PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY, AKTÓW WYKONAWCZYCH. PRAKTYCZNE SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-02

Cena: 399 zł      349 zł

Pliki do pobrania

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI. NOWELIZACJA PRZEPISÓW USTAWY, AKTÓW WYKONAWCZYCH. PRAKTYCZNE SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI EGZEKUCJI

Data: 2 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Cele i korzyści ze szkolenia: Przedstawienie przebiegu postępowania egzekucyjnego, omówienie problematyki przedawnienia się egzekucji należności zabezpieczonych hipoteką, a także zapoznanie uczestników szkolenia z nieuzasadnionym umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Na szkoleniu zostaną omówione m.in.: najnowsze zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz zmiany przepisów wykonawczych, interpretacje i stanowiska organów kontrolujących, najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne, dzięki czemu będzie miał możliwość uniknięcia błędów w swojej codziennej pracy.

Adresaci: Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania z zakresu egzekucji administracyjnej.

Prowadzący: Prawnik, główny specjalista ds. prawno-podatkowych w biurze skarbnika dużego miasta, posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w wydziałach finansowych JST, długoletni praktyk, specjalista z zakresu podatków i opłat, windykacji należności cywilnoprawnych oraz egzekucji administracyjnej. Przeprowadził w tym zakresie wiele szkoleń dla pracowników gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych na terenie całego kraju.

Program szkolenia:
I. Zagadnienia wstępne – omówienie zmian w obowiązujących przepisach w roku 2018.
1. Najnowsze zmiany, które znajdą się w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
a. Zmiany dotyczące egzekucji należności o nieznacznej wysokości.
b. Zmiany dotyczące opłaty manipulacyjnej i obciążenia nią wierzyciela.
c. Zaokrąglanie kwot.
d. Zmiany dotyczące kosztów egzekucyjnych (wysokość kosztów, zasady przedawnienia).
e. Zmiany dotyczące opłaty komorniczej pobieranej od wierzyciela.
f. Zmiany dotyczące zasad udzielania ulg w spłacie kosztów egzekucyjnych.
g. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego a wszczęcie egzekucji.
2. Dłużnik gminy w toku postępowania upadłościowego dotyczącego upadłości osoby fizycznej.
a. Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej.
b. Należności gminy w planie spłat wierzycieli.
c. Należności gminy powstałe po ogłoszeniu upadłości.
d. Skutki finansowe dla gminy ogłoszenia upadłości jej dłużnika.
3. Zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
a. Powstanie Rejestru Należności Publicznoprawnych - zasady i warunki ujawniania zaległych podatków i innych należności publicznoprawnych stanowiących dochody gmin w rejestrze, - czynności podejmowane przez pracowników urzędów gmin celem umieszczenia dłużnika w Rejestrze.
b. Zmiany w zakresie kosztów egzekucyjnych - zasady obciążania wierzyciela (gminę) kosztami egzekucyjnymi - zmiana wysokości kosztów manipulacyjnych i egzekucyjnych.
c. Egzekucja należności publicznoprawnych przez komorników sądowych - zbieg egzekucji - weryfikacja prawidłowości działań komorników sądowych - koszty egzekucji, sposób ich odzyskania.
4. Zmiany w przepisach rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
II. Czynności przed egzekucyjne i wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
1. Czynności informacyjne.
a. Sytuacje uzasadniające czynności informacyjne oraz ich forma.
b. Rejestry czynności informacyjnych.
2. Wstrzymanie lub odstąpienie pracowników urzędu gminy lub jej jednostek od obowiązku niezwłocznego wszczęcia egzekucji.
a. Podstawy prawne braku obowiązku wystawiania upomnienia i tytułu wykonawczego - zupełne zaniechanie dochodzenia należności.
3. Doręczanie upomnień - wszczęcie egzekucji bez konieczności wysyłania upomnienia - terminy wysyłania upomnienia - koszty upomnienia, przedawnienie i umorzenie tych kosztów.
4. Wszczęcie egzekucji- tytuł wykonawczy + informacje dodatkowe.
5. Ponowne wszczęcie egzekucji należności, co do której egzekucja została już umorzona.
III. Przebieg postępowania egzekucyjnego.
1. Uprawnienia i obowiązki wierzyciela w toku postępowania egzekucyjnego.
2. Zarzuty dłużnika, wnioski w toku postępowania egzekucyjnego.
3. Tytuły wykonawcze - dalszy tytuł wykonawczy - zmieniony tytuł wykonawczy - ponowny tytuł wykonawczy.
4. Udzielanie ulg w toku postępowania egzekucyjnego - wniosek o zawieszenie egzekucji - umorzenie postępowania egzekucyjnego.
5. Koszty egzekucyjne - weryfikacja prawidłowości (obciążanie wierzyciela).
IV. Egzekucja z nieruchomości.
1. Wszczęcie egzekucji z nieruchomości.
2. Przyłączenie się do egzekucji wszczętej przez komornika sądowego.
3. Egzekucja należności zabezpieczonych hipoteką (problem przedawnienia się tych należności).
4. Egzekucja od dłużnika rzeczowego.
V. Spory pomiędzy organem egzekucyjnym a wierzycielem obejmujące:
1. Problem właściwości organu egzekucyjnego.
2. Odmowa organu egzekucyjnego przystąpienia do egzekucji.
3. Nieuzasadnionego umorzenia postępowania egzekucyjnego.
VI. Bezskuteczność egzekucji - umorzenie, odpis należności.
1. Umorzenie z urzędu, przesłanki, dowody.
2. Odpis należności, których egzekucja jest trwale bezskuteczna.
VII. Dyskusja.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 18 czerwca. Cena po 18 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: