PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA – jak działać w ochronie zdrowia w 2019 roku

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-03

Cena: 559 zł      509 zł lub 2 opłaty za forum

Elektroniczna dokumentacja medyczna i e-ZLA – jak działać w ochronie zdrowia w 2019 roku

Data: 3 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Cele: Podczas zajęć przedstawimy krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069), ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845, z późn. zm.), nowelizacją z dnia 10 maja 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. poz. 1150) oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (Dz. U. poz. 941), zwanej w skrócie „EDM”, i z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 2364). Obowiązują one wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z  własną praktyką. Omówione zostaną przepisy przyszłe i aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet w trakcie 2019 roku. Program uwzględnia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej. Wymienia ono trzy dokumenty, które od dnia 1 stycznia 2019 r. mają być wystawiane i przesyłane do systemu informacji medycznej. To bardzo ważna zmiana, stanowiąca pierwszy obowiązkowy element EDM w Polsce.

Korzyści dla uczestników: Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Adresaci:
- Wszystkie podmioty działające w sferze ochrony zdrowia.
- Osoby zarządzające podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej).
- Lekarze.
- Pielęgniarki.
- Położne.
- Pracownicy działów statystyki medycznej.
- Sekretarki medyczne.
- Inni pracownicy podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Prowadzący: Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z programem prawnym „LexPolonica” oraz miesięcznikami „Lekarz Kontraktowy” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.

Program:
1. e-ZLA, czyli zaświadczenie lekarskie w formie elektronicznej (nowość!):
- Upoważnienie do wystawiania elektronicznych zwolnień lekarskich (e-ZLA) w formie decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- Kwalifikowany podpis elektroniczny.
- Podpis potwierdzony profilem zaufanym ePUAP.
- Sposób potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępny w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.
- Elektroniczna skrzynka podawcza ZUS.
- Treść zaświadczenia lekarskiego.
- Profil informacyjny każdego lekarza.
- Rejestr zwolnień lekarskich w ZUS.
- Kontrola prawidłowości zwolnień lekarskich.
- Cofnięcie upoważnienia do wystawiania zwolnień lekarskich.
- Procedura awaryjna w przypadku braku możliwości dostępu do Internetu.
- Opis krok po kroku jak uzyskać decyzję ZUS, a następnie wystawić zwolnienie lekarskie w formie elektronicznej.
- Wymóg dla wszystkich lekarzy w Polsce od 1 grudnia 2018 r.
2. Pozostałe nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
- Internetowe konto pacjenta (IKP).
- E-recepta.
- E-skierowanie.
- E-zlecenie.
- Terminy wdrożenia.
- Informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej (nowość!):
- Informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala.
- Informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę do poradni specjalistycznej lub leczenia szpitalnego.
- Karta informacyjna z leczenia szpitalnego.
4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (nowość!):
- § 10a uchylony, nie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. (nowość!).
- Przyszłościowo bardzo ważna zmiana dla świadczeniodawców.
- Elektroniczna historia choroby – w przypadku świadczeniodawcy wykonującego działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne.
- Elektroniczna historia zdrowia i choroby – w przypadku świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych.
- Wyjątek dla praktyk indywidualnych realizujących umowę w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.
- Co z podmiotami leczniczymi wykonującymi stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne?
- Warunek „prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej poprzez nanoszenie danych za pomocą wydruku” (5 punktów).
- Czy opłaca się dobrowolnie wdrożyć elektroniczną dokumentację medyczną w trakcie 2019 roku?
5. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
- Co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?.
- Identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian.
- Wydruk w formach określonych w rozporządzeniu.
- Reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego.
- Zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?
- Udostępnianie i eksport danych.
100 minut.
6. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:
- Oznaczenie podmiotu – z czego się składa?
- Pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego.
- 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej.
- Nowa treść pieczątek.
- Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej.
- Jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?
- Uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.
7. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:
- Historii zdrowia i choroby.
- Historii choroby.
- Okołooperacyjnej karty kontrolnej.
- Karty noworodka.
- Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej.
- Karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną.
- Karty wizyty patronażowej.
- Karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego.
- Karty uodpornienia.
- Skierowania do szpitala lub innego podmiotu.
- Skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych.
- Karty przebiegu ciąży.
- Książeczki zdrowia dziecka.
- Karty informacyjnej z leczenia szpitalnego.
- Informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ.
- Książeczki szczepień.
- Zaświadczenia.
- Orzeczenia.
- Opinii lekarskiej.
- Listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.
8. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiających recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
9. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
10. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
100 minut.
11. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej.
12. Udostępnianie dokumentacji medycznej:
- Pacjentowi.
- Osobie trzeciej.
- Wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy.
- Pojęcie wyciągu, odpisu i kopii.
- Czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!)
- Czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?
- Nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
- Wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r. (nowość!).
13. Zgoda na zabieg medyczny:
- Zgoda pacjenta.
- Zakres uprawnień opiekuna faktycznego.
- Prawa pacjenta małoletniego.
- Rola sądu opiekuńczego.
a) Postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego.
b) Prawo do informacji o stanie zdrowia.
14. Case study.
15. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.
100 minut.

 

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:
a) Interaktywny wykład.
b) Prezentacja w PowerPoint.
c) Indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe.
d) Case study.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 marca 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 20 marca. Cena po 20 marca to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 19

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: