PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli w 2019 r.

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-05-21

Cena: 459 zł

Uprawnienia kontrolne Regionalnych Izb Obrachunkowych i Najwyższej Izby Kontroli w 2019 r. Uprawnienia jednostek kontrolowanych aktualny przegląd stwierdzanych nieprawidłowości występujących w jednostkach samorządowych procedura pokontrolna RIO

Data: 21 maja 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Omówienie uprawnień kontrolnych RIO i NIK, uprawnień jednostek kontrolowanych i stwierdzanych najczęściej nieprawidłowości w trakcie prowadzonych kontroli.

Korzyści:
Uczestnicy poznają uprawnienia kontrolne RIO i NIK. Będą wiedzieć jak przebiegać powinna kontrola RIO jakie uprawnienia ma kontrolujący i kontrolowany. Zostanie omówiony szczegółowo sposób składania zastrzeżeń do zaleceń RIO. Wykładowca przedstawi też najczęstsze nieprawidłowości stwierdzane podczas kontroli i związane z nimi sankcje dla pracowników jednostek.

Adresaci: Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, przewodniczący zarządu jednostek samorządu terytorialnego, kierownicy jednostek organizacyjnych, skarbnicy, główni księgowi, pracownicy wydziałów finansowych, pracownicy merytoryczni, audytorzy wewnętrzni, księgowi jednostek organizacyjnych oraz wszyscy pracownicy odpowiedzialni za gospodarkę finansową i zamówienia publiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

Prowadzący: Zastępca burmistrza miasta. Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

Program:
1. Uprawnienia kontrolne regionalnych izb obrachunkowych oraz Najwyższej Izby Kontroli: jednostki podlegające kontroli NIK, RIO, w tym, jakie RIO może kontrolować samorządowe osoby prawne i czy może kontrolować spółki prawa handlowego (projektowane zmiany w tym zakresie), uprawnienia kontrolne – co RIO i NIK mogą kontrolować i w jakim zakresie, kryteria kontroli RIO i NIK.
2. Procedura kontrolna RIO – zgodnie z przepisami ustawy z 7 października 1992 r. regionalnych izbach obrachunkowych oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 16 lipca 2004 r. w sprawie siedzib i zasięgu terytorialnego regionalnych izb obrachunkowych oraz szczegółowej organizacji izb, liczby członków kolegium i trybu postępowania:
- Obowiązki, które RIO musi wypełnić przed rozpoczęciem kontroli w jednostce.
- Uprawnienia i obowiązki inspektorów kontroli RIO.
- Obowiązki, które w trakcie kontroli musi spełnić jednostka kontrolowana.
- Konsekwencje utrudniania przez jednostkę kontrolowaną kontroli przeprowadzanej przez RIO.
- Podpisanie protokołu kontroli lub odmowa podpisania protokołu kontroli – kiedy najczęściej występuje i jej konsekwencje.
3. Wskazywanie przez RIO osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości:
- Dokumenty stanowiące podstawę ustalania osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości.
- Jak skutecznie, w ramach jednostki, powierzać pracownikom obowiązki i odpowiedzialności, w tym z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
- Obsługa jednostek organizacyjnych przez centra usług wspólnych i związane z tym odpowiedzialności poszczególnych pracowników jednostek.
- Gotowe projekty dokumentów w zakresie wybranych powierzeń obowiązków pracownikom jednostek – z ustawy o finansach publicznych, rachunkowości i zamówień publicznych.
4. Postępowanie pokontrolne RIO:
- Złożenie zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego RIO: organ jednostki kontrolowanej właściwy do złożenia zastrzeżeń, wymagania formalne zastrzeżeń – zgodnie z przepisami ustawy o RIO, ten punkt zostanie omówiony na konkretnych przykładach. W ramach prowadzonych zajęć uczestnicy będą brali udział w ćwiczeniach polegających na prawidłowym formułowaniu zastrzeżeń do przykładowych wniosków pokontrolnych RIO.
- Rozpatrzenie zastrzeżeń przez Kolegium RIO: procedura rozpatrzenia zastrzeżeń, czy jednostka kontrolowana może uczestniczyć w posiedzeniu Kolegium RIO, na którym są rozpatrywane zastrzeżenia.
5. Odpowiedź jednostek na zalecenia pokontrolne wystosowane przez RIO – jak formułować odpowiedzi, kiedy można poinformować o niewykonaniu wniosków pokontrolnych oraz odpowiedzialność w zakresie nieprawidłowego poinformowania RIO o wykonaniu wniosków pokontrolnych.
6. Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – w ocenie RIO i NIK.
7. Kontrola przeprowadzana przez RIO przy użyciu oprogramowania ACL.
8. Finansowanie OSP przez JST: wydatki, które mogą byś sfinansowane, formy finansowania - bezpośrednie i w formie dotacji, dotacje dla OSP: umowa dotacyjna podstawa prawna, wymagane ustawą postanowienia umowy, wzór formularza rozliczenia dotacji, jakie wydatki możemy sfinansować z dotacji, w tym finansowanie mundurów galowych, inwestycji i remontów, ustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi.
9. Nieprawidłowości stwierdzane w JST przez RIO i NIK w zakresie finansowania promocji: rodzaje wydatków jakie można sfinansować w ramach promocji, najczęściej stwierdzane nieprawidłowości.
10. Posiłki zapewniane dla dzieci w jednostkach oświatowych: stołówka – wsad do kotła i pozostałe koszty, catering – firmę cateringową zatrudnia gmina – czy wtedy rodzice są zobowiązani do ponoszenia w pełnej wysokości koszów posiłków określonych przez firmę cateringową, catering – realizowany na podstawie umów cywilno-prawnych podpisanych przez rodziców dzieci z firmą cateringową.
11. Sprawozdanie RB-Z - wykazywanie: zobowiązań wymagalnych, zobowiązań wymagalnych z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy.
12. Pozostałe najczęściej stwierdzanie nieprawidłowości w trakcie kontroli RIO, w zakresie: gospodarki finansowej, w tym: przekroczeń wydatków, zaciągania zobowiązań – rocznych i wieloletnich, gospodarki kasowej, dotacji, rachunkowości, sprawozdawczości, nieruchomości.
13. Najczęstsze nieprawidłowości związane z naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
14. Kiedy RIO, w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, zawiadamia najczęściej inne organy, w tym: Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, Wojewodę, Ministerstwo Finansów, Policję, Prokuraturę, Państwową Inspekcję Pracy, Nadzór Budowlany.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 14 maja 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 409 zł netto przy zgłoszeniu do 7 maja. Cena po 7 maja to 459 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 24

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: