PL|EN
strona głowna KALENDARIUM SZKOLEŃ telefon fundacja mazowsze

infolinia 801 066 893

telefon fundacja mazowsze

801 066 893

fundacja mazowsze szkolenia
fundacja mazowsze kalendarium

KALENDARIUM SZKOLEŃ

kalendarium pokaż więcej

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EFS ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH – NOWOŚCI 2018

Miejsce: Warszawa, Żurawia 43

Termin: 2018-04-17

Cena: 499 zł lub dwie opłaty za forum

Pliki do pobrania

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PROJEKTACH EFS ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW SPOŁECZNYCH – NOWOŚCI 2018

Data: 17 kwietnia 2018, 10:00 - 15:00

Adresaci: Podmioty realizujące projekty, opiekunowie projektów w instytucjach pośredniczących i wdrażających, kontrolerzy.

Cele i korzyści ze szkolenia: Prawie każdy beneficjent projektu dofinansowanego z EFS wcześniej czy później ma mniejszą lub większą korektę z tytułu nie do końca prawidłowo przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień jest w tym zakresie bardzo restrykcyjne. Ponadto w każdej umowie projektu dofinansowanego z EFS beneficjent zobowiązany jest do stosowania klauzul społecznych w zamówieniach.
Cytat z umowy:
1. Beneficjent udziela zamówień w ramach Projektu zgodnie z ustawą PZP albo zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności, w szczególności zobowiązuje się do upubliczniania zapytań ofertowych zgodnie z ww. wytycznymi, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. Beneficjent jest zobowiązany uwzględniać aspekty społeczne przy udzielaniu następujących rodzajów zamówień:
1) …..……………………………………………,
2) …………………………………………………,
Beneficjenci często nie doczytują tego zapisu, a jak już doczytają nie wiedzą jak w praktyce podejść do tematu. W konsekwencji przeprowadzają zamówienia bez tych klauzul. Kontrole coraz częściej zwracają na ten fakt uwagę i wyciągają konsekwencje. Szkolenie pomoże zapobiec korektom z tytułu nieprawidłowo udzielanych zamówień, a tym beneficjentom, u których już stwierdzono nieprawidłowości wskaże jak się bronić by minimalizować zwroty.

Forma szkolenia: Wybitnie interaktywne szkolenie (praktycznie konsulting dla osób chcących przedyskutować ich konkretny przypadek) opierające się w głównej mierze na przykładach „z życia” oraz pracy na dokumentach. Nie ma lepszej nauki jak ta na błędach – oby cudzych. Omówione zostaną szczegółowo kwestie wymienione w temacie szkolenia w kontekście Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013, rozporządzeń wykonawczych KE, wyroków ETS, naszych krajowych aktów prawnych oraz wytycznych. Prowadzący w trakcie trwania całego szkolenia gorąco zachęca uczestników do aktywnego udziału w zajęciach, zadawania pytań, poruszania na bieżąco nurtujących ich problemów związanych z tematyką szkolenia w odniesieniu do konkretnych sytuacji, z którymi mają do czynienia uczestnicy szkolenia przy realizacji swoich projektów. Całość wsparta prezentacją multimedialną w programie MS Powerpoint.

Prowadzący: Specjalista w zakresie funduszy unijnych, absolwent Szkoły Głównej Handlowej, doświadczony trener i praktyk od 20 lat w branży. Przeprowadził ponad 500 szkoleń i warsztatów dla pracowników administracji publicznej i beneficjentów. Z niniejszego tematu w drugiej połowie 2017roku przeprowadził szereg szkoleń dla pracowników (opiekunów projektów i kontrolerów) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Edukacji, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkich Urzędów Pracy (m.in. Szczecin, Rzeszów, Kraków, Katowice, Olsztyn, Warszawa). Współautor parunastu opinii ekspercko-prawnych ratujących beneficjentów przed korektami.

Program:
1. Zamówienia udzielane w ramach projektów EFS – zasady ogólne.
- Kiedy PZP a kiedy konkurencyjność?
- Wyjątki od trybów konkurencyjnych.
2. Rozeznanie rynku – istotne zmiany od sierpnia 2017 r.
- Kiedy stosujemy?
- Procedura.
- Dokumentowanie.
3. Zasada konkurencyjności.
- Kiedy stosujemy?
- Unikanie konflikt interesów.
- Zasada konkurencyjności a PZP.
- Opis przedmiotu zamówienia.
- Tajemnica przedsiębiorstwa.
- Kody CPV.
- Kryteria oceny ofert.
- Terminy.
- Upublicznianie zapytań.
- Postępowania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
- Umowy z wykonawcami.
- Protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
- Dokonywanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
4. Aspekty społeczne – najbardziej gorący temat w kontekście kontroli od końca 2017r.
- Wymogi prawne polskie i unijne.
a. Unijne regulacje prawne w zakresie aspektów społecznych w zamówieniach publicznych:
1) Omówienie przepisów nowej dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych.
2) Omówienie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie społecznych zamówień publicznych.
b. Regulacje dotyczące aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wynikające z ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów powiązanych na poszczególnych etapach postepowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) Przesłanki wykluczenia wykonawców z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o charakterze społecznym.
2) Zamówienia zastrzeżone na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy PZP.
3) Zamówienia zastrzeżone na usługi społeczne, zdrowotne i kulturalne.
4) Opis przedmiotu zamówienia uwzgledniający aspekty społeczne: wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowanie dla wszystkich użytkowników, wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, pozostałe wymagania związane z realizacja zamówienia w zakresie uwzględnienia aspektów społecznych m.in. integracji społecznej i zawodowej osób z grup marginalizowanych.
5) Oznakowania społeczne w opisie przedmiotu zamówienia oraz kryteriach oceny ofert.
6) Pozacenowe kryteria oceny ofert dotyczące aspektów społecznych.
7) Elementy społeczne przy ocenie oferty pod katem rażąco niskiej ceny.
- Cel stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
- Korzyści stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
- Aspekty społeczne a klauzule społeczne w zamówieniach publicznych.
- Klauzule społeczne a zasada równego traktowania i uczciwej konkurencji.
- Praktyczne zastosowania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.
- Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia.
- Aspekty społeczne w kryteriach oceny ofert.
- Aspekty społeczne w zamówieniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
- Weryfikacja spełnienia przez wykonawcę warunków z zakresu aspektów społecznych.
- Aspekty społeczne w zamówieniach wyłączonych ze stosowania PZP.
- Stan stosowania aspektów społecznych oraz przydatne źródła informacji.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 10 kwietnia 2018 r. fax: (22) 351 93 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl
Ewentualną rezygnację ze szkolenia prosimy złożyć w formie pisemnej i przesłać do nas mailem bądź faxem najpóźniej na dwa dni robocze przed szkoleniem. W przypadku niewykorzystania zgłoszonego uczestnictwa - Urząd będzie zobowiązany do sfinansowania 60% odpłatności za uczestnictwo i materiały. FRDL zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia.
Miejsce szkolenia: Warszawa, ul. Żurawia 43. Lokalizacja 300 metrów od Metra Centrum. Cena: 449 zł netto przy zgłoszeniu do 3 kwietnia. Cena po 3 kwietnia to 499 zł. Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji. Zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych. W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie, lunch oraz przerwy kawowe. Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Szkolenia realizujemy również w formie zamkniętej na terenie Instytucji.

Wyrażam zgodę na wprowadzenie do bazy i przetwarzanie moich danych osobowych w celu informowania mnie o szkoleniach i usługach oferowanych przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz oświadczam, że zostałem poinformowany o przetwarzaniu moich danych przez Administratora danych osobowych: Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Żurawiej 43, o prawie wglądu do moich danych oraz ich poprawienia, a także o dobrowolności podania moich danych

zaufali nam

  • bgk(1).jpg
  • indeks.jpg
  • 5e15c4e0456975192e90647f6ac4ba22.jpg
  • logo_minister.jpg
  • logotypclaim_czerony_pl_.jpg
  • logo_mir_2.jpg

zobacz także www.frdl.org.pl

Newsletter

Podaj email:

zaproponuj temat szkolenia

fundacja mazowsze sugestie

zaproponuj temat szkolenia

Zaproponuj temat szkolenia

i uzyskaj rabat 50%*

* Voucher z 50% rabatem przyznamy za propozycję szkolenia które nie jest obecnie w naszej ofercie

Captcha

Przepisz kod z obrazka: