elektronizacji. Udział w zajęciach pozwoli uczestnikom:
- Poznać, w jaki sposób audytor/kontroler sprawdza postępowanie przetargowe.
- Poznać najczęściej występujące błędy i nieprawidłowości na każdym etapie postępowania, aby uchronić się przed ich popełnieniem i na co zwracać uwagę podczas przygotowywania dokumentacji przetargowej.
- Nabyć umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych w zamówieniach publicznych, umieć stosować i interpretować przepisy oraz sięgać do orzecznictwa sądowego w szczególności KIO.
- Zapobiec nieprawidłowościom poprzez rzetelne przygotowanie się do przygotowania dokumentacji postepowania z należytą starannością uwzględniającą nowe przepisy RODO i elektronizacji zamówień publicznych.

Korzyści:
- Poznanie prawnych uwarunkowań działalności spółek komunalnych, pozyskanie wiedzy o sposobach nadzoru ze strony gminy nad spółką i ułożeniu relacji pomiędzy spółką, a gminą.
- Pozyskanie wiedzy o zasadach powierzania i rozliczania zadań w trybie in house.

Adresaci:
- Kontrolerzy i audytorzy wewnętrzni zatrudnieni w jednostkach sektora finansów publicznych.
- Pracownicy Zamawiającego uczestniczący w komisjach przetargowych oraz osoby przygotowujące dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
- Pracownicy zajmujący się zamówieniami publicznymi w jednostkach sektora finansów publicznych jak również spoza tego sektora chcący zdobyć informacje na temat nieprawidłowości w zamówieniach publicznych.
- Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, zastępcy, sekretarze, skarbnicy oraz kierownicy merytorycznie odpowiedzialni za etap przygotowania albo realizacji zamówień publicznych, wykonujących umowę zawartą w trybie zamówień publicznych.
- Wszystkie osoby zainteresowane zdobyciem wiedzy na temat tego jak nie popełniać błędów w stosowaniu przepisów dot. zamówień publicznych.

Prowadzący: Radca prawny, audytor, trener, doradca, pracownik samorządowy od 1998 roku, audytor systemu finansów publicznych od 2002 roku. Z audytem wewnętrznym jest związany od samego początku systemu. Doświadczony audytor -praktyk, który przeprowadził liczne audyty z zakresu inwestycji budowlanych, opieki społecznej, opieki zdrowotnej, zamówień publicznych, szkolnictwa w tym niepublicznych jednostek oświaty, gospodarki finansowej w tym instytucji kultury oraz projektów współfinansowanych ze środków UE.

Program:
1. Zamówienia publiczne – wrażliwy obszar działalności jednostki.
a. Cel kontroli i audytu obszaru zamówień publicznych.
b. Zasady udzielania zamówień publicznych w sektorze finansów publicznych – ich zrozumienie dla prawidłowości stosowania procedur zamówień publicznych.
2. Etap opisu przedmiotu zamówienia – przygotowanie postępowania:
a. Zagadnienie dotyczące opisu tego, co chcemy kupić, zamówić, wykonać - dlaczego Zamawiający nie potrafi zdefiniować swoich potrzeb.
b. Co to znaczy niejednoznaczny opis przedmiotu zamówienia – kiedy mamy z nim do czynienia?
c. Naruszenie zasady uczciwej konkurencji i niedozwolone praktyki.
3. Szacowanie wartości zamówienia i wybór trybu – przygotowanie postępowania:
a. Sposoby i metody szacowania wartości zamówienia w zależności od rodzaju zamówienia publicznego.
b. Szacowanie wartości zamówień mieszanych – problemy w stosowaniu przepisów, wybór właściwego sposobu szacowania.
c. Dokumentowanie z czynności szacowania zamówienia publicznego – występujące nieprawidłowości.
d. Przesłanki wyboru trybu innego niż podstawowy – analiza przesłanek i ich wykładnia.
4. Ustalanie warunków udziału w postępowaniu – od czego zacząć i jakie błędy są najczęściej popełniane na tym etapie.
a. Nieumiejętność zrozumienia, o co chodzi w zastosowaniu zasady proporcjonalności;
b. Kiedy mówimy o warunkach „nadmiernych” i żądaniu dokumentów „niezgodnie
z przepisami?
c. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich – wymogi dokumentowania
i przedstawianie ich zamawiającemu.
d. Konsorcjum – jak oceniać doświadczenie wykonawcy uzyskane w ramach wykonywanych wspólnie zadań i co zamawiający powinien ocenić w kontekście ustanowionych wymogów w postępowaniu.
100 minut.
5. Wykluczenie wykonawcy w postepowaniu – podstawy obligatoryjne i fakultatywne.
a. Badanie podstaw wykluczenia – problemy praktyczne oceny przesłanek obligatoryjnych.
b. Czy stosować przesłanki fakultatywne i jak je sprawdzać i oceniać?
c. Problem self-cleanigu w zamówieniach i sposób oceny wyjaśnień wykonawcy.
6. Kryteria oceny ofert – problematyka kryteriów pozacenowych.
a. Dlaczego Zamawiający mają problem z ustalaniem kryteriów pozacenowych?
b. Jak podejść do zagadnienia kryteriów oceny ofert i dlaczego cena wypiera inne kryteria?
c. Problem kryteriów niezwiązanych z przedmiotem zamówienia- opis błędów
i nieprawidłowości.
7. Ogłoszenie postępowania – wymogi dokumentacyjne.
a. Ustanawianie właściwych terminów składania ofert – liczenie terminów i problem ich wydłużania.
8. Etap prowadzenia postępowania – osoby uczestniczące po stronie Zamawiającego.
a. Komisja przetargowa, jej rola i zadania, wymogi dokumentowania – gdzie popełnia się błędy i dlaczego.
b. Pracownicy Zamawiającego, doradcy, konsultanci, eksperci- kto za co odpowiada i na jakiej podstawie.
100 minut.
9. Wybór oferty najkorzystniejszej – problem odrzucenia oferty i wykluczenia wykonawcy oraz unieważnienie postępowania.
a. Skutki zaniechania wykluczenia wykonawcy mimo istnienia podstaw wykluczenia, badanie wyjaśnień.
b. Odrzucenie oferty – podstawa odrzucenia, badanie i ocena ofert, uzasadnienie.
c. Przetarg nieograniczony w procedurze odwróconej – badanie ofert.
10. Etap końcowy - podpisanie umowy, realizacja umowy i zmiany umowy – problemy praktyczne.
a. Kiedy można podpisać umowę i jakich dokumentów może Zamawiający żądać przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą?
b. Czy wykonawca może uchylić się od zawarcia umowy i jakie są tego konsekwencje a czy Zamawiający może nie podpisać umowy z wybranym wykonawcą i jakie są możliwe konsekwencje tego działania?
c. Dlaczego Zamawiający zapominają o egzekwowaniu zapisów umowy i z czego to wynika?
d. Czy zmiana umowy jest dopuszczalna w innych przypadkach niż określona w umowie?
11. Dokumentowanie czynności w zamówieniach publicznych oraz w trakcie realizacji umowy.
a. Protokoły i oświadczenia.
b. Umowy i aneksy do umów.
c. Dokumentacja tworzona w trakcie realizacji umowy i na zakończenie.
12. Podsumowanie warsztatów.
100 minut.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 31 grudnia. Cena po 31 grudnia to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: