PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2019-04-30

Cena: 559 zł      509 zł lub 2 opłaty za forum

Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020 (kwalifikowalność, luka finansowa, pomoc publiczna, trwałość i zmiany w projektach unijnych) – nowości 2019

Data: 30 kwietnia 2019, 10:00 - 15:00

Adresaci: Samorządy i jednostki im podległe, zakłady budżetowe, szpitale, spółki komunalne, instytucje kultury, urzędy marszałkowskie oraz centralne Instytucje Wdrażające / Instytucje Pośredniczące II stopnia.

Cele i korzyści: 
Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia” oraz pracy na dokumentach z wykorzystaniem flipcharta oraz arkusza kalkulacyjnego Excel. Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych.
Prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia gorąco zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia tj. trwałością, wskaźnikami, dochodowością, pomocą publiczną oraz kwalifikowalnością podatku VAT w odniesieniu do konkretnych sytuacji, z którymi mają do czynienia uczestnicy szkolenia przy realizacji swoich projektów. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Power Point. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się m.in.:
- Jak unikać korekt z tytułu naruszenia zasady konkurencyjności/rozeznania rynku?
- Jak podejść do tematu dochodowości projektów w perspektywie 2014-2020?
- Jak traktować oszczędności w projektach?
- Jak w dobie kryzysu utrzymać infrastrukturę wybudowaną przy wsparciu unijnym (wprowadzanie opłat m.in. Wynajem powierzchni, parkowanie, umieszczanie reklam, korzystanie z sal gimnastycznych w godzinach popołudniowych i wieczornych, etc.)?
- W jaki sposób umiejętnie aktualizować analizę w momencie składania wniosku o płatność końcową i nie bać się kontroli w całym okresie archiwizacji dokumentów?
- Jakie działania podjąć, aby uniknąć konieczności zwracania wypracowanego dochodu?
- Na jakich zasadach należy zwrócić uzyskane dofinansowanie (wysokość zwrotu, horyzont czasowy)?
- Jak zachować trwałość projektu?
- Jak kwalifikować podatek vat – konsekwencje wyroku ETS?
- Jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem pomocy publicznej w projekcie?
Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?
- Szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane.
- Udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020, tak by zminimalizować ryzyko zwrotu dofinansowania w okresie trwałości lub dłuższym.
- Prowadzący zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących problemów, z którymi uczestnicy mają do czynienia przy realizacji swoich projektów.

Prowadzący: Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk. Autor dziesiątek studiów wykonalności oraz analiz dla projektów, które otrzymały dofinansowanie w perspektywie 2007-2013 (RPO, POIŚ, POIG, POPW). Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej. Uczestnik licznych grup roboczych i zespołów zadaniowych, m.in. Mazowieckiego Komitetu Monitorującego Kontrakt Wojewódzki, Międzyresortowego Zespołu do przygotowania Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013, Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji programów i projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych, Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Związku Banków Polskich, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy, Bankowej Grupy Roboczej ds. Funduszy Strukturalnych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Był bezpośrednio zaangażowany w tworzenie systemu monitoringu oraz ewaluacji Funduszy Strukturalnych w Polsce. Zarządzał licznymi projektami finansowanymi ze środków UE, Banku Światowego, pomocy bilateralnej. Wykonywał ekspertyzę z zakresu funkcjonowania polityki regionalnej UE na zlecenie Senatu RP. Członek Zarządu Krajowego Polskiego Stowarzyszenia Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej. Autor szeregu opracowań, ekspertyz, opinii dotyczących praktycznego funkcjonowania funduszy strukturalnych m.in. na zlecenie Senatu RP, Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

 

Program:
1. Wybrane obowiązki beneficjenta wynikające z rozporządzeń unijnych oraz umowy o dofinansowanie w perspektywie 2014-2020.
- Trwałość (art. 71 rozp. 1303).
- Dochodowość (61 rozp. 1303).
- Archiwizacja dokumentów (art. 140 rozp. 1303).
2. Postanowienia umowy a zapisy wytycznych.
- Czym są wytyczne?
- Co w przypadku zmiany wytycznych w trakcie trwania umowy?
- Kto odpowiada za ewentualne niezgodności zapisów wytycznych z rozporządzeniami unijnymi?
3. Wprowadzanie zmian w projekcie i umowie dofinansowania na zakończenie realizacji projektu.
4. Wskaźniki realizacji projektów i ryzyka z nimi związane.
5. Pomoc publiczna – na co szczególnie zwracać uwagę?
- Pojęcie pomocy publicznej.
- Test pomocy publicznej.
- Dopuszczalność pomocy publicznej.
- Definicja przedsiębiorcy.
- Występowanie pomocy publicznej w wybranych typach projektów w świetle rozporządzenia 651/2014.
- Pomoc de minimis w świetle nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej WE nr 1407/2013.
6. Kwalifikowalność wydatków.
- Zasada konkurencyjności/rozeznania rynku.
- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
7. Definicja okresu trwałości projektu w perspektywie 2014-2020 (art. 71 rozp. 1303).
8. Projekty generujące dochód w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a pomoc publiczna w rozumieniu art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
9. Podstawowe zasady obliczania luki finansowej:
- Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 z dnia 18 marca 2015 r.
10. Nowe podejście do tematu oszczędności w fazie operacyjnej projektu.
11. Nowe metody określenia dochodu generowanego przez projekty, w tym uproszczone podejście oparte na stawkach zryczałtowanych dla operacji w dziedzinach technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), badań, rozwoju i innowacji oraz efektywności energetycznej w perspektywie 2014-2020.
12. Luka finansowa - określenie poziomu dofinansowania projektu, w tym metodologia wyliczenia luki finansowej:
- W jakich przypadkach należy ponownie przeliczać lukę finansową?
- Zmiana poziomu dofinansowania w projekcie a luka finansowa.
- Zmiana kosztów inwestycyjnych a luka finansowa i poziom dofinansowania.
13. Zasady określenia poziomu dofinansowania:
- Ewentualne błędy w analizie finansowej i ekonomicznej.
- Rozliczenie projektu – horyzont czasowy monitorowania dochodów.
14. Obowiązki beneficjenta w zakresie monitorowania dochodowości w perspektywie 2007-2013 oraz 2014-2020.
- Czy raz wyliczona luka w momencie aplikowania o środki „zamyka” temat dochodowości?
15. Dochodowość w rozumieniu art. 61 rozp. 1303 a trwałość w rozumieniu art. 71 rozp. 1303 w perspektywie 2014-2020.
16. Kontrola projektów generujących dochody - instytucje kontrolujące i ich kompetencje.
17. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w odniesieniu do projektów generujących dochody.
18. Kwalifikowalność podatku VAT w perspektywie 2014-2020.
- Konsekwencje wyroku ETS.
19. Promocja projektów w okresie trwałości.
20. Pytania, dyskusja, konsultacje, analiza przykładów z praktyki uczestników.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 23 kwietnia 2019 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 100% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 509 zł netto przy zgłoszeniu do 16 kwietnia. Cena po 16 kwietnia to 559 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

SPRZEDAŻ PORADNIKA DLA RADNYCH

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: