PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM FINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-07-04

Cena: 399 zł

Pliki do pobrania

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM FINANSOWANYM Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Data: 4 lipca 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów realizujących lub zamierzających realizować projekty współfinansowane z EFS oraz do pracowników Instytucji Zarządzających i Pośredniczących.

Cele i korzyści ze szkolenia: zapoznanie uczestników z najnowszą wiedzą oraz aktualnym stanem aktów prawnych i Wytycznych w zakresie zarządzania projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2020. Po zakończonym szkoleniu pracownicy beneficjentów oraz IZ/IP będą znali style i narzędzia zarządzania projektem, warunki realizacji rzeczowej i finansowej projektu, aspekty księgowe, zasady rozliczania budżetu zadaniowego, konkurencyjne ponoszenie wydatków, najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach oraz zarządzanie wnioskiem o płatność.

Prowadzący: Prawnik (Wydział Prawa i Administracji UMCS), specjalista z zakresu prawa europejskiego i polskiego w obszarze polityki spójności, doświadczony wykładowca i trener z 20 letnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE. Przygotowywał rekomendacje dotyczące formułowania kryteriów konkursowych w perspektywie finansowej 2014-2020. Trener na szkoleniach horyzontalnych „Regulacje unijne, dokumenty strategiczne i programowe oraz logika i zasady programowania, system wdrażania i system instytucjonalny w latach 2014-2020” dla pracowników Instytucji Zarządzających i konsultantów PIFE na zlecenie MIR. Prowadził szkolenia dla Instytucji Pośredniczących PO IŚ, PO PC, PO WER i RPO z zakresu ustawy wdrożeniowej, oceny wniosków o dofinansowanie, kwalifikowalności wydatków, rozliczania projektów, kontroli, wykrywania nieprawidłowości. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans. Trener Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego, pełnił funkcję dyrektora w Instytucji Wdrażającej, przewodniczącego Komisji Oceny Projektów, członka Rady Koordynacyjnej Krajowego Systemu Usług dla MSP, członka Powiatowej Rady Zatrudnienia. Przygotowywał jako ekspert opinie do wniosków o dofinansowanie w procesie oceny KOP, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Oceniał wnioski na innowacje społeczne. Członek jury w konkursie Dobre praktyki EFS. Kandydat na eksperta w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Program szkolenia:
1. Zarządzanie projektem współfinansowanym ze środków UE.
- Style zarządzania projektem.
- Narzędzia stosowane do zarządzania.
- Zakres obowiązków kierownictwa w projektach UE.
- Zadania personelu projektowego a obowiązki służbowe w instytucji.
2. Realizacja rzeczowa i finansowa projektu.
- Mierzenie postępu rzeczowego w projektach.
- Zarządzanie wskaźnikami.
- Nadzorowanie wydatków w projekcie.
- Zarządzanie płynnością w projektach.
3. Budżet i aspekty księgowe w projekcie.
- Budżet zadaniowy projektów EFS.
- Uproszczone metody rozliczania wydatków.
- Wyodrębniona ewidencja wydatków.
- Wyodrębnione przepływy finansowe.
- Dokumenty potwierdzające wydatki.
4. Wydatki ponoszone zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji.
- Prawo Zamówień Publicznych.
- Zasada konkurencyjności.
- Rozeznanie rynku.
- Procedury wewnętrzne.
5. Przykłady nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej projektu.
- Zagrożenie uznania wydatków za niekwalifikowane.
- Rozliczanie efektów końcowych projektu.
- Reguła proporcjonalności.
- Najczęściej popełniane błędy w rozliczaniu projektów.
6. Zarządzanie wnioskiem o płatność:
- Zbieranie danych w postępowaniu rzeczowym.
- Zbieranie danych i dokumentów potwierdzających wydatki.
- Współpraca z partnerami w projekcie.
- Nadawanie uprawnień do pracy w SL 2014.
- Przygotowanie i składanie wniosku o płatność.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 27 czerwca 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia. Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 349 zł netto przy zgłoszeniu do 20 czerwca. Cena po 20 czerwca to 399 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji. W przypadku braku potwierdzenia szkolenia na adres e-mail podany w zgłoszeniu na 3 dni przed szkoleniem prosimy o kontakt pod numer (22) 351 93 26

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: