PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Wymiar podatków lokalnych w 2019 r. Najnowsze zmiany do podatków i opłat lokalnych, rolnego oraz leśnego

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-01-14

Cena: 559 zł lub 2 opłaty za forum

Wymiar podatków lokalnych w 2019 r. Najnowsze zmiany do podatków i opłat lokalnych, rolnego oraz leśnego

Data: 14 stycznia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Podczas zajęć omówione zostaną między innymi następujące zagadnienia:
- Jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach; zasady: wyłączeń przez SKO osób bliskich wójta, burmistrza-prezydenta, najnowsze orzeczenia NSA i wyjaśnienia ministerstwa finansów do podatków).
- Opodatkowanie gruntów pod urządzeniami sieciowymi w 2019 R. Nowe regulacje o wyłączeniu z podatku od nieruchomości gruntów pod drogami; nowe zasady opodatkowania prawa wieczystego użytkowania).
- Ogólnopolskie formularze deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny (zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym; projektowane wzory formularzy).
- Zmiany od 1 stycznia 2019 r. przepisów o zwrocie podatku akcyzowego producentom rolnym (wzory pism) (ustawa z 9.XI.2018 r. - nowy limit zwrotu w 2019 r., ustalanie ilości uśrednionego bydła na 30 litrów paliwa; nowy formularz – zasady wypełniania; ograniczenia dla osób zalegających z płaceniem akcyzy i VAT-u)

Korzyści: Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi:
- Ujednolicone teksty ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, podatku rolnym oraz podatku leśnym, w tzw. Układzie porównawczym,
- Nowe orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych,
- Nowe wzory wezwań, postanowień, decyzji i innych pism niezbędnych do wymiaru podatków oraz zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym;
- Wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w sprawach podatków i opłat lokalnych.
- Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora!

Adresaci: Pracownicy urzędów gmin zajmujący się księgowaniem i kierowaniem do egzekucji należności z tytułu grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych i kar porządkowych.

Program:
I. Zmiany w podatku od nieruchomości, podatku rolnym oraz w podatku leśnym, w tym m. in.
1. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r. (ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw):
- Omówienie regulacji prawnych obowiązujących z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.
- Co z wnioskami o zwrot nadpłat w danym podatku – tryb procedowania?
- Nowe regulacje prawne a wyrok NSA w sprawie opodatkowania elektrowni wiatrowych.
2. Nowe przepisy o zwolnieniu gruntów zajętych pod infrastrukturę przesyłową w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym:
- Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi.
- Pozyskiwanie danych do określenie powierzchni gruntów rolnych i leśnych pod pasami technicznymi, strefami bezpieczeństwa i strefami kontrolowanymi.
- Jak będzie opodatkowany tzw. „przedsiębiorca przesyłowy”?
- Opodatkowanie gruntów innych niż użytki rolne i leśne.
3. Zmienione regulacje prawne w zakresie wyłączenia z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości:
- Wyłączenie podatkowe z art. 2 ust. 3 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
- Procedowanie w sprawach podmiotów pominiętych z wyłączenia podatkowego.
- Wyłączenie podatkowe z opodatkowania budowli w pasach drogowych dróg publicznych w podatku od nieruchomości a stosowanie pomocy publicznej.
4. Nowe unormowania od 1 stycznia 2019 r. w zakresie prawa użytkowania wieczystego po przekształceniu w prawo własności (m. in. obowiązki złożenia informacji oraz deklaracji, zasady wymiaru podatków).
5. Zmienione regulacje w Ordynacji podatkowej (m.in. zarząd sukcesyjny a wpływ na wymiar podatków lokalnych; niezbędne zapisy o RODO do wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i innych pism).
II. Projektowane zmiany w 2019 r. do podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego oraz podatku leśnego, w tym m.in.:
- Projektowane zmiany do ustaw do ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny.
- Przygotowywanie ogólnopolskich wzorów formularzy deklaracji oraz informacji na podatek od nieruchomości (DN-1; IN-1), podatek rolny (DR-1; IR-1) oraz podatek leśny (DL-1; IL-1) w ramach regulacji prawnych „Konstytucja dla biznesu”.
- Nowy projekt ustawy o obowiązku składania przez wójtów, burmistrzów (prezydentów) dodatkowych sprawozdań w przedmiocie danych na podatek od nieruchomości, rolny oraz leśny.
III. Nowe niepublikowane orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych, w tym m.in.
- Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z dnia 22.10.2018 r. w sprawie opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości.
- Obowiązek podawania adresu mailowego przez adwokata, radcę prawnego i doradcę podatkowego – tryb postępowania.
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 48/15) odnoszący się do opodatkowania budowli i budynków – transformator może być budowlą.
- Wyrok Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt SK 13/15) dotyczący opodatkowania nieruchomości małżonków w sytuacji, gdy tylko jeden prowadzi działalność gospodarczą.
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości najmu na cele mieszkalne – czy to działalność gospodarcza (wyroki WSA i NSA).
- Łączny współwłaściciel – zwolnienie podatkowe (interpretacja MF z 6 kwietnia 2018 r.)
- Opodatkowanie żłobków i przedszkoli.
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych.
- Opodatkowanie stadionu piłkarskiego podatkiem od nieruchomości.
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości biura radcy prawnego.
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości paneli słonecznych.
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości części ułamkowych w budynkach stanowiących współwłasność.
- Najnowsza uchwała NSA z 13 marca 2017 r. w sprawie wspólników spółki cywilnej jako podatników podatku od nieruchomości.
- Obiekt bez ścian, to nie budynek, nawet jeśli został ujęty w ewidencji budynków.
- Opodatkowanie budowli w spółdzielniach mieszkaniowych.
- Opodatkowanie części wspólnych budynków w spółdzielniach mieszkaniowych.
- Opodatkowanie parkingu w galerii handlowej.
- Opodatkowanie Wojewódzkich Ośrodków Ruchu drogowego.
- Charakter opinii konserwatora zabytków przy zwolnieniu w podatku od nieruchomości.
- Opodatkowanie sieci szerokopasmowego Internetu.
- Opodatkowanie gruntów pod liniami energetycznymi.
- Opodatkowanie gruntów objętych rekultywacją.
- Opodatkowanie kontenerów.
- Opodatkowanie budynku stanowiącego współwłasność osoby fizycznej i osoby prawnej.
- Czy można wydać decyzję dla tylko niektórych podatników (pozostali nieustaleni?,
- Podatek od nieruchomości a zawieszenie działalności gospodarczej.
- Opodatkowanie przydomowych zbiorników na gaz płynny.
IV. Zasady obowiązujące przy wymiarze w 2019 r., podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych (samoobliczanie), w tym m.in.:
- Zasady prowadzenia czynności sprawdzających (m.in. korekty deklaracji bez uzasadnień, korekta organu z kwotą do 5.000,00 PLN).
- Wpływ zmiany oznaczeń gruntów na wymiar podatków (Br, Lzr, W, Wsr, Tp) – wyjaśnienia Ministerstwa Finansów.
- Wpływ modernizacji gruntów na wymiar podatków (zmiany w oznaczeniach gruntów; od kiedy obowiązuje zmiana do podatku).
- Jak ustalić spadkobierców po zmarłych podatnikach (wzory pism do sądu powszechnego?
- Komu doręczać decyzje wymiarowe w przypadku zmarłych podatników (samoistny posiadacz, użytkownik, właściciel nieustalony?
- Problem wydawania nakazów płatniczych (decyzji), przy kwocie obowiązującej w 2018 r. nieprzekraczającej najniższego kosztu doręczenia.
- Czy nakaz płatniczy, może zastąpić wydanie zaświadczenia?
- Czy nakaz płatniczy powinien zawierać pieczęcie?
- Czy pieczęcie mogą pochodzić z wydruku komputerowego?
- Kto musi podpisać decyzję wymiarową?
- Czy podpis na decyzji musi być oryginalny, czy może to być kopią (faksymilą)?
- Co to znaczy „podpis decyzji” w ramach systemu teleinformatycznego?
- Zasady oznaczania osób (kogo wymieniamy) na decyzjach wymiarowych.
- Zasady zaokrągleń kwot podatków.
- Łączne zobowiązanie pieniężne (problemy przy współwłasnościach).
- Zasady doręczeń decyzji wymiarowych (kiedy doręczenie jest skuteczne).
- Doręczanie na skrytkę pocztową.
- Sposób ustalania w decyzji wymiarowej podatku od nieruchomości od części wspólnych powierzchni w blokach mieszkalnych oraz innych tego rodzaju budynkach.
- Kto jest podatnikiem przy liniach energetycznych (budowle i grunt?
- Wyłączenie z opodatkowanie budowli dróg (uchwała NSA II FPS 2/13).
- Pojęcie tymczasowego obiektu budowlanego (uchwała NSA).
- Opodatkowanie budynków oraz budowli rekreacyjnych (sezonowość, zawieszenie).
- Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości budynków mieszkalnych i gruntów, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
- Opodatkowanie nowo wybudowanych budynków lub budowli (od kiedy).
- Opodatkowanie budynków mieszkalnych ( bloków, szeregówek, jednorodzinnych), do czasu ich sprzedaży.
- Zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych (po przekazaniu gospodarstwa rolnego), wynajmowanych, użytkowanych przez inne osoby oraz biurowców nadleśnictwa.
- Korekta deklaracji – bez uzasadnienia przyczyn składanej korekty.
- Obowiązek wójta, burmistrza, prezydenta zawiadamiania o bezskuteczności złożonej korekty deklaracji.
- Ustalanie podatku rolnego przy współwłasnościach, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego użytkuje tylko jeden ze współwłaścicieli.
- Na kim ciąży obowiązek w podatku rolnym przy gruntach przekazanych w dzierżawę w trybie art. 38 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
- Opodatkowanie gruntów rolnych zabudowanych (np. Br, B-R).
- Opodatkowanie rowów w gospodarstwie rolnym i poza gospodarstwem rolnym.
- Ulga inwestycyjna w podatku rolnym w związku z zainstalowaniem obiektów fotowoltaicznych.
- Jakie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym, są pomocą publiczną (wydawanie zaświadczeń?
- Dokumentowanie wieku lasu do zwolnienia w podatku leśnym.
- Pojęcie zespołu pojazdów w podatku od środków transportowych.
- Zasady opodatkowania autobusów.
- Czy spółka cywilna może być podatnikiem w podatku od środków transportowych?
- Czy przerejestrowanie pojazdu ma znaczenie w podatku od środków transportowych?
- Dowód rejestracyjny, jako środek dowodowy w podatku od środków transportowych.
- Zwolnienia i wyłączenia w podatku od środków transportowych.
- Opodatkowanie nauki jazdy („L”).
- Jak przyjmować podatek od środków transportowych, za część roku (sprzedaż pojazdów?
V. Najnowsze wzory decyzji, postanowień, wezwań i innych pism do postępowań prowadzonych od 1 stycznia 2019 r., uwzględniające ostatnie zmiany, w tym m.in.:
- Wzór protokołu kontroli (protokół kontrolowanemu bez załączników).
- Wzór protokołu oględzin.
- Wzór protokołu przesłuchania strony.
- Wzór protokołu przesłuchania świadka.
- Wzór postanowienia o powołaniu osoby na biegłego.
- Wzór postanowienia o wyznaczeniu 7 dniowego terminu do zapoznania się z aktami sprawy.
- Wzór postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia.
- Wzór wezwania do złożenia deklaracji (informacji) na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych – dla osób prawnych oraz osób fizycznych.
- Wzór zawiadomienia o bezskuteczności korekty deklaracji.
- Wzór postanowienia o bezskuteczności korekty deklaracji.
- Wzory postanowień o wszczęciu postępowania na podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych.
- Wzór postanowienia o zwieszeniu postępowania podatkowego.
- Wzór postanowienia o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy.
- Wzór postanowienia w sprawie dowodu.
- Wzór decyzji o zabezpieczeniu przyszłych zobowiązań podatkowych.
- Wzór decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości (nowe pouczenia).
- Wzór decyzji w sprawie określenia podatku od nieruchomości (nowe pouczenia).
- Wzór postanowienia o nałożeniu kary porządkowej.
- Wzór postanowienia o obciążeniu kosztami postępowania.
- Wzór pisma do SKO o przekazaniu akt sprawy w związku z odwołaniem.
- Wzór postanowienia o nadaniu decyzji nieostatecznej rygoru natychmiastowej wykonalności (podstawa prawna art. 239b § 1 pkt 1 ordynacji podatkowej).
- Wzór wezwania do przesłuchania strony (podstawa prawna art. 159 § 1a ordynacji podatkowej).
- Wzór postanowienia o wstrzymaniu wykonania decyzji.
- Wzór decyzji o umorzeniu postępowania podatkowego, z uwagi na fakt, że wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru.
- Wzór adnotacji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.
- Wzór decyzji w sprawie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości (umorzenie postępowania podatkowego).
- Pytania, dyskusja, itp.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 stycznia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 31 grudnia. Cena po 31 grudnia to 559 zł.
Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji.
Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych.
W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe.
Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

 

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: