PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

AKTUALNE PROBLEMY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RACHUNKOWOŚCI URZĘDÓW, STAROSTW, SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-04-25

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

AKTUALNE PROBLEMY I NIEPRAWIDŁOWOŚCI W RACHUNKOWOŚCI URZĘDÓW, STAROSTW, SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2018 ROKU

Data: 25 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Cel szkolenia: Podczas zajęć omówione będą bieżące problemy w zakresie gospodarki finansowej, rachunkowości i sprawozdawczości JST, JPS i innych jednostek organizacyjnych z uwzględnieniem przepisów, które weszły w życie w 2018 roku.

Adresaci: Skarbnicy Gmin, Powiatów i Województw, pracownicy służb księgowo-finansowych (głównych księgowych, księgowych) jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych.

Prowadzący: Zastępca Naczelnika Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej, specjalista w zakresie finansów publicznych i rachunkowości budżetowej. Doświadczony i ceniony przez służby księgowo - finansowe JST trener.

Program:
I. Dokumentacja przyjętych zasad (polityka) rachunkowości w związku ze zmianą przepisów – nowe (Obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
1. Omówienie zakresu zmian w zasadach rachunkowości:
- Zmiany w szczególnych zasadach wyceny.
- Zmiany w zasadach budowy zakładowego planu kont, w tym tworzenia ewidencji analitycznej.
- Zmiany w zasadach prowadzenia ewidencji na kontach pozabilansowych.
- Zmiany w zakresie sprawozdania finansowego, sposobie jego przekazywania i obowiązku publikacji.
- Zmiany w układzie i treści sprawozdania finansowego.
2. Charakterystyka zmian w załączniku nr 2 rozporządzenia – plan kont budżetu i ich wpływ na politykę rachunkowości – m.in. zmiany dotyczące kont 133, 222, 224, 901, 902 i 909. Omówienie zasad funkcjonowania kont budżetu i przykłady nieprawidłowości ewidencji zdarzeń na kontach budżetu.
3. Charakterystyka zasad funkcjonowania kont jednostki (konta 011 – 860) i zmian w załączniku nr 3 rozporządzenia i ich wpływ na politykę rachunkowości:
- Ujęcie i wycena gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
- Długoterminowe aktywa finansowe i aktualizacja ich wyceny.
- Zmiany w zakresie opisu konta 130 „rachunek bieżący jednostki”, zasady ewidencji zdarzeń na tym koncie, dowody stanowiące podstawę zapisu.
- Należności krótko a długoterminowe.
- Zmiany dotyczące kont kosztów i przychodów.
- Zmiany na kontach zespołu 8 (konta: 800, 820, 851, 860 i 870).
- Nowe zasady ewidencji nadwyżki środków obrotowych oraz nadwyżki środków na wydzielonych rachunkach dochodów.
4. Dostosowanie zasad (polityki) rachunkowości jednostek do zmian wynikających z ww. rozporządzenia.
- Obligatoryjne elementy polityki rachunkowości.
- Fakultatywne elementy polityki rachunkowości, przyjęcie uproszczeń, zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.
- Zakładowy plan kont.
5. Prawidłowe ustalenie zasad ewidencji, wyceny (amortyzacji lub umorzenia) środków trwałych, ustalenie wartości istotnej środków trwałych.
6. Regulacje w zakresie rozliczeń podatku VAT w politykach rachunkowości i ich praktyczne zastosowanie, w tym:
- Ewidencja dochodów budżetowych i prezentacja w Rb-27S bez podatku od towarów i usług.
- Rozliczanie VAT należnego, w tym VAT od nieuregulowanych należności.
- Rozliczanie VAT naliczonego.
- Rozliczenia z jednostkami w ramach centralizacji.
7. Nieprawidłowości w zakresie dokumentacji przyjętych zasad (polityk) rachunkowości jednostek.
II. Występujące nieprawidłowości w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokonywania zapisów księgowych, omówienie na przykładach wyników kontroli, w tym zakres stosowania stanowiska Komitatu Standardów Rachunkowości z 2010 roku.
1. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych.
2. Dziennik a dzienniki częściowe, dzienniki a tzw. rejestry.
3. Konta ksiąg pomocniczych ich zasady prowadzenia, techniki prowadzenia, uzgadnianie z kontami księgi głównej.
4. Zestawienie obrotów i sald.
5. Zamknięcie roku, a zamknięcie miesiąca.
6. Dekretacja dowodów księgowych.
7. Zapis księgowy - elementy zapisu księgowego, ile powinno być dat w zapisie księgowym?
8. Poprawianie błędów w dowodach księgowych, zapisach księgowych.
9. Kiedy księgi rachunkowe są prowadzone na bieżąco, rzetelnie i sprawdzalne?
10. Konta pozabilansowe – zasady funkcjonowania.
11. Odpowiedzialność karna za nieprzestrzeganie przepisów ustawy o rachunkowości.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 kwietnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum.
Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 11 kwietnia. Cena po 11 kwietnia to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia.
Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych.

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: